Koro­na­suo­si­tuk­set jat­ku­vat 1. hel­mi­kuu­ta saakka

Poh­jois-Poh­jan­maan koro­na­suo­si­tuk­sia jat­ke­taan 1. hel­mi­kuu­ta saak­ka, lin­ja­si alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä tänään tiistaina.

Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa kos­ke­viin suo­si­tuk­siin voi­daan teh­dä kui­ten­kin lie­ven­nyk­siä. Kir­jas­to­ja ja uima­hal­le­ja voi­daan kun­tien har­kin­nan mukaan ava­ta, jos kun­nan epi­de­mia­ti­lan­ne on rauhallinen.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä tote­si, että vaik­ka epi­de­mia on alu­eel­la edel­leen leviä­mis­vai­hees­sa, tilan­ne on myös tasaan­tu­nut. Jou­lun loma­kau­den jäl­keen tar­tun­to­ja on todet­tu suh­teel­li­sen raja­tus­sa kohderyhmässä.

– Loma­kau­den jäl­kei­nen tar­tun­ta­mää­rien kas­vu oli jos­sain mää­rin enna­koi­ta­vis­sa. Tar­tun­nat ovat läh­töi­sin pää­asias­sa nuor­ten aikuis­ten illan­vie­tois­ta, joko yksi­tyi­sis­tä tapaa­mi­sis­ta tai esi­mer­kik­si baa­reis­ta. Koko­nais­ti­lan­ne sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei ole huo­non­tu­nut, kom­men­toi joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Juha Kor­pe­lai­nen.

Leviä­mis­vai­heen kri­tee­reis­tä ilmaan­tu­vuus ja todet­tu­jen posi­tii­vis­ten tar­tun­to­jen pro­sent­tio­suus täyt­ty­vät alu­eel­la edel­leen. Tämän vuok­si koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si, että alu­eel­le aikai­sem­min annet­tu­ja suo­si­tuk­sia mas­kien käy­tös­tä, yksi­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­tä, ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mien suo­je­le­mi­ses­ta sekä ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä, etä­työs­tä ja etä­ko­kouk­sis­ta jat­ke­taan 1. hel­mi­kuu­ta saak­ka. Mas­kien käyt­töä suo­si­tel­laan nyt val­ta­kun­nal­li­sen lin­jauk­sen mukaan kai­kil­le yli 12-vuotiaille.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to val­mis­te­lee jat­koa aikai­sem­min teh­dyl­le pää­tök­sel­le yli 10 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien kieltämisestä.

Tar­tun­nat kes­kit­ty­vät Ouluun

Suu­ri osa alu­een tar­tun­nois­ta kes­kit­tyy Ouluun, muu­al­la maa­kun­nas­sa tilan­ne rau­hal­li­sem­pi. Täs­tä syys­tä myös suo­si­tus­ten toi­meen­pa­nos­sa jäte­tään har­kin­taa alu­een kunnille.

Aikai­sem­man lin­jauk­sen mukaan kaik­kia kun­tien hal­lin­noi­mia jul­ki­sia tilo­ja on suo­si­tet­tu pidet­tä­vän sul­jet­tu­na. Uuden lin­jauk­sen mukaan kun­ta voi eri­tyi­sen har­kin­nan ja kun­nan epi­de­mio­lo­gi­sen tilan­teen mukaan ava­ta sel­lai­sia jul­ki­sia tilo­ja, jois­sa ris­ki tar­tun­noil­le on mata­la. Täl­lai­sia tilo­ja ovat esi­mer­kik­si kir­jas­tot ja uimahallit.

Toi­nen suo­si­tuk­siin teh­ty muu­tos kos­kee las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa. Suo­si­tus­ta on tar­ken­net­tu siten, että alle 18-vuo­tiai­den ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta voi kun­nan niin päät­täes­sä jat­kua. Har­ras­tus­toi­min­nan jat­kues­sa tulee huo­mioi­da sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ohje sii­tä, että osal­lis­tu­jien sekä las­ten saat­ta­jien tulee voi­da vält­tää lähi­kon­tak­ti toisiinsa.

Näil­tä osin muu­tok­set suo­si­tuk­siin astu­vat voi­maan 14.1. alkaen.