Asu­ka­sil­lat virtuaalisesti

Asu­ka­sil­lat alka­vat tam­mi­kuus­sa. Kokouk­set jär­jes­te­tään koro­na­ti­lan­teen takia vir­tu­aa­li­ses­ti Team­sin väli­tyk­sel­lä ver­kos­sa. Ensim­mäi­sek­si on vuo­ros­sa Mar­tin­nie­men ja Halo­sen­nie­men asu­ka­sil­ta tors­tai­na 14.1. kel­lo 17.

Asu­ka­sil­lois­sa esi­tel­lään vuo­si sit­ten toteu­te­tun hyvin­voin­ti­ky­se­lyn Hau­ki­pu­taan alu­een tulok­set. Lap­si­per­hei­den koke­mus­tie­don kar­toi­tuk­sen on teh­nyt Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ri yhteis­työs­sä asui­na­lu­een varhaiskasvatus‑, perusopetus‑, nuo­ri­so- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den sekä kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den kanssa.

Tilaa on myös muul­le kes­kus­te­lul­le. Asuk­kail­ta toi­vo­taan tie­toa ja ideoi­ta vai­kut­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä, joi­ta kau­pun­ki voi toteut­taa tai tukea.

Kes­kus­te­lu jat­kuu asu­ka­sil­lois­sa. Pate­nie­men, Heru­kan ja Raja­ky­län asu­ka­sil­ta on 19.1. kel­lo 18, Kel­lon ja Kivi­nie­men asu­ka­sil­ta 21.1. kel­lo 17, Ase­ma­ky­län ja Joki­ky­län asu­ka­sil­ta 26.1. kel­lo 18 ja Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­ta 28.1. kel­lo 18.

Tie­toa illois­ta ja link­ki osal­lis­tu­mi­seen: munoulu.fi/tapahtumat.