Oulun­kaa­rel­la roko­tuk­set alka­vat täl­lä viikolla

Oulun­kaa­ri on vas­taa­not­ta­nut ensim­mäi­set koro­na­ro­kot­teet Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä. Simoon rokot­teet tule­vat Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä. Roko­tuk­set aloi­te­taan täl­lä vii­kol­la ja ne anne­taan THL:n ohjeis­tus­ten mukaan hen­ki­lös­töl­le, joka työs­ken­te­lee todet­tu­ja tai epäil­ty­jä koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vil­la infek­tio­po­likli­ni­koil­la ja vuo­deo­sas­toil­la. Rokot­tei­ta jae­taan hen­ki­lös­töl­le kai­kis­sa Oulun­kaa­ren kun­nis­sa. Nyt saa­ta­vil­la rokot­teil­la roko­te­taan myös ensi­hoi­don työntekijät.

– THL:n mää­rit­te­le­mäl­lä roko­tus­jär­jes­tyk­sel­lä pyri­tään takaa­maan ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys. Myös Oulun­kaa­ren van­hus­pal­ve­lui­den yksi­köis­sä jär­jes­tel­lään par­hail­laan roko­tus­ten aloit­ta­mis­ta, ja tavoit­tee­na on aloit­taa roko­tuk­set tämän vii­kon aika­na, sanoo Oulun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen.

Koro­na­ro­kot­tei­ta saa­daan Oulun­kaa­rel­le jat­kos­sa vii­koit­tain. Roko­tuk­set ete­ne­vät THL:n mää­rit­te­le­män jär­jes­tyk­sen mukaan seu­raa­viin väes­tö­ryh­miin. Laa­jem­mat, kaik­ki Oulu­kaa­ren alu­een kun­ta­lai­set kat­ta­vat jouk­ko­ro­ko­tuk­set voi­daan aloit­taa, kun useam­man roko­te­val­mis­ta­jan rokot­tei­ta on saa­ta­vil­la. Ennus­teis­sa on, että jouk­ko­ro­ko­tuk­set voi­daan toteut­taa myö­häis­ke­vääl­lä tai alku­ke­säs­tä. Oulun­kaa­ren saa­mat rokot­teet ovat Pfizerin/BioNTechin roko­tet­ta. Käyt­töön odo­te­taan myö­hem­min myös Moder­nan roko­tet­ta, joka on juu­ri hyväk­syt­ty EU:ssa ja Suo­mes­sa käyttöön.

– Tilan­ne rokot­tei­den saa­ta­vuu­den suh­teen vaih­te­lee jat­ku­vas­ti ja sik­si tie­do­tam­me roko­tus­ten ete­ne­mi­ses­tä aina lisää sitä mukaa, kun nii­tä on saa­ta­vil­la. Tilan­net­ta voi halu­tes­saan seu­ra­ta myös Koro­nain­fo-sivul­lam­me. Lisäk­si tie­do­tam­me kun­ta­lai­sia tar­kem­min jouk­ko­ro­ko­tus­ten aloit­ta­mi­ses­ta ja toi­min­taoh­jeis­ta myö­hem­min, kun ensim­mäi­sen vai­heen roko­tuk­set on saa­tu pää­tök­seen, ker­too Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Lii­sa Cajan-Suo­kas.

THL:n mää­rit­te­le­mä rokotusjärjestys:

1. Koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­va ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tö sekä ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van hen­ki­lös­tö ja asukkaat

a. Teho-osas­to­jen henkilökunta

b. Todet­tu­ja tai epäil­ty­jä covid-19-poti­lai­ta hoi­ta­vien vuo­deo­sas­to­jen ja päi­vys­tys­osas­to­jen sekä ensi­hoi­don henkilökunta

c. Todet­tu­ja tai epäil­ty­jä covid-19-poti­lai­ta hoi­ta­vien infek­tio­vas­taan­ot­to­jen hen­ki­lö­kun­ta, koro­na­näyt­teen­ot­to­jen hen­ki­lö­kun­ta ja koro­na­vi­rus­diag­nos­tiik­kaa teke­vä laboratoriohenkilökunta

d. Sosi­aa­li­huol­lon asu­mis­pal­ve­lu­jen ja lai­tos­hoi­don tehos­te­tun pal­ve­lun toi­min­tayk­sik­kö­jen eli ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van hen­ki­lö­kun­ta ja asuk­kaat (ryh­miä 3 ja 4 voi­daan rokot­taa samaan aikaan)

e. Kriit­ti­nen sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tö raja­tus­ti, esi­mer­kik­si elin­siir­to­yk­sik­kö­jen henkilökunta

2. Ikään­ty­neet ja hen­ki­löt, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­via perussairauksia

a. ≥80-vuo­ti­aat mukaan lukien samas­sa talou­des­sa asu­vat omaishoitajat

b. 75–79-vuotiaat mukaan lukien samas­sa talou­des­sa asu­vat omaishoitajat

c. 70–74-vuotiaat mukaan lukien samas­sa talou­des­sa asu­vat omaishoitajat

d. <70-vuo­ti­aat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus (esim. kroo­ni­nen vai­kea munuais­sai­raus, vai­kea immu­no­suppres­sii­vi­nen tila (elin­siir­to, akuut­ti syö­pä­hoi­to) ja vai­kea kroo­ni­nen keuhkosairaus)

e. <70-vuo­ti­aat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­va sai­raus (esim. sepel­val­ti­mo­tau­ti ja kir­root­ti­nen maksasairaus)

3. Muu väestö