Tilaon­gel­mis­ta huo­li­mat­ta Oulun polii­si­lai­tok­sel­la menee hyvin, sanoo uusi polii­si­pääl­lik­kö Mika Hei­ni­lä – Lisä­vah­vis­tus­ta har­vaan asu­tul­le alu­eel­le, lähi­po­lii­si­toi­min­taa ja polkupyöräpoliiseja

Oikeustieteen maisteri Mika Heinilä on toiminut Oulun poliisilaitoksen poliisipäällikkönä elokuusta lähtien. Hänen edellinen työpaikkansa oli poliisihallituksessa poliisiylitarkastajana.Oikeustieteen maisteri Mika Heinilä on toiminut Oulun poliisilaitoksen poliisipäällikkönä elokuusta lähtien. Hänen edellinen työpaikkansa oli poliisihallituksessa poliisiylitarkastajana.

Oulun ja Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mien sisäil­maon­gel­mis­ta joh­tu­vat toi­mi­ti­laon­gel­mat oli­vat Mika Hei­ni­läl­lä hyvin tie­dos­sa, kun hän aloit­ti Oulun polii­si­lai­tok­sen polii­si­pääl­lik­kö­nä elo­kuus­sa. Hän oli viras­sa ensin kol­men kuu­kau­den sijai­suu­den, jon­ka jäl­keen hänet valit­tiin mar­ras­kuun alus­ta vii­den vuo­den mää­rä­ai­kai­seen virkaan.

Täl­lä het­kel­lä Hiuk­ka­vaa­ras­sa toi­mi­van Oulun pää­po­lii­sia­se­man tule­vaa paik­kaa on suun­ni­tel­tu moneen mal­liin. Vii­me kesä­nä pää­tet­tiin, että uusi polii­si­ta­lo ja van­ki­la raken­ne­taan Rus­kon­sel­kään. Tuon rat­kai­sun myö­tä Oulun polii­sia­se­man toi­min­not kes­kit­tyi­si­vät Rus­kon­sel­kään lukuun otta­mat­ta polii­sin lupa­pal­ve­lu­ja. Polii­sin pal­ve­lu­päi­vys­tys ja lupa­pal­ve­lut säi­ly­vät uuden polii­si­ta­lon raken­ta­mi­sen jäl­keen­kin kes­kus­tas­sa enti­sis­sä Dans­ke Ban­kin toi­mi­ti­lois­sa osoit­tees­sa Kirk­ko­ka­tu 13, joi­hin ne muut­ta­vat ensi vii­kon lopul­la Saa­ris­ton­ka­dul­ta. Tilois­sa on myös kuu­lus­te­lu­ti­lo­ja sekä tau­ko­ti­la, jota myös häly­tys­par­tiot voi­vat käyt­tää toi­mis­ton vir­ka-ajan ulkopuolella.

Uuden polii­si­ta­lon raken­ta­mi­ses­ta ei ole vie­lä teh­ty rahoituspäätöstä.

– Tun­ne­lin pääs­sä on valoa, vaik­kei rahoi­tus­pää­tös­tä ole­kaan. Tän­ne tar­vi­taan tur­val­li­set ja ter­veel­li­set tilat, Hei­ni­lä sanoo.

Ennen uuden polii­sia­se­man val­mis­tu­mis­ta polii­si muut­taa pois sisäil­maon­gel­mai­sis­ta tilois­ta Hiuk­ka­vaa­ras­sa. Polii­sin valvonta‑, häly­tys- ja lii­ken­neyk­sik­kö muut­ta­vat Hiuk­ka­vaa­raan raken­net­ta­vaan vii­pa­le­ta­loon ja ylin joh­to Lin­nan­maal­le. Uuden polii­sia­se­man val­mis­tu­mi­seen saak­ka toi­min­taa on myös Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mal­la, jon­ka pihal­la on polii­si­van­ki­la eli alun perin väis­tö­ti­loik­si raken­net­tu niin sanot­tu kont­ti­put­ka. Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mal­la työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä rikos­tut­ki­joi­ta ja kent­tä­mie­hiä sekä tie­tys­ti vartijoita.

Hei­ni­län Oulun-viran alkuun osui pää­tös polii­sin har­vaan asu­tuil­le alueil­le suun­na­tus­ta lisä­re­surs­sis­ta, jon­ka myö­tä Oulun polii­si­lai­tos sai vii­si uut­ta poliisia.

– Meil­lä lisä­re­surs­si suun­nat­tiin tois­sa vuon­na toi­min­tan­sa aloit­ta­nee­seen moni­käyt­tö­ryh­mään, jon­ka toi­min­nas­sa pää­pai­no on har­va-alu­een val­von­nas­sa. Sen lisäk­si ryh­mä tukee päi­vit­täis­tä rikos­tut­kin­taa ja tekee ennal­taeh­käi­se­vää toi­min­taa. Ryh­mä toi­mii hyvin jous­ta­vas­ti ja tukee toi­min­taa siel­lä, mis­sä tukea tarvitaan.

Moni­käyt­tö­ryh­mäs­sä oli aiem­min ryh­män­joh­ta­jan lisäk­si nel­jä polii­sia, joten lisä­re­surs­sin myö­tä ryh­män koko tuplaan­tui. Kaik­ki­aan Kala­joel­ta Iihin ja Kuh­mos­ta Kuusa­moon ulot­tu­val­la Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la on noin 750 työn­te­ki­jää, jois­ta noin 550 on polii­se­ja. Hen­ki­lös­tön mää­räs­tä uusi polii­si­pääl­lik­kö tote­aa, että sil­lä pitää pärjätä.

– Meil­lä on tänä vuon­na sama resurs­si kuin vii­me vuon­na­kin. Sen mukaan­han tulok­sen ei pitäi­si aina­kaan huonontua.

Tilas­to­jen valos­sa Oulun polii­sil­la menee Hei­ni­län mukaan hyvin.

– Toi­min­ta­val­miusai­ka para­ni vuo­des­ta 2019 vii­me vuo­teen lähes minuu­til­la, kun puhu­taan A‑kiireellisyysluokan häly­tyk­sis­tä eli niin sano­tuis­ta pillikeikoista.

Myös suo­ri­tus­ky­ky on pysy­nyt hyvä­nä. Esi­mer­kik­si pahoin­pi­te­ly­ri­kos­ten sel­vi­tys­pro­sent­ti oli vii­me vuon­na Oulun polii­si­lai­tok­sel­la 75, kun se edel­lis­vuon­na oli 68,8.

Kaik­ki häly­tys­teh­tä­vät mukaan lukien Oulun polii­si­lai­tok­sel­la oli vii­me vuon­na noin 95 000 häly­tys­teh­tä­vää. Lisäys­tä edel­lis­vuo­teen oli lähes 10 000 teh­tä­vää. Kas­vua on tasai­ses­ti lähes kai­kis­sa rikok­sis­sa, mut­ta esi­mer­kik­si huu­mausai­ne­ri­kos­ten mää­rä lisään­tyi 17 prosentilla.

– Se on koko maan kat­ta­va huo­les­tut­ta­va ilmiö. Toi­nen on rat­ti­juop­po­jen mää­rän lisään­ty­mi­nen, niis­tä noin puo­let on nykyi­sin huu­mausai­ne­rat­te­ja. Sekä huu­mausai­ne­ri­kol­li­suus että rat­ti­juo­pu­mus­ta­pauk­set edel­lyt­tä­vät polii­sin aktii­vis­ta val­von­taa. Molem­mat jäi­si­vät pit­käl­le pii­lo­ri­kol­li­suu­dek­si, mikä­li nii­tä ei aktii­vi­ses­ti valvottaisi.

Toi­si­naan polii­sia kri­ti­soi­daan pit­kis­tä pai­kal­le­tu­loa­jois­ta tai esi­mer­kik­si omai­suus­ri­kos­ten huo­nois­ta sel­vi­tys­pro­sen­teis­ta. Hei­ni­lä ei kui­ten­kaan usko, että epäi­ly­jen takia jätet­täi­siin ilmoit­ta­mat­ta rikok­ses­ta poliisille.

– Jos todel­li­nen hätä tulee, niin en usko, että kukaan jät­tää soit­ta­mat­ta poliisille.

Täl­le vuo­del­le uut­ta on lähi­po­lii­si­toi­min­nan laa­je­ne­mi­nen sekä pol­ku­pyö­rä­toi­min­nan aloit­ta­mi­nen. Oulus­sa on ollut lähi­po­lii­si­toi­min­taa Tui­ran alu­eel­la. Nyt toi­min­ta laa­je­nee muuallekin.

– Oulun alu­eel­la kent­tä­ryh­mil­le jae­taan omat alu­eet, joi­ta he val­vo­vat oman toi­min­tan­sa ohel­la. He ovat muka­na häly­tys­teh­tä­vis­sä, mut­ta käyt­tä­vät osan ajas­ta alu­een­sa val­von­taan ja pyr­ki­vät puut­tu­maan kysei­sen alu­een eri­tyi­son­gel­miin, Hei­ni­lä kertoo.

Pol­ku­pyö­rä­po­lii­si­toi­min­ta aloi­te­taan tänä keväänä.

– Toi­min­ta aloi­te­taan kah­den polii­sin par­tiol­la, joka val­voo kevyt­tä lii­ken­net­tä ja osal­lis­tuu esi­mer­kik­si eri­lai­siin yleisötilaisuuksiin.

Hei­ni­lä tote­aa, että koro­nan suh­teen tänä vuon­na jat­ke­taan ilmei­ses­ti vii­me­vuo­ti­seen malliin.

– Olem­me pär­jän­neet tähän asti todel­la hyvin, eikä sai­ras­tu­mi­sia ole ollut. Hygie­nia­suo­si­tuk­sia on nou­da­tet­tu ja video­pa­la­ve­rit ovat käy­tös­sä. Myös esi­mer­kik­si käs­kyn­ja­ko teh­dään videoin­nin väli­tyk­sel­lä niin, ettei­vät kaik­ki ole samas­sa huoneessa.

Hei­ni­lä ei ole huo­man­nut, että Oulun polii­si­lai­tok­sel­la meni­si mil­lään osa-alu­eel­la eri­tyi­sen huo­nos­ti, päin vastoin.

– Olen kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta sii­hen, että tääl­lä teh­dään hyvää tulos­ta, vaik­ka toi­mi­ti­la­ky­sy­myk­set ovat näin haas­ta­via. Teh­tä­vä­si­don­nai­suus ja väli­mat­kat vie­vät pal­jon työn­te­ki­jöi­den aikaa. Kun par­tio jou­tuu esi­mer­kik­si aja­maan put­kaan Hau­ki­pu­taal­le ja takai­sin, on se kiin­ni tuos­sa teh­tä­väs­sä pit­kään. Sil­ti tun­nus­lu­vut ja tut­kin­ta-ajat ovat hyviä. Näis­sä olo­suh­teis­sa tilan­ne voi­si olla huo­nom­pi, mut­ta työn­te­ki­jäm­me ovat erit­täin sitoutuneita.

Hei­ni­lä tote­aa, että laa­jal­la polii­sia­lu­eel­la on kui­ten­kin haas­tee­na, että pys­ty­tään tur­vaa­maan toi­min­ta harva-alueella.

– Har­va-alu­eel­la tapah­tuu todel­la vähän rikok­sia, mut­ta toi­min­ta­val­miusai­ko­jen on sil­ti olta­va kohtuullisia.