Kii­min­ki­puis­ton kou­lun arki alkaa

Kiiminkipuiston koulu rakennettiin korvaamaan sisäilmaltaan huono Jokirannan koulu.Kiiminkipuiston koulu rakennettiin korvaamaan sisäilmaltaan huono Jokirannan koulu.

Kii­min­ki­puis­ton kou­lu aloit­ti toi­min­tan­sa Kii­min­gis­sä Syke-talon ja lukion vie­res­sä vii­me tors­tai­na, jol­loin oppi­laat kui­ten­kin oli­vat päi­vä­työ­ke­räyk­ses­sä ja opet­ta­jat val­mis­te­li­vat kou­lua käyt­töön­sä. Per­jan­tai­na oppi­laat pää­si­vät tutus­tu­maan uuteen kou­luun, ja täl­lä vii­kol­la pääs­tään totut­te­le­maan arkeen uusis­sa tiloissa.

Kou­lun reh­to­ri Han­nu Haa­ta­ja ker­too, että kou­lu koos­tuu eri sii­vis­tä, jois­ta kus­sa­kin kes­ki­ty­tään omiin koko­nai­suuk­siin­sa. Ylä­ker­ras­sa ovat kult­tuu­ri­sii­pi sekä tie­de­sii­pi ja ala­ker­ras­sa tai­de­sii­pi, jois­sa ope­te­taan tai­to- ja tai­de­ai­nei­ta. Kou­lun sydä­me­nä toi­mii iso aula ruo­ka­loi­neen sekä upei­ne por­tai­neen. Läm­min­tä tun­nel­maa uudeen kou­luun luo rus­tiik­ki­nen Ruu­kin tiili.

– Uudet tilat ovat muun­to­jous­ta­vat. Tääl­lä on pal­jon eri­lai­sia tilo­ja, joi­ta voi­daan muo­ka­ta tar­pei­siin sopi­vik­si. Arjen yksi­tyis­koh­dat sel­viä­vät käy­tön myötä.

Haa­ta­jan mukaan suu­rin muu­tos enti­seen Joki­ran­nan kou­lun arkeen on se, että nyt kaik­ki 620 oppi­las­ta 6.–9. luo­kil­ta saa­vat olla samois­sa tilois­sa. Taak­se ovat jää­neet usean vuo­den arki väis­tö­ti­lois­sa ja kul­je­tuk­set nii­den välil­lä. Uusi kou­lu on 8 000 neliön suu­rui­nen ja oppi­lai­den lisäk­si siel­lä työs­ken­te­lee noin 70-päi­nen henkilökunta.

– Tämä uuden kou­lun val­mis­tu­mi­nen on hen­ki­nen hel­pos­tus ja toi­vot­tu asia.

Kii­min­ki­läi­set tais­te­li­vat sisäil­maon­gel­mai­sen Joki­ran­nan kou­lun tilal­le raken­net­ta­van uuden kou­lun puo­les­ta pit­kään. Tais­te­lu hui­pen­tui kou­lu­lak­koon 2017 vuo­den alus­sa. Van­hem­mat ja oppi­laat kam­pan­joi­vat ter­veel­lis­ten ja tur­val­lis­ten kou­lu­ti­lo­jen sekä ope­tuk­sen tasa-arvon puolesta.

– Uusi kou­lu on nyt aiem­paan ver­rat­tu­na parem­pien yhteyk­sien var­res­sa. Kul­ke­mi­nen hel­pot­tuu ja vie­res­sä on Syke-talo pal­ve­lui­neen sekä lukio, joten yhteis­työ helpottuu.

Kou­lu suun­ni­tel­tiin yhteis­työs­sä raken­nuk­sen käyt­tä­jien kans­sa. Suun­nit­te­lu käyn­nis­tyi ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lul­la, jos­sa toi­mi­joi­ta pyy­det­tiin esit­te­le­mään omat rat­kai­sun­sa muun muas­sa tilo­jen muun­nel­ta­vuu­teen, tur­val­li­suu­teen ja terveellisyyteen.

– Pape­reil­la esi­tel­lyt asiat ovat rea­li­soi­tu­neet hyvin lopul­li­ses­sa raken­nuk­ses­sa. Kou­luun raken­net­tiin muun­to­jous­ta­va oppi­mi­sym­pä­ris­tö, kuvai­lee han­ke­pääl­lik­kö Juha Kai­san­lah­ti Oulun Tilapalveluista.

Kou­lun pää­suun­nit­te­li­ja­na toi­mi Uki Ark­ki­teh­dit Oy ja pää­ura­koit­si­ja­na Oulun Raken­nus­te­ho Oy. Hank­keen koko­nais­bud­jet­ti oli 21,5 mil­joo­naa euroa. Kou­lun vih­kiäi­siä vie­te­tään sit­ten, kun koro­na­ti­lan­ne sen sallii.