Näh­dään roko­tus­ten jälkeen

Roko­tus on päi­vän sana. Olen saa­nut toi­veen pikai­ses­ta roko­tuk­ses­ta lii­tet­ty­nä jou­lu­ter­veh­dyk­seen, uuden vuo­den toi­vo­tuk­seen ja syn­ty­mä­päi­vä­on­nit­te­luun. Toi­ve on lii­tet­ty tule­viin loma­suun­ni­tel­miin ja useam­pi tapaa­mi­nen on jo sovit­tu aikaan “roko­tus­ten jäl­keen”. Olen osal­lis­tu­nut leik­ki­mie­li­seen vedon­lyön­tiin, jos­sa arvail­tiin, mil­loin kukin saa roko­tuk­sen. Vii­kon­vaih­tees­sa tein roko­tusai­hei­sen käsityön.

Vie­lä lop­pu­vuo­des­ta enna­koi­tiin, että kaik­ki suo­ma­lai­set oli­si roko­tet­tu kesään men­nes­sä. Jou­lun alla tul­leet koro­na­ra­joi­tus­ten tiu­ken­nuk­set otet­tiin vas­taan aja­tuk­sel­la, että kun tämän vie­lä kes­täm­me, niin sit­ten voim­me­kin jo tava­ta. Moni äiti, isä, mum­mo, vaa­ri, setä, sis­ko ja ystä­vä viet­ti juh­la­py­hät ilman vie­rai­ta ja kyläilyjä. 

Vuo­den­vaih­teen jäl­keen sel­ke­ni, että ei täs­sä odo­tuk­ses­sa vie­lä olla­kaan lop­pusuo­ral­la. Rokot­tei­den saa­pu­mi­sen vauh­din suh­teen oltiin oltu lii­an toi­veik­kai­ta. Nyt arvioi­daan, että koko kan­sa on roko­tet­tu vuo­den lop­puun mennessä.

Var­mas­ti me kaik­ki ymmär­räm­me, että rokot­tei­den tur­val­li­suu­des­ta pitää olla var­muus ennen nii­den käyt­töön­ot­toa. Yri­täm­me ymmär­tää myös mui­ta mah­dol­li­sia estei­tä ja hidas­tuk­sia, joi­ta roko­te­jo­noon tulee ennen omaa vuoroamme.

Suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mi­nen koro­na­ro­ko­tuk­siin aina­kin näyt­tää ole­van myön­tei­nen. Yle uuti­soi sun­nun­tai­na sel­vi­tyk­ses­tä, jon­ka mukaan suo­ma­lai­set ja tans­ka­lai­set ovat Euroo­pan innok­kaim­pia otta­maan roko­tuk­sen. Kyse­lyn mukaan yli 80 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta aikoo ottaa koronarokotteen.