Koi­te­lin kesä on täyn­nä tapahtumia

Sirpa Eskola on innoissaan Koitelin monipuolisesta tapahtumatarjonnasta.

Koi­te­lin kau­niit kos­ket kerää­vät ret­kei­li­jöi­tä, kalas­ta­jia ja luon­no­nys­tä­viä vie­rai­lul­le run­sain mitoin ympä­ri vuo­den. Kesä­ai­kaan kävi­jöi­tä hou­ku­tel­laan lisää eri­lai­sil­la tapah­tu­mil­la ja akti­vi­tee­teil­la, joi­ta on tar­jol­la koko kesä­kau­den ajan.

Sir­pa Esko­la odot­taa Koi­te­liin vil­kas­ta kesää tapah­tu­mien osal­ta. Esko­la toi­mii yrit­tä­jä­nä Go Arc­tic oy:ssä, ja on lisäk­si Koi­te­li Elää ry:n festivaalijohtaja.

Medi­taa­tio­ta, kos­kiuin­tia ja keppihevosia

Esko­lan mukaan Koi­te­lis­ta on vuo­sien var­rel­la keh­key­ty­nyt täy­del­li­nen ympä­ris­tö tapahtumajärjestäjille.

– Koi­te­li Elää ry:n aloit­taes­sa kah­dek­san vuot­ta sit­ten haas­tei­ta oli todel­la pal­jon, esi­mer­kik­si säh­köä oli han­ka­la saa­da ja sil­to­ja oli vähän. Nyt tilan­ne on onnek­si toi­nen — ympä­ris­tö on kun­nos­sa ja sii­tä pide­tään huolta.

Koi­te­lin kesään mah­tuu tapah­tu­mia lai­das­ta lai­taan. Osa tapah­tu­mis­ta on Esko­lan mukaan Go Arc­ticin ja Koi­te­li Elää ry:n jär­jes­tä­miä, kun taas osa ulko­puo­lis­ten toi­mi­joi­den tuot­ta­mia. Esko­la on innois­saan eten­kin sii­tä, että aikai­sem­pi­na vuo­si­na pal­ka­tut tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät halua­vat pala­ta oma-aloit­tei­ses­ti Koi­te­liin tänä kesänä.

– Tänä kesä­nä esi­mer­kik­si Pop Up Yoga Oulu jär­jes­tää joo­gaa Saha­saa­res­sa huo­ke­aan hin­taan, Esko­la vinkkaa.

Myös vii­me kesäl­tä tutut kos­kiuin­nit, opas­te­tut käve­ly­kier­rok­set ja eri­lai­set lau­luil­lat ovat osa­na tämän­kin vuo­den ohjel­mis­toa. Hei­nä­kuus­ta alkaen Sound and Silence oy jär­jes­tää Tun­nel­ma­tu­val­la tut­tuun tapaan äänimaljameditaatiota.

Koi­te­lin kesää on täy­den­net­ty myös uusil­la tapah­tu­mil­la, kuten Kii­min­gin seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mäl­lä kan­san­lau­lu­kir­kol­la sekä Kesä­po­jat stand up ‑kier­tu­een esityksellä.

Esko­lal­la on lisäk­si jän­nit­tä­viä uuti­sia kep­pi­he­vos­har­ras­ta­jil­le: Tun­nel­ma­tu­van pihaan ava­taan 21.6. kep­pa­ri­tal­li, joka jat­kaa toi­min­taan­sa myös tule­vi­na kesinä.

– Tal­liin tuo­daan pari kep­pi­he­vos­ta ja hoi­to­tar­vik­kei­ta, ja lisäk­si teem­me maas­to­ra­to­ja ja este­ra­dan innok­kaim­mil­le rat­sas­ta­jil­le. Tal­lin ava­jai­set ovat kai­kil­le avoi­met ja kep­pa­ri­har­ras­ta­jia kut­su­taan mukaan juh­lis­ta­maan uut­ta tal­lia, Esko­la kertoo.

Jokai­sel­le jota­kin

Esko­la ker­too, että Koi­te­li Elää ‑fes­ti­vaa­lia lukuun otta­mat­ta eni­ten ylei­söä Koi­te­lin tapah­tu­mis­ta kerää­vät Tun­nel­ma­tu­van mak­sut­to­mat liveil­lat. Tänä kesä­nä liveil­lat avaa Lau­ri Tuo­hi­maa, joka musi­soi Tun­nel­ma­tu­val­la 23.6. Myös Koi­te­li Elää lap­sil­le ‑tapah­tu­ma sekä yhteis­lau­luil­lat ovat Esko­lan mukaan suo­sit­tu­ja, ja kesä­kausi ava­taan­kin yhteis­lau­luil­lal­la sun­nun­tai­na 17.6.

– Lau­luil­lat yllä­pi­tä­vät Kii­min­ki­joen lau­lu­pe­rin­net­tä, ja nii­hin ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki vau­vas­ta vaa­riin, yksin tai isom­mal­la porukalla.

Esko­lan mukaan suu­ri osa tapah­tu­mis­ta on mak­sut­to­mia, mut­ta osa vaa­tii ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta tai pien­tä osallistumismaksua.

– Koi­te­lin kesäs­tä löy­tyy jokai­sel­le jota­kin, sil­lä tapah­tu­mia on niin moni­puo­li­ses­ti. Kan­nus­tan kaik­kia tutus­tu­maan Koiteli.fi ‑sivus­toon, jos­ta löy­ty­vät kaik­ki Koi­te­lin kesä­ta­pah­tu­mat lisä­tie­toi­neen, Esko­la tiivistää.