Kar­sin­ta­lis­tal­la edel­leen kou­lu­ja, kir­jas­to ja enti­nen kunnanvirasto

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma sisäl­tää edel­leen usei­ta kou­lu­ja lak­kau­tet­ta­vak­si. Suun­ni­tel­mas­sa on myös muun muas­sa Yli-Iin kir­jas­tos­ta sekä Kii­min­gin enti­ses­tä kun­nan­vi­ras­tos­ta luopuminen.

Pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma on ensi maa­nan­tai­na kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tet­tä­vä­nä. Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi sen osal­taan maanantaina.

Pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa esi­te­tään toi­men­pi­tei­tä erik­seen ensi vuo­den talous­ar­vioon sekä talous­suun­ni­tel­maan vuo­sil­le 2020–2021.

Hau­ki­pu­das ja Kello

Esi­tys ensi vuo­den talous­ar­vioon: Joki­ky­län kou­lun tilois­ta luo­vu­taan. Ase­man päi­vä­ko­ti ja kou­lu tar­joai­si­vat tilat ja ilta­päi­vä­toi­min­nan Joki­ky­län lapsille.

Kel­lo-Kivi­nie­mi pal­ve­lu­kes­kit­ty­män alu­eel­la nuo­ri­so­ti­lat oli­si­vat Kel­lon kou­lul­la. Asu­kas­tu­pa­toi­min­ta sekä kun­ta­lais­ten olo­huo­ne sijoi­tet­tai­siin Kivi­nie­men kou­lul­le, jos­sa toi­mii jo alu­een kir­jas­to­pal­ve­lut. Kel­lon kes­kus­tan asu­kas­tu­pa­ti­lois­ta luovuttaisiin.

Talous­suun­ni­tel­mas­sa 2020–2021 tar­kas­tel­tai­siin Jatu­lin perus­kor­jauk­sen yhtey­des­sä mah­dol­li­suut­ta jär­jes­tää vaih­toeh­toi­ses­ti avoin­ta var­hais­kas­va­tus­ta Jatu­lis­sa. Simp­pu­lan­kar­ta­non tilois­ta luo­vut­tai­siin. Jatu­lin perus­kor­jauk­sen yhtey­des­sä suun­ni­tel­tai­siin myös rat­kai­sut kun­ta­lais­ten olo­huo­neel­le sekä kor­vaa­vat tilat kir­jas­to- ja Oulu10 palveluille.

Hau­ki­pu­taal­la las­ten mää­rää sekä oppi­laak­siot­toa­luei­ta esi­te­tään tar­kas­tel­ta­vak­si. Keis­kan kou­lun alu­eel­ta lap­set ohjau­tui­si­vat Mar­tin­nie­men ja Hau­ki­pu­taan kou­lui­hin. Keis­kan kou­lun tilois­ta luovuttaisiin.

Suun­ni­tel­ma sisäl­tää edel­leen myös Ora­van kou­lu­museos­ta luo­pu­mi­sen. Esi­tyk­ses­sä on kou­lu­museon muse­aa­li­sen esi­neis­tön säi­lyt­tä­mi­nen ja dokumentointi.

Kii­min­ki ja Jääli

Ensi vuo­den talous­ar­vio: Lai­va­kan­kaan kou­lun raken­ta­mi­sen myö­tä alu­een yhte­näi­nen kas­vun ja oppi­mi­sen pol­ku yhte­näis­tyy Jää­lin alueella.

Talous­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2020–21 esi­te­tään Joki­ran­nan kou­lun raken­ta­mis­ta lukion ja Syke-talon yhtey­teen samal­le ton­til­le. Kii­min­ki­joen kou­lun perus­kor­jauk­sen tai muun inves­toin­ti­tar­peen yhtey­des­sä tar­kas­tel­tai­siin oppi­lai­den sijoit­tu­mi­nen pal­ve­lu­kes­kit­ty­män kou­lui­hin sekä arvioi­tai­siin tar­vit­ta­vat ope­tusyk­si­köt ja nii­den vuosiluokat.

Kii­min­gin van­has­ta kun­nan­ta­los­ta ehdo­te­taan luo­vut­ta­vak­si. Avoin var­hais­kas­va­tus siir­tyi­si mui­hin Kii­min­gin var­hais­kas­va­tuk­sen yksi­köi­hin ja Oulu10-pal­ve­lut Syke-taloon.

Yli-Ii

Ensi vuo­den talous­ar­vioon ehdo­te­taan Yli-Iin kir­jas­to­ra­ken­nuk­ses­ta luo­pu­mis­ta. Yli-Iin kir­jas­to­pal­ve­lu­ja kehi­tet­täi­siin oma­toi­mi­kir­jas­ton suun­taan ja kir­jas­to­pal­ve­lut tar­jot­tai­siin Yli-Iin kou­lun yhtey­des­sä. Kou­lu toi­mi­si jat­kos­sa myös Yli-Iin asuk­kai­den olohuoneena.

Yli­kii­min­ki

Ensi vuo­den talous­ar­vios­sa ehdo­tet­tai­siin nuo­ri­so­ti­lo­jen sijoit­ta­mis­ta Yli­kii­min­gin kou­lun yhtey­teen. Yli­kii­min­gin kun­to­sa­li siir­ret­täi­siin van­han kun­nan­ta­lon tiloi­hin. Kun­to­sa­li­ti­las­ta luovuttaisiin.

Yli­kii­min­gin kou­lul­le teh­täi­siin han­ke­suun­ni­tel­man mukai­nen perus­kor­jaus sekä raken­net­tai­siin Mus­ti­kan päiväkoti.