Lät­tä­hat­tu­kyy­dil­lä Iis­tä Oulun Päiville

Poh­jois-Suo­men Rau­ta­tie­har­ras­ta­jat Por­Ha ry kul­jet­taa lau­an­tai­na 16.6. mat­kus­ta­jia Iis­tä Ouluun kis­koau­ton eli tutum­min lät­tä­ha­tun kyy­dil­lä. Iin ohel­la mat­kus­ta­jat voi­vat nous­ta lät­tään myös Hau­ki­pu­taan ase­man kohdalta.

Ant­ti Jyl­hä Por­Ha ry:stä ker­too, että pysäh­ty­mi­seen Hau­ki­pu­taan koh­dal­la on saa­tu lupa Hau­ki­pu­taan ase­ma­ra­ken­nuk­sen nykyi­sel­tä omis­ta­jal­ta sekä ase­mal­le joh­ta­van yksi­tyis­tien var­ren asuk­kaal­ta, mikä mah­dol­lis­taa mat­kus­ta­jien kyy­tiin otta­mi­sen ja kyy­dis­tä jät­tä­mi­sen myös Hau­ki­pu­taal­la. Lisäk­si Por­Han toi­mes­ta jär­jes­te­tään Hau­ki­pu­taan ase­mal­le val­vo­ja huo­leh­ti­maan, ettei­vät kis­koau­toon pyr­ki­vät mat­kus­ta­jat mene yksi­tyis­ten tonteille.

Lau­an­tai­aa­mu­na kis­koau­to start­taa Oulus­ta Iin suun­taan kel­lo 9.40, ja ensim­mäi­nen kyy­ti koh­ti Oulua läh­tee Iin ase­mal­ta aika­tau­lun mukaan kel­lo 10.24. Päi­vän mit­taan lät­tä­hat­tu käy Iis­sä vie­lä kah­des­ti, läh­döt Iis­tä tapah­tu­vat kel­lo 12.55 sekä kel­lo 15.02, min­kä jäl­keen lät­tä ei enää Iihin palaa. Molem­piin suun­tiin mat­ka­tes­sa pysäh­dy­tään myös Hau­ki­pu­taan ase­mal­la. Mah­dol­li­set junien myö­häs­ty­mi­set saat­ta­vat aiheut­taa muu­tok­sia myös kis­koau­ton kulkuun.

Oulun ase­mal­ta lätän mat­ka jat­kuu vie­lä Noke­lan rata­pi­hal­le, mis­sä Por­Han aktii­vit esit­te­le­vät yhdis­tyk­sen hal­lus­sa ole­vaa van­haa kalus­toa sekä tuki­koh­taan­sa Por­hausiin pys­ty­tet­tyä pienoisrautatietä.

Lät­tä­ha­tun kyy­tiin Iis­tä pää­see kesän mit­taan vie­lä Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­noi­den aikaan sekä kesä­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä, jol­loin kis­koau­to mat­kaa Kemi­jär­ven Papa­tus­päi­vil­le. Tuol­loin lät­tä­hat­tu läh­tee Oulus­ta alus­ta­van aika­tau­lun mukaan jo aamu­vii­del­tä ja on Iin ase­mal­la heti puo­li kuu­den jäl­keen. Paluu­kyy­ti läh­tee Kemi­jär­vel­tä kel­lo 14.15.

Kyy­te­jä myös Kui­va­nie­mel­le

Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­noil­le suun­tau­tu­vien ajo­jen aika­tau­lut var­mis­tu­vat myö­hem­min, ja lät­tä­ha­tun aika­tau­lut sekä mat­ka­hin­nat löy­ty­vät rau­ta­tie­har­ras­ta­jien net­ti­si­vuil­ta www.porha.fi