Kevät­soh­jo voi hidas­taa pos­tin kul­kua

Kevään ete­ne­mi­nen voi tänään jar­rut­taa pos­tin kul­kua syr­jäi­sem­mil­lä ja mah­dol­li­ses­ti auraa­mat­to­mil­la alueil­la. Ran­ta­poh­jan saa­mien tie­to­jen mukaan esi­mer­kik­si jois­sain pai­koin Iis­sä voi jää­dä pos­ti tule­mat­ta alem­man tie­ver­kon alueil­la kelio­lo­suh­tei­den takia. Tiet ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la monin pai­koin pahas­ti soh­jol­la eikä nii­tä kaik­kia ole ehdit­ty aura­ta tur­val­li­seen kun­toon. Tänään on Ran­ta­poh­jan ilmes­ty­mis­päi­vä.