Ker­ros­ta­lol­la uusi omis­ta­ja Mar­tin­nie­mes­sä

Etualalla oleva kerrostalo Martinkumpu on vaihtanut omistajaa. Repolantienvarren kolme kerrostaloa rakennettiin 1970-luvun alussa Rauma-Repolan työntekijöiden asunnoiksi.

Repo­lan­tien var­ren kol­mes­ta ker­ros­ta­los­ta yksi on vaih­ta­nut omis­ta­jaa. Vai­nio Kiin­teis­tö Group Oy osti Asun­to-osa­keyh­tiö Hau­ki­pu­taan Mar­tin­kum­mun hel­mi­kuun alus­sa.– Per­hey­ri­tyk­sem­me tavoit­tee­na on löy­tää ker­ros­ta­lo­ja, jot­ka voim­me lait­taa “maan­lä­hei­sel­lä” vuo­kraa­mi­sel­la ja osaa­mi­sel­lam­me kun­toon ja jot­ka sijait­se­vat lähel­lä kau­pun­ke­ja, mut­ta sil­ti rau­hal­li­sel­la alu­eel­la. Hau­ki­pu­das on mie­len­kiin­toi­nen alue, ja näim­me myös Mar­tin­nie­mes­sä mah­dol­li­suu­den, tote­aa Ant­ti Vai­nio.

Taus­tois­ta ja toi­min­nas­ta Vai­nio ker­too, että vuon­na 2014 perus­te­tun per­hey­ri­tyk­sen juu­ret ovat Mynä­mäel­lä Vak­ka-Suo­mes­sa.

– Ope­ra­tii­vi­ses­sa toi­min­nas­sa on kak­si vel­jes­tä ja isäm­me. Omis­tam­me asun­to­ja eri puo­lil­la Suo­mea, mut­ta pää­osa sijait­see Var­si­nais-Suo­mes­sa. Yri­tyk­sel­lä on joi­ta­kin loma-asun­to­ja Ylläk­sel­lä ja Saa­ri­se­läl­lä. Tavoit­tee­nam­me on kas­vat­taa asun­to­jen mää­rää hil­jal­leen myös Oulun seu­dul­la.

Ker­ros­ta­lot raken­net­tu 1970-luvul­la

Vuon­na 1974 val­mis­tu­nut ker­ros­ta­lo Mar­tin­kum­pu oli ylei­ses­ti myyn­nis­sä. Vai­nio Kiin­teis­tö Group Oy osti ker­ros­ta­lon sen aiem­mal­ta omis­ta­jal­ta Ante­ro Asun­maal­ta.

Repo­lan­tien ker­ros­ta­loil­la on pit­kä his­to­ria. Kol­me ker­ros­ta­loa raken­net­tiin 1970-luvun alku­puo­lel­la Rau­ma-Repo­lan työn­te­ki­jöi­den asun­noik­si. Ensim­mäi­sek­si val­mis­tui kes­kim­mäi­nen ker­ros­ta­lo Mar­tin­puis­to. Seu­raa­vak­si teh­tiin lähim­pä­nä teh­taan port­tia ole­va Mar­tin­har­ju, johon tuli myös päi­vä­ko­ti­ti­lat. Mar­tin­puis­ton ja Mar­tin­har­jun ker­ros­ta­lo­jen asun­not ovat useam­man omis­ta­jan omis­tuk­ses­sa. Vii­mei­sim­pä­nä val­mis­tui lähim­pä­nä nykyis­tä K-mar­ket­tia ole­va Mar­tin­kum­pu.

Nyt uudel­le omis­ta­jal­le siir­ty­nees­sä As Oy Mar­tin­kum­pu Oy:ssä on 27 asun­toa, jois­ta 9 on pie­nem­piä kak­sioi­ta (43 m2) ja loput 18 suu­rem­pia, omal­la par­vek­keel­la ole­via 55 neliön suu­rui­sia huo­neis­to­ja.

– Täl­lä het­kel­lä asun­nois­ta on vuo­krat­tu­na noin 70 pro­sent­tia ja tar­koi­tus on saa­da loput­kin vuo­krat­tua vuo­den lop­puun men­nes­sä, suun­nit­te­lee Ant­ti Vai­nio.

Tie­to ker­ros­ta­lon myyn­nis­tä on hänen mukaan­sa lisän­nyt asun­to­jen kysyn­tää, sil­lä tie­dus­te­lu­ja on tul­lut jo muka­vas­ti. Vai­nio on vakuut­tu­nut, että Mar­tin­nie­mi kiin­nos­taa asuin­paik­ka­na, sil­lä se on rau­hal­li­nen ja edul­li­nen paik­ka asua ja Ouluun on lyhyt mat­ka.

Per­hey­ri­tyk­sen stra­te­gia­na on pitää vuo­kra­ta­sot edul­li­si­na ja kes­kit­tyä huo­lel­la asu­kas­va­lin­taan, jot­ta ihmi­sil­le pys­ty­tään tar­joa­maan pit­kä­ai­kai­sia kote­ja.

Mar­tin­nie­mes­sä­kään ei ole suun­ni­tel­mis­sa nos­taa vuo­kria, vaan ne pysy­vät ennal­laan. Hin­ta­ta­so asun­nois­sa vaih­te­lee kun­non mukaan. Edul­li­sim­pien asun­to­jen vuo­krat ovat alle 400 euroa kuu­kau­des­sa.

Ant­ti Vai­nio uskoo, että asun­not ovat opti­maa­li­sia paris­kun­nil­le, yksin asu­vil­le ja pie­nil­le per­heil­le. Talos­sa on yhtei­nen sau­na kel­la­ri­ker­rok­ses­sa, jos­ta löy­tyy lisäk­si varas­to­ti­laa.

Mar­tin­kum­mus­sa on myös pit­kä­ai­kai­sia ja vie­lä alku­pe­räi­siä vuo­kra­lai­sia­kin, mikä ker­too, että kylä on rau­hal­li­nen ja hyvä paik­ka asua.

– Aina­kin kol­mes­sa asun­nos­sa asuu alku­pe­räi­nen asu­kas, joten aina­kin he ovat viih­ty­neet hyvin.

Mar­tin­nie­mi tun­tuu ole­van myös aktii­vi­nen kyläyh­tei­sö.

– Me haluam­me olla muka­na kehit­tä­mäs­sä kylää, sanoo Vai­nio.

Suun­ni­tel­mis­sa kun­nos­tus­ta

Vai­nio Kiin­teis­tö Group Oy:llä on tavoit­tee­na kun­nos­taa ker­ros­ta­loa hil­jal­leen, jot­ta asu­mis­viih­ty­vyys para­nee. Ensim­mäi­siä remont­te­ja ovat tyh­jien asun­to­jen kun­nos­tus sekä por­ras­käy­tä­vien ovien uusi­mi­nen jo tämän kevään ja kesän aika­na.

– Ker­ros­ta­lon kiin­teis­tö­huol­to pysyy ennal­laan eli pai­kal­li­nen toi­mi­ja hoi­taa sitä jat­kos­sa­kin. Isän­nöin­ti talo­yh­tiös­sä on oman fir­mam­me hal­lus­sa. Haus­sa on vie­lä vuo­krauk­seen ket­te­rä kump­pa­ni, joka pys­tyy aut­ta­maan käy­tän­nön asiois­sa, kun uusia asuk­kai­ta muut­taa taloon, suun­nit­te­lee Ant­ti Vai­nio.

Hän ei sul­je pois mah­dol­li­suut­ta, että per­hey­ri­tys pyr­ki­si hank­ki­maan omis­tuk­seen­sa myös kah­ta vie­reis­tä ker­ros­ta­loa.

– Kai­kes­ta pitää olla aina kiin­nos­tu­nut. Tule­vai­suu­des­sa oli­si hie­noa, jos muut­kin asun­not oli­si­vat mei­dän hal­lin­noi­mia, niin pys­tyi­sim­me pit­kä­jän­tei­ses­ti kehit­tä­mään talo­ja ja tar­joa­maan mah­dol­li­sim­man monel­le muka­van kodin.

“Tääl­tä emme läh­de mihin­kään”

Kaa­rin ja Ali Jak­ku oli­vat vuon­na 1974 val­mis­tu­neen Mar­tin­kum­mun ker­ros­ta­lon ensim­mäi­set asuk­kaat. Kaa­rin sai vali­ta talos­ta mie­lui­sim­mal­ta tun­tu­van asun­non ja rapun. Jakun per­he, johon kuu­lui myös 4-vuo­tias Saka­ri, pää­tyi asu­maan ylim­pään ker­rok­seen. Myö­hem­min per­hee­seen syn­tyi vie­lä Saa­ra tyt­tö. Huo­neis­tos­sa on asu­nut myös 14 vuot­ta Topi-kis­sa.

Kaa­rin ja Ali Jak­ku ovat asu­neet Mar­tin­kum­mus­sa vuo­des­ta 1974 saak­ka.

Koti on ollut mie­lui­sa, sil­lä Kaa­rin ja Ali asu­vat samas­sa asun­nos­sa edel­leen nyt kak­sis­taan eläk­keel­lä olles­saan.

– Yleen­sä­kin Mar­tin­nie­mi on paras paik­ka, emme läh­de tääl­tä min­ne­kään, he vakuut­ta­vat.

Ker­ros­ta­lon myy­mi­sen uudel­le omis­ta­jal­le he näke­vät posi­tii­vi­se­na asia­na.

Asun­nos­sa keit­tiös­tä ja makuu­huo­nees­ta on hyvät näkö­alat pää­rai­til­le Repo­lan­tiel­le. Toi­sel­le puo­lel­le ker­ros­ta­loa sijoit­tu­vas­ta olo­huo­nees­ta ja par­vek­keel­ta on näky­mä piha-alu­eel­le ja van­hus­ten­ta­loil­le. Aina­kin syk­syi­sin voi näh­dä merel­le asti ja lai­vo­jen­kin kul­ke­van.

Kotiin pääs­täk­seen on nous­ta­va 50 por­ras­ta, mikä ei kui­ten­kaan tun­nu han­ka­lal­ta – kun­toi­lua tulee hyö­ty­lii­kun­nan mer­keis­sä.

– Tun­tui­han tämä asun­to sil­loin yli 40 vuot­ta sit­ten aivan luk­suk­sel­ta, kun vesi tuli ja meni ja oli kyl­py­am­me­kin. Muu­tim­me tän­ne Kau­pin­kan­kaal­ta, ker­too paris­kun­ta, jon­ka avio­liit­toon vih­ki­mi­ses­ta tulee tänä vuon­na 50 vuot­ta.

Mar­tin­nie­meen Ali muut­ti Halo­sen­nie­mes­tä 4,5-vuotiaana. Kaa­rin on läh­tö­jään Sii­ka­saa­res­ta. Repo­las­sa Ali työs­ken­te­li yli 20 vuot­ta ja sahan lop­pu­mi­sen jäl­keen raken­nuk­sil­la. Kaa­rin työs­ken­te­li ravin­to­la-alal­la Hau­ki­pu­taal­la ja vii­mek­si Mar­tin­nie­men kou­lun keit­to­las­sa.

– Kylän­rait­ti oli aikoi­naan vil­kas ja pal­ve­lu­ja­kin oli kyläl­lä joka läh­töön, kaup­po­ja ja pank­ke­ja­kin useam­pia. Enää on yksi kaup­pa. Lähes kaik­ki ihmi­set oli­vat ennen tut­tu­ja, mut­ta nykyi­sin on pal­jon uut­ta väkeä muut­ta­nut kyläl­le eikä ihmi­siä enää sil­lä taval­la tun­ne. Kaik­kien kans­sa toi­meen tie­ten­kin tul­laan, ker­to­vat Jakut.

Jos­sain vai­hees­sa koti­ker­ros­ta­los­sa oli rau­hat­to­mam­paa, mut­ta nyt on tilan­ne hyvä, he vakuut­ta­vat.

Paras­ta Kaa­ri­nin ja Alin mie­les­tä Mar­tin­nie­mes­sä on luon­to, jon­ne on help­po läh­teä. Mar­ja­met­sät ja ran­nat ovat lähel­lä ja mai­se­mat ovat­kin tul­leet vuo­si­kym­men­ten aika­na tutuik­si.

 

Jut­tua on kor­jat­tu 1.4.2019 kol­men ker­ros­ta­lon raken­ta­mis­jär­jes­tyk­sen osal­ta.