Kau­pun­ki ei lomau­ta tänä vuon­na, tilal­le talou­den toimenpideohjelma

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus ei toteu­ta hen­ki­lös­tön lomau­tuk­sia tänä vuon­na. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ryh­mät eivät hyväk­sy­neet kokouk­ses­saan 18.5. kau­pun­gin­joh­ta­jan esi­tys­tä hen­ki­lös­tön lomaut­ta­mi­sek­si, vaan sen sijaan sovit­tiin vii­den koh­dan talou­den toimenpideohjelmasta.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen mie­les­tä lomau­tus­ten suun­nit­te­lus­sa on teh­ty arvo­kas­ta ja perus­teel­lis­ta työ­tä, mut­ta lomau­tuk­set eivät rat­kai­se pit­käl­lä aika­vä­lil­lä kau­pun­gin vai­ke­aa talous­ti­lan­net­ta. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen mukaan kau­pun­gin­joh­ta­jan esi­tyk­ses­tä puut­tuu kak­si kes­keis­tä kivi­jal­kaa: Yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lu­jen tavoit­teek­si ase­tet­tu 40 mil­joo­nan euron sääs­tö ei näil­lä toi­men­pi­teil­lä toteu­du, sil­lä lomau­tus­ten aiheut­ta­mien sääs­tö­jen mää­räk­si arvioi­daan mak­si­mis­saan 17 mil­joo­naa. Toi­sek­si lomau­tus­ten toteu­tusai­ka­tau­lu oli­si lähes mah­do­ton. Mikä­li lomau­tuk­set toteu­tet­tai­siin vuo­den lop­puun men­nes­sä, ei kun­nan pal­ve­lui­ta voi­si riit­tä­väs­ti taata.

Oulun kau­pun­gis­sa on toteu­tet­tu vii­me syk­syn ja alku­vuo­den aika­na Per­lacon Oy:n sel­vi­tys talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sek­si. Sen tavoit­tei­siin ovat kaik­ki hal­li­tus­ryh­mät sitou­tu­neet. Koro­nae­pi­de­mian aiheut­ta­mat talous­vai­ku­tuk­set ovat edel­leen hei­ken­tä­neet kau­pun­gin talou­den tilaa. Täs­sä vai­hees­sa hal­li­tus­ryh­mät ovat yksi­tuu­mai­ses­ti päät­tä­neet käyn­nis­tää kau­pun­gin talou­den ter­veh­dyt­tä­mi­sen toi­men­pi­teet vii­den koh­dan mukai­ses­ti, jot­ka mukai­le­vat Per­laco­nin sel­vi­tyk­sen sopeuttamiskeinoja.

Hal­li­tus­ryh­mien yhdes­sä päät­tä­miin talou­den toi­men­pi­tei­siin kuu­lu­vat raken­teel­li­set uudis­tuk­set, jot­ka teh­dään vuo­den 2022 lop­puun men­nes­sä. Nii­den poh­ja­na on Per­laco­nin sel­vi­tys. Lis­taan liit­ty­vät esi­tyk­set tuo­daan pää­tök­sen­te­koon ennen vero­pro­sen­tin päät­tä­mis­tä vuo­del­le 2021. Sääs­tö­ta­voi­te 50 mil­joo­naa euroa.

Toi­men­pi­tei­siin sisäl­tyy hen­ki­lös­tö­me­no­jen leik­kaus 17,5 mil­joo­nal­la eurol­la. Leik­kauk­set on jao­tel­tu hal­lin­to­kun­nit­tain, kuten on esi­tet­ty yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lu­jen yhtey­des­sä. Leik­kauk­set toteu­te­taan vuo­den 2021 aika­na huo­mioi­den koro­nae­pi­de­mian tilan­ne ja vai­ku­tus­ten arviointi.

Hal­li­tus­ryh­mät sopi­vat inves­toin­tien prio­ri­soin­nis­ta, aika­tau­lu­tuk­ses­ta ja sääs­töis­tä, jot­ka teh­dään eril­lis­ten pää­tös­ten poh­jal­ta. Esi­tyk­set teh­dään vuo­den 2021 talousarvioesitykseen.

Tar­kas­tel­ta­vak­si tule­vat myös vero­jen, tak­so­jen ja mak­su­jen koro­tuk­set vuo­dek­si 2021. Lisäk­si hal­lin­to­kun­tia vel­voi­te­taan kar­si­maan alku­pe­räi­siä 2020 käyt­tö­ta­lous­me­no­ja, jot­ka eivät vai­keu­ta kriit­ti­ses­ti tär­ke­ää toi­min­taa ja tuo­maan esi­tyk­set kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le syys­kuun 2020 mennessä.