Kau­pun­gin­ta­lon kor­jauk­sel­le yhdek­sän mil­joo­naa lisärahaa

Oulun kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sel­le on myön­net­ty lähes yhdek­sän mil­joo­nan lisä­mää­rä­ra­ha. Koro­tus joh­tuu pää­osin sii­tä, että toteu­tus­vai­heen aika­na on todet­tu kor­jaus­tar­peen laa­ja muu­tos. Myös mate­ri­aa­li­hin­to­jen nousun vai­ku­tus korot­taa koko­nais­kus­tan­nuk­sia noin kah­den mil­joo­nan euron ver­ran. Hank­keen koko­nais­mää­rä­ra­ha on nyt noin 29,4 mil­joo­naa euroa.

Alku­pe­räi­sen aika­tau­lun mukai­ses­ti koh­teen tuli­si val­mis­tua vuo­den 2023 lop­puun men­nes­sä, mut­ta tämän het­ken käsi­tyk­sen mukaan val­mis­tu­mi­nen vii­väs­tyy elo­kuul­le 2024. Syy­nä vii­väs­tyk­sel­le on kor­jaus­laa­juu­den muuttuminen.