Kaa­mos kaa­tuu taidenäyttelyssä

Tans­sin iloa, Valon tuo­ja, Mea­ning of Life, Valoa koti, Kesäyö, Lennossa.…

Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­ly “Kaa­mok­sen kaa­ta­jai­set” on avat­tu Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la. Värik­käi­siin, puhut­te­le­viin tai kos­ket­ta­viin tai­de­teok­siin on mah­dol­li­suus tutus­tua 18. hel­mi­kuu­ta saak­ka. Ovet ovat avoin­na kes­ki­viik­koi­sin ja tors­tai­sin kel­lo 16–20 ja tun­tia ennen Teat­te­ri­kuo­pan näy­tös­ten alkua.

Näyt­te­lys­sä on esil­lä 42 tai­de­teos­ta, jois­ta val­tao­sa on uut­ta tuo­tan­toa. Aihe­pii­rit kuten käy­te­tyt tek­nii­kat­kin ovat monipuolisia.

Näyt­te­lys­sä ovat muka­na töil­lään Pirk­ko Mark­ke, Anu Katis­ka, Sirk­ku Han­he­la, San­na Halo­nen, Ahti Savo­lai­nen, Kari Hol­ma, Eija Kor­tet­jär­vi, Vir­pi Väi­sä­nen, Pir­jo Soh­lo, Mar­ja-Lee­na Per­nu, Anja Hil­tu­nen, Eija Kor­tet­jär­vi, Anne­li Paa­so, Lee­na Sii­po­la, Tan­ja Hil­tu­la, Tert­tu Häk­ki­nen ja Arja Kui­vas.

Tai­tei­li­jat kylään?

Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na kol­mat­ta vuot­ta toi­mi­va Sirk­ku Han­he­la ker­too, Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tyk­sel­lä on suun­ni­tel­mis­sa kut­sua kool­le Ran­ta­poh­jan alu­een tai­tei­li­joi­ta tee­mal­la Tai­tei­li­jat kyläs­sä. Tapaa­mi­seen voi­daan liit­tää myös luentoja.

– Hau­ki­pu­das on osa Oulua, mut­ta mikä on hau­ki­pu­taa­lais­ten tai­tei­li­joi­den oma iden­ti­teet­ti ja miten aja­tus­ta hau­ki­pu­taa­lai­suu­des­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta voi­tai­siin nos­taa esil­le ja vah­vis­taa, miet­tii Sirk­ku Han­he­la poh­dis­kel­les­saan tule­van tapaa­mi­sen sisäl­töä ja teemaa.

Lisää aihees­ta Ran­ta­poh­jas­sa tänään tors­tai­na 21.1.2018

San­na Halo­sen Valon tuo­ja. Valo­ku­vat: Kari Holma