Jan­ne Iso­met­sä Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta on Vuo­den Rajamies

Kapteeniluutnantti Janne Isometsä nimetään Vuoden 2020 Rajamieheksi 21.3. Kuva: Panu Teras/RajavartiolaitosKapteeniluutnantti Janne Isometsä nimetään Vuoden 2020 Rajamieheksi 21.3. Kuva: Panu Teras/Rajavartiolaitos

Vuo­den 2020 Raja­mie­hek­si nime­tään kap­tee­ni­luut­nant­ti Jan­ne Iso­met­sä Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta Län­si-Suo­men meri­var­tios­tos­ta. Nimeä­mi­nen tapah­tuu Raja­var­tio­lai­tok­sen vuo­si­päi­vä­nä 21.3.

Raja­var­tio­lai­tok­sen tie­dot­teen mukaan Iso­met­säs­sä yhdis­ty­vät täy­si­mää­räi­ses­ti Raja­var­tio­lai­tok­sen arvot ammat­ti­tai­to, luo­tet­ta­vuus ja yhteis­työ­ky­ky. Iso­met­sän kuvail­laan luo­van posi­tii­vis­ta ilma­pii­riä työyh­tei­söön sekä kan­sa­lais­ten ja yhteis­työ­vi­ran­omais­ten kans­sa toi­mit­taes­sa. Myös Iso­met­sän raken­ta­va ja luot­ta­mus­ta herät­tä­vä toi­min­ta­ta­pa eri hen­ki­lös­tö­ryh­mien välil­lä saa kii­tos­ta. Iso­met­sän joh­dol­la Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­ma käyn­nis­ti myös sisä­ra­ja­val­von­nan ensim­mäi­set toi­men­pi­teet Tor­nios­sa nopeas­ti ja ammat­ti­tai­toi­ses­ti poik­keuk­sel­li­sis­sa olo­suh­teis­sa, ja näi­tä toi­mia on yllä­pi­det­ty koko koro­na­pan­de­mian ajan.

Jan­ne Iso­met­sä astui Raja­var­tio­lai­tok­sen pal­ve­luk­seen vuon­na 1998. Pal­ve­lusu­ran­sa hän aloit­ti Kala­joen meri­var­tio­ase­mal­la nuo­rem­man raja­var­ti­jan teh­tä­väs­sä par­tio- ja var­tio­mie­he­nä. Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­la Iso­met­sä on pal­vel­lut vuo­des­ta 2019 asti, ja sitä ennen hän on pal­vel­lut vara­pääl­lik­kö­nä Vallgrun­din meri­var­tio­ase­mal­la ja var­tioup­see­ri­na Kala­joen sekä Kemin meri­var­tio­ase­mil­la. Kap­tee­ni­luut­nan­tik­si Iso­met­sä ylen­net­tiin vuo­den 2019 maaliskuussa.