Ii ilmas­to­kes­kus­te­lun kes­ki­pis­tee­nä– Ilmas­toA­ree­na tuo tuhat­mää­rin vie­rai­li­joi­ta

Iis­sä tämän vii­kon per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na jär­jes­tet­tä­vään Ilmas­toA­ree­naan odo­te­taan tuhan­sia kävi­jöi­tä.

– Ensim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vän tapah­tu­man kävi­jä­mää­rää on han­ka­la ennus­taa. Kos­ka kysees­sä on kai­kil­le avoin ilmai­nen jut­tu, on kävi­jä­mää­räk­si arvioi­tu 5000, mut­ta enem­män­kin olem­me val­mii­ta vas­taan­ot­to­maan, ker­too tapah­tu­man vas­taa­va tuot­ta­ja Han­na Lah­ti.

Katu­ja sul­je­taan

Val­tao­sa Ilmas­toA­ree­nan tapah­tu­mis­ta on Hui­lin­gin alu­eel­la.

– Tapah­tu­ma vai­kut­taa myös alu­een lii­ken­tee­seen, sil­lä katu­ja sul­je­taan sen ajak­si. Kaik­ki alu­een asuk­kaat pää­se­vät kui­ten­kin koko ajan kul­ke­maan kotei­hin­sa tois­ta reit­tiä pit­kin, Lah­ti ker­too.

Tapah­tu­man raken­ta­mi­nen aloi­te­taan asteit­tain tiis­tais­ta eteen­päin. Autoi­lu kiel­le­tään alu­eel­la koko­nai­suu­des­saan tapah­tu­ma-aika­na Puis­to­tiel­lä Museo­kah­vi­la Hui­lin­gin ja kir­jas­ton välil­tä. Ala­ka­dul­le tie­sul­ku tulee seu­ra­kun­ta­ta­lon koh­dal­le ja Ylä­ka­dul­le Hui­lin­gin näyt­tä­mön koh­dal­le.

– Aree­naan on ilmai­nen bus­si­kul­je­tus Oulus­ta. Bus­sit kul­ke­vat Hau­ki­pu­taan kaut­ta. Autol­la saa­pu­vil­le on park­ki­paik­ko­ja useas­sa pai­kas­sa kes­kus­tas­sa. Ne on mer­kit­ty sel­väs­ti ja pai­kal­la on lii­ken­tee­noh­jaus.

Kai­ken kan­san fes­ta­rit

Ilmas­toA­ree­nas­sa on kym­me­niä puhu­jia.

– Tapah­tu­ma koko­aa yhteen kan­sa­lai­set, asian­tun­ti­jat, päät­tä­jät, elin­kei­noe­lä­män, tie­teen ja tai­teen edus­ta­jat. Tän­ne tulee pal­jon asian­tun­ti­ja­po­ruk­kaa ja eri dele­gaa­tioi­ta, mut­ta meil­le on tär­ke­ää, että tämä on kai­kil­le avoin ilmai­nen ilmas­to­fes­ta­ri, jos­sa tapah­tuu monen­lais­ta useas­sa eri pis­tees­sä.

Ilmas­toA­ree­nan vas­taa­va tuot­ta­ja Han­na Lah­ti ker­too, että tapah­tu­ma koko­aa yhteen kan­sa­lai­set ja eri alo­jen vai­kut­ta­jat.

Seu­ra­kun­ta­ta­lon ja kir­kon väliin levit­täy­ty­väl­le tapah­tu­ma­to­ril­le on tulos­sa yli 40 esit­te­li­jää säh­kö­au­tois­ta aina eko­lo­gi­siin korui­hin ja kerk­kä­lat­teen saak­ka.

– Toril­le tulee todel­la pal­jon toi­min­nal­li­sia asioi­ta, Lah­ti vink­kaa.

Tärp­pei­nä ohjel­mas­ta Lah­ti heit­tää esi­mer­kik­si lap­si­per­heil­le suun­na­tun Hii­li­neut­raa­lin musiik­ki­teat­te­rin ilmas­tos­ka­ban.

– Kysees­sä on todel­la laa­duk­kaas­ti teh­ty jut­tu, jon­ka ensi-ilta on lau­an­tai­na Iis­sä. Olen sii­tä aivan lie­keis­sä. Koko alu­eel­la on lap­si­per­heil­le­kin niin pal­jon teke­mis­tä, että suo­sit­te­len varaa­maan aikaa alu­ee­seen tutus­tu­mi­seen.

Jos aikui­sil­la on vai­kea vali­ta fes­ta­reil­ta sopi­vaa koh­det­ta, vink­kaa Lah­ti tule­maan pai­kal­le aina­kin pää­la­val­la per­jan­tai­na kel­lo 17.30 alka­van puo­lue­joh­don ten­tin aikaan. Lau­an­tai­na ilta­päi­väl­lä pää­la­val­la on äänes­sä eme­ri­tus­pro­fes­so­ri, täh­ti­tie­tei­li­jä Esko Val­tao­ja, joka niin ikään vetää var­mas­ti kan­saa pai­kal­le.

Tal­koi­ta ja oheis­ta­pah­tu­mia

Ilmas­to­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen on tulos­sa tal­koo­lai­sia lähes ympä­ri Suo­mea.

– Iis­sä on pal­jon yhdis­tyk­siä, joi­ta olem­me myös saa­neet iha­nas­ti mukaan raken­ta­maan tapah­tu­maa. Hei­dän kaut­taan saa­daan iiläi­syyt­tä esil­le, sil­lä Iin näky­mi­nen alu­eel­la on hyvin tär­ke­ää.

Hui­lin­gin alu­een lisäk­si ohjel­maa on Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa ja kult­tuu­ri­puis­tos­sa. Myös Hobla ry on hen­ges­sä muka­na jär­jes­tä­mäl­lä tapah­tu­man jäl­keen sun­nun­tai-ilta­na mak­sul­li­sen yli 18-vuo­tiail­le tar­koi­te­tun ilmas­toklu­bin työ­väen­ta­lol­la.

Ilmas­toA­ree­nas­ta kuul­laan toi­von mukaan jo alku­vii­kos­ta jokai­ses­sa iiläis­per­hees­sä, jos­sa on kou­lu­lai­sia. Kou­luil­la vie­te­tään ilmas­toai­heis­ta MOK-viik­koa, joka hui­pen­tuu per­jan­tai­na yli 1300 iiläis­kou­lu­lai­sen mars­siin Ilmas­toA­ree­na -tapah­tu­maan.

– Lap­set ker­to­vat ava­jai­sis­sa, mitä he ajat­te­le­vat ilmas­ton­muu­tok­ses­ta ja mil­lai­sia teko­ja he odot­ta­vat.

Ilmas­toA­ree­na

• Iin kehit­tä­mis­yh­tiö Mic­ro­po­lis Oy:n kol­mi­vuo­ti­nen ilmas­to­rat­kai­sui­hin kes­kit­ty­vä vies­tin­tä­han­ke, jota rahoit­taa Maa­seu­tu­ra­has­to.

• Ilmas­toA­ree­na-fes­ti­vaa­lien lisäk­si han­ke antaa alus­tan ympä­ri­vuo­ti­sel­le ilmas­to­kes­kus­te­lul­le.

• Tämän vii­kon per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na Iis­sä jär­jes­tet­tä­vän Ilmas­toA­ree­nan ohjel­ma löy­tyy netis­tä osoit­tees­ta: https://ilmastoareena.fi/ohjelma/