Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta ei val­mis­tu tänä vuon­na

Jakkukylään suunnittellun riippusillan pituus on 180 metriä, pylonien korkeus on 20 metriä ja sillan hyötyleveys on 1,5 metriä. Havainnekuva: SWECO

Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta ei täl­lä het­kel­lä ete­ne suun­ni­tel­mien mukaan. Haa­veet sil­lan val­mis­tu­mi­ses­ta tänä vuon­na on hau­dat­tu. – Vesi­lu­pa sil­las­ta on luvat­tu syys­kuul­le, mut­ta sen vali­tusai­ka ja muut asiat huo­mioi­den sil­taa ei ehdi­tä teh­dä täl­le vuo­del­le. Urak­ka­tar­jouk­set­kin pyy­det­tiin niin, että sil­lan tulee olla val­mis elo­kuus­sa 2020, ker­too Iin kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Joke­lai­nen.

Sil­lan raken­ta­mi­seen on varat­tu täl­le vuo­del­le 550 000 euron mää­rä­ra­ha. Sil­lan raken­ta­mi­ses­ta jätet­tiin vii­si tar­jous­ta, jot­ka kaik­ki ylit­tä­vät sii­hen vara­tun sum­man.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta esit­tää kun­nan­hal­li­tuk­sel­le, että se hyväk­syy Mes­tek Oy:n koko­nai­se­dul­li­sim­man tar­jouk­sen ja esit­tää edel­leen kun­nan­val­tuus­tol­le, että se myön­tää raken­ta­mi­seen mää­rä­ra­han. Suun­ni­tel­man mukaan asia tulee kun­nan­val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si ensi kuus­sa.

Jakun kou­lun koh­dal­ta Iijoen ylit­tä­väl­le kevyel­le lii­ken­teel­le tar­koi­te­tun riip­pusil­lan rahoi­tuk­seen on saa­tu val­tio­no­suus, min­kä lisäk­si Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys kerä­si sii­hen 50 000 euron oma­ra­hoi­tuso­suu­den.