Hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen jär­jes­tö­avus­tus haettavana

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut myön­tää avus­tuk­sia sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­töil­le, joi­den toi­min­ta on hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den omaa toi­min­taa tuke­vaa, täy­den­tä­vää tai korvaavaa.

Hake­mus vuo­den 2022 jär­jes­tö­avus­tuk­sel­le tulee jät­tää vii­meis­tään tors­tai­na 30.9. kel­lo 15.30 mennessä.

Jär­jes­tö­avus­tus jae­taan nel­jään eri osa-alu­ee­seen: pal­ve­lua­vus­tuk­set, vapaa-ajan toi­min­ta-avus­tuk­set, ehkäi­se­vä päih­de­työ ja ter­veys­kas­va­tus sekä ker­ta-avus­tuk­set. Avus­tus­ta myön­ne­tään rekis­te­röi­dyl­le yhdis­tyk­sel­le ja kor­kein­taan haet­tu mää­rä. Samaan toi­min­taan voi­daan myön­tää avus­tus­ta vain yhdel­tä kau­pun­gin toi­mia­lal­ta. Avus­tus­ta voi saa­da Oulus­sa toi­mi­va järjestö.

Jär­jes­tö­avus­tus­ten hakueh­dot ja ‑aika­tau­lu ovat muut­tu­neet. Vuo­den 2022 jär­jes­tö­avus­tus­ha­ku päät­tyy syys­kuun lopus­sa. Hakuoh­jeet, päi­vi­te­tyt ehdot ja haku­lo­ma­ke löy­ty­vät Oulun kau­pun­gin verk­ko­si­vul­ta www.ouka.fi/jarjestoavustukset. Haku­lo­mak­kei­ta voi myös hakea Oulu10-palvelupisteistä.