Ook­ko nää kuul­lu 2.9.: Yhtä juhlaa?

Ran­ta­poh­jas­ta 17.1.1974

Oli raken­net­tu sil­ta. Niin­pä ukko ja akka ajoi­vat sii­tä ja he sat­tui­vat ole­maan kym­me­nes­tu­han­nes meni­jä täs­tä uudes­ta sil­las­ta. Heil­le annet­tiin raha­pal­kin­to täs­tä, mut­ta sitä ennen hei­tä haastateltiin.

Haas­tat­te­li­ja: Mitä te aiot­te teh­dä täl­lä pal­kin­nol­la? Ukko: Ensin­nä­kin minä hom­maan ajo­kor­tin. Haas­tat­te­li­ja: Eikö teil­lä ole ajo­kort­tia? Akka: Ele­kää välit­tä­kö sii­tä, se puh­huu päis­sään mitä sat­tuu. Haas­tat­te­li­ja: Onko hän huma­las­sa? Akka: Tämän sii­tä saa, kun lähet­tiin varas­te­tul­la autol­la liikkelle.

S.S. Yli­kii­min­ki

Ja sit­ten tähän päivään:

Jää­lis­sä juh­lit­tiin huolella.

Nää oot var­maan jo kuul­lu, että Jää­lis­sä juh­lit­tiin vii­me lau­an­tai­na vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen syn­ty­mä­päi­viä. Samal­la Kala­mäes­sä vihit­tiin käyt­töön tal­koo­työn hedel­mä, Jääli–Koiteli-reitti.

Suo­men lip­pu kohot­ti tun­nel­maa, kun Jää­lin Kala­mäes­sä juh­lit­tiin Kii­min­gin – Jää­lin Vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen syntymäpäivää.

Väkeä­hän oli pai­kal­la asi­aa juh­li­mas­sa arviol­ta jopa 400 hen­keä. Juh­la­pu­hei­den ja musiik­kie­si­tys­ten lisäk­si tar­jol­la oli monen­lais­ta syö­tä­vää aina mak­ka­ras­ta kala­sop­paan. Lisäk­si eri­tyi­ses­ti lap­sil­le oli jär­jes­tet­ty monen­lais­ta viri­ket­tä. Tut­tu­ja riit­ti pori­su­tet­ta­vak­si, ja osa jäi monel­ta var­maan jututtamattakin.

Tun­nel­ma oli kor­keal­la ja eri­tyis­tä arvok­kuut­ta tilai­suu­teen toi Suo­men lip­pu, joka lie­hui tuu­les­sa Kala­mä­keen pys­ty­te­tys­sä lip­pu­tan­gos­sa. Nyt Kala­mä­ki on näyt­tä­nyt kyn­ten­sä myös tapah­tu­mien jär­jes­tä­mis­paik­ka­na, saa­pa näh­dä, mitä alu­eel­la seu­raa­vak­si näh­dään. Nuo­tio­tu­lia ja luon­non­rau­haa on tar­jol­la ihan aina.

Syys­mark­ki­nat seu­ral­la.

Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ral­la tapah­tuu. Tule­va­na lau­an­tai­na siel­lä jär­jes­te­tään jo perin­tei­set syys­mark­ki­nat. Muka­na on kaup­piai­ta, joil­la on tar­jol­la esi­mer­kik­si lihaa, vihan­nek­sia, lei­pää ja kirp­pu­to­ri­ta­va­raa. Mark­ki­na­mei­nin­kiin kuu­luu luon­nol­li­ses­ti myös muu­rin­poh­ja­le­tut, gril­li­ma­ka­rat sekä lau­lua ja soit­toa. Tapah­tu­ma-aika on kel­lo 10–15.

Toi­vo­las­sa tans­si­taan taas.

Ala­ky­län nuo­ri­so­seu­ra jär­jes­tää Toi­vo­las­sa pit­käs­tä aikaa aikuis­ten tans­si-illan. Aihet­ta on, sil­lä kysees­sä on Toi­vo­lan 100-vuo­tis­tans­sit, jois­sa tah­dit takaa Tii­na Pit­kä­nen ja Sar­mas. Tans­sit jär­jes­te­tään 25.9. kel­lo 20–00.30.