Kui­tu tulee Ran­ta­poh­jan alu­eel­le vai tuleeko?

Ei tar­vit­se men­nä kuin rei­lu vuo­si ajas­sa taak­se­päin, kun suu­rim­mal­le osal­le Ran­ta­poh­jan alu­eel­la valo­kui­tu oli vas­ta kau­kai­nen haa­ve. Yhdel­le­kään enti­sel­le kun­ta­kes­kuk­sel­le ei ollut kui­tua luvas­sa, ja Oulun kau­pun­gis­sa mie­tit­tiin, miten mark­ki­naeh­toi­sia hank­kei­ta saa­tai­siin alueil­le käynnistymään. 

Sit­ten alkoi tapah­tua. Eivät­kä kau­pun­gin rahal­li­nen tuki tai tuki­toi­met olleet se rat­kai­se­va teki­jä. Val­tion laa­ja­kais­ta­tu­ki on nopeut­ta­nut valo­kui­tu­hank­kei­den tuloa eri­tyi­ses­ti maa­seu­dul­le, mut­ta useil­la alueil­la hank­kei­ta toteu­te­taan suu­rim­mak­si osak­si raken­ta­jay­ri­tyk­sen omal­la rahoi­tuk­sel­la. Hank­keet ovat täy­sin kiin­ni sii­tä, että tilaa­jia löy­tyy riittävästi.

Täl­lä het­kel­lä laa­ja­kais­taa raken­ne­taan Hau­ki­pu­taal­la. Yli­kii­min­gis­sä valo­kui­tu­hank­keen tilaus­ten mää­rä­ai­ka päät­tyi alku­vii­kos­ta, ja pian sel­vi­ää, pää­se­vät­kö kai­vu­rit siel­lä töi­hin. Yli-Iis­sä tilaa­jien keräi­ly on par­hail­laan käyn­nis­sä, samoin Jää­lis­sä etsi­tään par­hail­laan aktii­vi­ses­ti valo­kui­tua halua­via talouk­sia. Pian myös Ran­ta­poh­jan alu­een ainoa­na tyh­jä­nä pis­tee­nä ollut Kii­min­ki on pää­se­mäs­sä mukaan tavoit­te­le­maan valokuitua.

Hyvin toi­mi­vien tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien tar­ve kas­vaa yhteis­kun­nan kehit­tyes­sä. Sano­taan, että laa­ja­kais­tayh­teys on kuin hyvin toi­mi­va vesi­joh­to­verk­ko tai kun­nol­li­nen maan­tie. Toi­vo­taan, että ei käy niin, että hank­keet jää­vät toteu­tu­mat­ta tilaa­jien puut­teen vuok­si, sil­lä moni on etä­työn lisään­tyes­sä havain­nut, että töi­den suju­mi­sek­si tar­vi­taan net­tiyh­teys, joka ei pät­ki, vaan toi­mii kuin enti­sai­kai­nen junan vessa.