Uudes­sa kam­paa­mos­sa Lap­pi koh­taa Kiimingin

Elokuussa avatun Studio LMK:n sisustus on saanut inspiraatiota Lapista, jossa myös yrittäjä Sanna Koskelan juuret ovat.

Hie­man elo­kuun puo­len­vä­lin jäl­keen ava­tus­sa Stu­dio LMK ‑kam­paa­mos­sa tun­nel­ma muis­tut­taa ikään kuin lapin­tu­paa: sei­näl­lä komei­lee poron­sar­vet sekä lapin joki­mai­se­maa ja lapin­jät­kää esit­tä­vät tau­lut. Istu­ma­pai­kak­si vuo­roa odo­tel­les­sa saat­taa vali­ta vaik­ka kelokannon.

— Halusin alus­ta asti, että tila on minun näköi­se­ni ja Lapin tee­ma tulee esiin. Sii­tä tulee myös nimi Stu­dio LMK, se tar­koit­taa Lap­pi meets Kii­min­ki, hymyi­lee tuo­re kam­paa­mo­y­rit­tä­jä San­na Kos­ke­la.

Yli­tor­niol­ta läh­töi­sin ole­va ja sit­tem­min kii­min­ki­läis­ty­nyt Kos­ke­la on val­mis­tu­nut hius­muo­toi­li­jak­si vuon­na 2009, ja sii­tä läh­tien työs­ken­nel­lyt par­tu­ri-kam­paa­mois­sa työn­te­ki­jän, sopi­mus­yrit­tä­jän ja vuo­kra­tuo­li­lai­sen­kin rooleissa.

— Työn­te­ki­jän on men­tä­vä sen mukaan miten yrit­tä­jä ohjeis­taa. Aika tie­tyn työn teke­mi­sel­le on usein tiuk­kaan rajat­tu, ja sii­nä omat visiot ja tavoit­teet jää­vät syr­jään. Se ei lopul­ta sopi­nut minul­le, avaa Kos­ke­la pää­tös­tään ryh­tyä yrit­tä­jäk­si ja ostaa oma tila.

 

Kos­ke­la ker­too olleen­sa aikai­sem­min mat­ka­lai­nen ja kier­rel­leen­sä töis­sä monel­la paik­ka­kun­nal­la. Oman kam­paa­mon­sa hän halusi perus­taa kui­ten­kin nime­no­maan lähel­le nykyis­tä koti­aan Kiiminkiin.

 — Kun mie­he­ni kans­sa perus­tim­me per­heen, oli pak­ko juur­tua johon­kin. Rei­lut nel­jä vuot­ta sit­ten muu­tim­me Kii­min­kiin, ja koen, että tääl­lä on tur­val­lis­ta asua ja hyvin tilaa kas­vat­taa lapsia.

Kos­ke­la pal­jas­taa har­kin­neen­sa Ter­veys­tiel­lä sijait­se­vien kam­paa­mo­ti­lo­jen­sa ostoa jo vuon­na 2017 kun muut­ti Kii­min­kiin. Tuol­loin tilat oli­vat kui­ten­kin lii­an isot, eikä ajan­koh­ta ostol­le ollut per­he-elä­män­kään kan­nal­ta otollisin. 

 —  Tyk­kään olla koto­na­kin, mut­ta haluan ehdot­to­mas­ti teh­dä töi­tä. Kol­men lap­sen äiti­nä arke­ni on mel­ko hek­tis­tä, ja aamui­sin on iha­naa pääs­tä tän­ne oman paik­ka­ni hiljaisuuteen. 

 

Stu­dio LMK avat­tiin viral­li­ses­ti 18. elo­kuu­ta. Yri­tys tar­jo­aa kam­paa­mo­pal­ve­lu­ja. Kos­ke­la ker­too, että kam­paa­mos­sa käy­te­tään avain­lip­pu­mer­kit­tyä ja ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä väri­sar­jaa, ja että vali­koi­mas­ta löy­tyy myös hajus­teet­to­mia hiustuotteita.

Kos­ke­la ker­too pitä­vän­sä oikeas­taan kai­kis­ta kam­paa­moa­lan pal­ve­luis­ta, eikä koe eri­kois­tu­neen­sa vain yhteen tiet­tyyn palveluun.

  —  Olin pit­kään töis­sä mies­ten hius­ten­leik­kauk­siin eri­kois­tu­nees­sa par­tu­ri­ket­jus­sa, joten siel­tä saa­dut poh­jat par­tu­ri­työ­hön ovat edel­leen vah­vat. Minul­la käy myös pal­jon vaa­len­nus­asiak­kai­ta, ja hoi­dan omat­kin vaa­leat hiuk­se­ni itse, nau­raa Koskela.

Kos­ke­la kokee vah­vuu­dek­seen loput­to­man halun­sa kehit­tää itse­ään ihmi­se­nä ja ammat­ti­lai­se­na. Hän ker­too kokei­le­van­sa mie­lel­lään uusia asioi­ta työs­sään, ja kan­nus­taa myös asiak­kai­taan samaan.

 —  Olen oma itse­ni ja rehel­li­nen sii­nä mitä teen. Haluai­sin, että kam­paa­moo­ni tule­vil­la asiak­kail­la tuli­si tun­ne sii­tä, että tääl­lä on tilaa hen­git­tää ja hei­tä kuunnellaan. 

 

Kos­ke­la ker­too, että lähi­tu­le­vai­suu­des­sa hän vii­meis­te­lee kam­paa­mon­sa sisus­tuk­sen, kun hänen van­hem­pan­sa tuo­vat Kit­ti­läs­tä muun muas­sa kelo­puu­ta koris­ta­maan tilo­ja. Kulu­neen puo­lik­kaan kuu­kau­den hän kuvai­lee suju­neen rau­hal­li­ses­ti, mikä sopii yrit­tä­jäl­le oikein hyvin. 

 —  Minul­la on tilaa kas­vaa ja päät­tää, mil­lai­sia mark­ki­noin­ti­ka­na­via alkai­sin hyödyntää.

Yri­tys­toi­min­nan kans­sa Kos­ke­la ker­too ete­ne­vän­sä päi­vä ker­ral­laan  —  tär­kein­tä oli­si saa­da lii­ke­toi­min­ta rul­laa­maan pian sujuvasti. 

 —  Nyt minul­la on käy­nyt pal­jon vakio­asiak­kai­ta, mis­tä olen hir­veän kii­tol­li­nen. Nyt aiko­ja ovat varan­neet kui­ten­kin myös täy­sin uudet ihmi­set, Kos­ke­la hymyilee.