Hau­ki­pu­das­ta yläil­mois­ta koti­seu­dun kunniaksi

Kaunis Kiiminkijoki yläilmoista nähtynä. Jokimaisemaa ja Haukiputaan kylänäkymiä esitellään Haukipudas-seuran juhlavuoden merkeissä teettämällä vidolla. Kuvaukset on toteuttanut tiimi Leena Happonen ja Hannu Lievetmursu. Kuva Kotiseutu yläilmoista -videolta.Kaunis Kiiminkijoki yläilmoista nähtynä. Jokimaisemaa ja Haukiputaan kylänäkymiä esitellään Haukipudas-seuran juhlavuoden merkeissä teettämällä vidolla. Kuvaukset on toteuttanut tiimi Leena Happonen ja Hannu Lievetmursu. Kuva Kotiseutu yläilmoista -videolta.

70 vuot­ta tänä vuon­na täyt­tä­vä Hau­ki­pu­das-seu­ra juh­lis­taa merk­ki­vuot­taan jul­kai­se­mal­la Koti­seu­tu yläil­mois­ta ‑pro­jek­tin dro­ne­vi­deot tiis­tai­na 7.9. Hau­ki­pu­taan lukiol­la jär­jes­tet­tä­väs­sä tapah­tu­mas­sa. Videoi­ta on tilai­suus kat­sel­la isol­ta val­ko­kan­kaal­ta kai­kil­le avoi­mes­sa tapah­tu­mas­sa kel­lo 18–20.

Ohjel­mas­sa on myös Juk­ka Taka­lon musiikkia.

Koti­seu­tu yläil­mois­ta ‑videol­la mat­ka­taan Ase­ma­ky­läl­tä Nie­me­län­tör­mäl­le, sii­tä mat­ka jat­kuu San­ta­hol­mal­le ja seu­raa­vak­si Mar­tin­nie­meen ja Halo­sen­nie­meen. Lin­tu­pers­pek­tii­vis­tä voi­daan näh­dä Kii­min­ki­joen mai­se­mia, saha­pe­rin­net­tä, van­ho­ja mer­kit­tä­viä raken­nuk­sia kuin uut­ta nykyis­tä asutustakin.

Kuvauk­set ja videot Hau­ki­pu­das-seu­ral­le on toteut­ta­nut kuvaus­tii­mi Lee­na Hap­po­nen ja Han­nu Lie­vet­mur­su. Kuvauk­set on teh­ty pää­osin vuo­si­na 2019–2020. Koro­nan takia jul­kis­ta­mi­nen mah­dol­lis­tuu vas­ta nyt.

– Videol­la on kuvaa Hau­ki­pu­taal­ta myös har­ras­tuk­sem­me alkua­joil­ta. San­ta­hol­man pii­pun satuim­me kuvaa­maan juu­ri ennen sen pur­kua. Pro­jek­tin videoi­hin olem­me liit­tä­neet myös muu­ta­mia van­ho­ja valo­ku­via, kuten mil­tä näyt­ti ennen Mar­tin­nie­mes­sä ja mil­tä siel­lä näyt­tää nyt, ker­too Lee­na Happonen.

Kuvaus­tii­mi Hap­po­nen-Lie­vet­mur­su on kuvan­nut pal­jon videoi­ta eten­kin Hau­ki­pu­taan, Iin ja Oulun alueelta.

– Muka­na on aluei­den kes­kus­to­ja, mut­ta olem­me len­nel­leet myös taa­ja­mien ulko­puo­lel­la. Olem­me kuvan­neet asui­nym­pä­ris­tö­jä, vesi­nä­ky­miä, luon­toa ja ajan­koh­tai­sia raken­nus­pro­jek­te­ja kuten sil­ta­työ­maa­ta Joki­ky­läs­sä. Har­ras­tus­ta var­ten meil­lä on hyvä kuvaus­ka­lus­to ja edi­toin­ti­lait­teet, ker­too Happonen.

Koke­mus­ta kuvaa­mi­ses­ta heil­lä on useil­ta vuosilta.

– Kun antaa pik­kusor­men, menee hel­pos­ti koko käsi, kuvai­lee Happonen.

Hau­ki­pu­das-seu­ra läh­ti merk­ki­vuo­den kun­niak­si toteut­ta­maan uuden­lais­ta koti­seu­tu­työ­tä ja kult­tuu­ri­pe­rin­teen doku­men­toin­tia videoin­nil­la. Yhdis­tys sai Koti­seu­tua yläil­mois­ta ‑pro­jek­til­le Suo­men Koti­seu­tu­lii­tol­ta apu­ra­han, jol­la on toteu­tet­tu osa kuvauk­sis­ta. Apu­ra­han saan­nin kri­tee­rei­nä oli­vat uuden­lai­nen koti­seu­tu­työ, sosi­aa­li­sen median hyö­dyn­tä­mi­nen ja toi­min­ta­mal­lit, joi­ta voi­daan monistaa.

Pro­jek­tin videoi­ta pääs­tään nyt näyt­tä­mään yhtei­ses­sä tapah­tu­mas­sa lukion audi­to­rios­sa isol­ta val­ko­kan­kaal­ta ja hyvän äänen­tois­ton kaut­ta. Tar­koi­tus on esit­tää videoi­ta syk­syn aika­na Hau­ki­pu­taal­la eri kylä­kun­nis­sa pai­not­taen sisäl­töä aluei­den mukaan.

Tiis­tain tilai­suu­des­sa näy­te­tään myös lyhyt video, joka liit­tyy Hau­ki­pu­das-seu­ran kesäl­lä jul­kai­se­man Hau­ki­pu­taan Perin­ne­po­lul­la ‑opas­kir­jan esit­te­le­mään kir­kon­seu­dun alueeseen.

Näky­mä Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­mäl­le (etua­lal­la) ja kirkonkylälle.