Huo­no lohivuosi

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen (Luke) seu­ran­to­jen mukaan Tor­nion­joen nousu­lo­hi­mää­rät oli­vat kesäl­lä 2023 pie­nim­mät sit­ten vuo­den 2010. Simo­jo­keen nousi vii­mek­si yhtä vähän loh­ta vuon­na 2017. Kes­ki­ko­koi­set, kak­si vuot­ta meres­sä kas­va­neet nousu­lo­het oli­vat poik­keuk­sel­li­sen harvalukuisia.

Alku­kau­del­la jokiin nousi koh­ta­lai­sen run­saas­ti suu­ria, van­ho­ja lohiyk­si­löi­tä, mut­ta sen jäl­keen lohi­mää­rät jäi­vät vähäi­sik­si. Seu­ran­ta­jak­son aika­na Tor­nion­joel­la havait­tiin kai­ku­luo­tauk­sis­sa 20 260 ja Simo­joel­la 2 022 lohta.

– Nousu­lo­hien vähyys näyt­täi­si joh­tu­neen eten­kin vuon­na 2021 meri­vael­luk­sen aloit­ta­nei­den lohien hei­kos­ta eloon­jään­nis­tä. Myös nuo­rim­mat, 2022 mereen poi­ka­si­na vael­ta­neet nousu­lo­het, oli­vat har­va­lu­kui­sia. Syi­tä heik­koon elos­sa säi­ly­mi­seen sel­vi­te­tään par­hail­laan, ker­too tut­ki­ja Tapa­ni Paka­ri­nen Lukesta.