Ahmo­jen edus­tus­jouk­ku­eel­le ansait­tu mes­ta­ruus ja sar­ja­nousu 2.divariin

Haukiputaan Ahmojen edustusjoukkue voitti kolmosdivarin mestaruuden, jonka lisäksi joukkue pelasi viime viikonloppuna nousukarsinnoissa, joista irtosi paikka ensi kaudeksi 2.divariin. Kuva: Janne Väisänen.Haukiputaan Ahmojen edustusjoukkue voitti kolmosdivarin mestaruuden, jonka lisäksi joukkue pelasi viime viikonloppuna nousukarsinnoissa, joista irtosi paikka ensi kaudeksi 2.divariin. Kuva: Janne Väisänen.

Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen edus­tus­jouk­kue voit­ti tois­sa vii­kon­lop­pu­na 3.divisioonan mes­ta­ruu­den ja jouk­kue kir­kas­ti vii­me vuo­den hopean kul­tai­sek­si. Voit­to tuli sun­nun­tai­na 17.3. koti­hal­lis­sa, jon­ka kat­so­mo oli ääri­ään myö­ten täyn­nä. Jän­nit­tä­vän finaa­li­sar­jan kol­mas ja rat­kai­se­va otte­lu vie­tiin jat­koa­jal­le ja ajas­sa 63 ja rapiat Jes­se Saa­ri­nen rat­kai­si otte­lun Jere Neno­sen ja Jark­ko Kar­vo­sen syö­tös­tä. Jan­ne Väi­sä­nen, joka on yksi jouk­ku­een maa­li­vah­deis­ta, kuvai­li tun­nel­maa hal­lil­la mah­ta­vak­si ja ylei­sö räjäh­ti rie­muun voi­ton hetkellä.

– Kyl­lä­hän voit­to on hie­no pal­kin­to kai­kes­ta uuras­tuk­ses­ta, Väi­sä­nen sanoi.

Ahmat ovat pelan­neet koko kau­den vakuut­ta­vas­ti ja puo­li­vä­lie­ris­sä jouk­kue voit­ti Haa­pa­ve­den Hus­kit men­nen tul­len ja pala­tes­sa. Välie­ris­sä vas­taan tuli Raa­he-Kie­kon jouk­kue, jon­ka kans­sa Ahmat sai­vat teh­dä enem­män töi­tä voit­to­jen eteen. Ensim­mäi­nen otte­lu päät­tyi Ahmo­jen hyväk­si 6–2 ja toi­ses­sa otte­lus­sa otet­tu tiuk­ka 2–1 voit­to taka­si Ahmoil­le pai­kan finaa­li­sar­jaan. Myös finaa­li­sar­jas­sa vaa­dit­tiin kak­si voi­tet­tua peliä mes­ta­ruu­teen, kun vas­taan aset­tui Laser HT Aka­te­mia. Väi­sä­nen ker­toi sar­jan olleen jän­nit­tä­vä, vaik­ka ensim­mäi­ses­sä pelis­sä per­jan­tai­na 16.3. Ahmat ottivatkin7–5 voiton.

– Lau­an­tai­na 16.3. sar­ja oli kat­kol­la ja pela­sim­me Rak­si­lan isois­sa valois­sa. Olim­me ensim­mäi­sen erän jäl­keen häviöl­lä ja kol­man­ne­sa eräs­sä tulim­me tasoi­hin. Laser sai kui­ten­kin joh­to­maa­lin ja sit­ten meil­lä meni hie­man yli­pe­laa­mi­sek­si ja hävi­sim­me 6–3.

Finaa­li­sar­jan vii­mei­nen ja rat­kai­se­va peli pelat­tiin koti­hal­lis­sa. Ensim­mäi­sen erän 1–0 joh­don Ahmat kas­vat­ti toi­ses­sa eräs­sä luke­miin 3–0, mut­ta Laser puser­si kol­man­nes­sa eräs­sä tasoi­hin. Väi­sä­nen ker­toi, että molem­mil­la jouk­kueil­la oli paik­ko­ja rat­kais­ta peli var­si­nai­sel­la peli-ajal­la, mut­ta jat­koa­jal­le men­tiin. Jän­nit­tä­vää tril­le­riä oli seu­raa­mas­sa täy­den hal­lin lisäk­si strii­min pääs­sä vajaat 1000 kat­so­jaa. 1500 kat­so­jaa kol­mo­sen diva­rin finaa­lis­sa on Väi­sä­sen mukaan har­vi­nais­ta. Tilas­tot­kin ker­to­vat, että finaa­li­sar­jas­sa pela­si­vat kak­si tasais­ta jouk­kuet­ta, sil­lä jouk­ku­eet koh­ta­si­vat kau­den aika­na ennen finaa­li­sar­jaa kuusi ker­taa ja molem­mat voit­ti­vat niis­tä kol­me. Väi­sä­ses­tä Lase­rin jouk­kue oli myös laa­du­kas, sil­lä siel­lä on enti­siä lii­ga­pe­laa­jia sekä nuor­ten MM-pelaajia.

– Finaa­li oli täh­tiin kir­joi­tet­tu. Tun­tui mah­ta­val­ta, kun hal­li oli täyn­nä ja koko kylä oli iloi­nen voitosta.

Mes­ta­ruut­ta jouk­kue juh­lis­ti pis­tä­mäl­lä sau­nan kuu­me­ne­maan jää­hal­lil­la ja illal­la suun­nak­si he otti­vat pai­kal­li­sen Musa-Vin­tin, joka on yksi jouk­ku­een yhteis­työ­kump­pa­neis­ta ja pubil­la on elet­ty vah­vas­ti jouk­ku­een mukana.

Kol­me kaut­ta ilman edus­tus­jouk­kuet­ta ja nyt vii­mei­sen kah­den vuo­den työ pal­kit­tiin par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Väi­sä­nen tote­si­kin, että edus­tus­jouk­ku­een eteen teh­ty työ näkyy. “Mei­dän ahmat” ‑kon­sep­ti on toi­mi­nut ja koko kylä on otta­nut sen omakseen.

– Pai­kal­li­set ovat ker­to­neet, että toi­min­ta on tuo­nut kyläyh­tei­söön pal­jon posi­tii­vis­ta ener­gi­aa ja se tun­tuu kyl­lä palkitsevalta.

Yksi Ahmo­jen menes­tyk­seen eni­ten vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä on Väi­sä­sen mie­les­tä ollut val­men­ta­ja Juk­ka Var­juk­sen pie­tee­til­lä teke­mä työ. Var­jus on saa­nut jouk­ku­ees­ta täy­den poten­ti­aa­lin irti ja Väi­sä­nen on naut­ti­nut sii­tä, että myös jouk­ku­een sisäl­le on saa­tu pien­tä kil­pai­lu­hen­keä nos­tet­tua. Jouk­ku­ees­sa toi­vo­taan val­men­ta­jan jat­ka­van myös ensi kaudella.

– Juk­ka on tuo­nut jouk­ku­ee­seen tun­nol­li­suut­ta ja kuri­na­lai­suut­ta. Tree­neis­sä on mel­kein aina täy­si mie­hi­tys muka­na ja poruk­ka tekee mitä Juk­ka käs­kee. Hän on paras val­men­ta­ja mitä itsel­lä­ni on ollut.

Vii­me vii­kon­lopp­pu­na Ahmat pela­si sar­ja­nousus­ta 2.divariin vas­tas­saan VTS Vuo­ka­tis­ta. Per­jan­tain pelis­sä kaik­ki näyt­ti hyväl­le vie­lä kol­man­nen erän alus­sa, mut­ta VTS tuli kovaa takaa tasoi­hin ja rat­kai­si otte­lun lopul­ta voit­to­lau­kaus­ki­sas­sa. Lau­an­tai­na Ahmat haas­toi­vat VTS:n koti­hal­lis­sa Hau­ki­pu­taal­la, mis­sä jouk­kue oli täyn­nä voi­ton­tah­toa ja nap­pa­si voi­ton var­si­nai­sel­la pelia­jal­la 2–1. Hal­lil­la ylei­sö eli pelis­sä muka­na ja kan­nus­tus oli kovaa ja maa­li­paik­ko­ja Ahmoil­la oli­kin tuon tuos­ta. Sun­nun­tain peliin jouk­ku­eet läh­ti­vät siis tasa­ti­lan­tees­ta ja otte­lun voit­ta­jal­le oli tar­jol­la paik­ka 2.divariin. Pelin rat­kai­su venyi tasa­vä­kis­ten jouk­kuei­den kes­ken aina jat­koa­jal­le saak­ka, jos­sa Ahmo­jen Jere Neno­nen teki otte­lun voit­to­maa­lin ja samal­la var­mis­ti jouk­ku­eel­leen pai­kan 2.divarissa.

Väi­sä­nen tote­si, että Ahmo­jen paik­ka on sel­väs­ti 2.divarissa. Maa­lie­rot sar­jan hän­tä­pää­hän ovat­kin olleet kaut­ta kau­den todel­la suu­ria ja Väi­sä­ses­tä sel­lai­nen peli ei anna mitään kum­mal­le­kaan jouk­ku­eel­le eikä se ole ylei­sös­tä­kään kivaa seu­rat­ta­vaa. Väi­sä­nen itse pela­si vii­mei­sen pelin­sä sun­nun­tai­na 16.3. finaa­li­sar­jas­sa ja luis­ti­met on nyt ripus­tet­tu nau­laan. Hän kui­ten­kin jat­kaa muka­na seu­ran toi­min­nas­sa pie­nem­mäs­sä roo­lis­sa ja hän ker­toi, että seu­raa­van kau­den raken­ta­mi­nen on jo alkanut.

– Uskon, että Ahmat tulee pär­jää­mään 2.divarissa hyvin. Nyt oli itsel­lä oikea aika lopet­taa ja antaa tilaa nuoremmille.