Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tys halu­aa ostaa Jää­lin­ma­jan – Tavoit­tee­na asuk­kai­den yhtei­nen kokoontumistila

Kiimingin–Jäälin vesienhoitoyhdistys haluaa varmistaa, että Jäälinmajan kiinteistö tulee paikallisen, yleishyödyllistä toimintaa harjoittavan toimijan omistukseen ja hallintaan ja on jatkossa asukkaiden käytettävissä. (Kuva: Teea Tunturi)Kiimingin–Jäälin vesienhoitoyhdistys haluaa varmistaa, että Jäälinmajan kiinteistö tulee paikallisen, yleishyödyllistä toimintaa harjoittavan toimijan omistukseen ja hallintaan ja on jatkossa asukkaiden käytettävissä. (Kuva: Teea Tunturi)

Jää­lin­jär­ven kun­nos­ta huo­leh­ti­van Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous val­tuut­ti maa­nan­tai-iltai­ses­sa kokouk­ses­saan hal­li­tuk­sen­sa yksi­mie­li­ses­ti teke­mään Oulun kau­pun­gil­le osto­tar­jouk­sen Jää­lin­ma­jas­ta. Osto­tar­jous teh­dään viipymättä.

Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt luo­pua Jää­lin­ma­jas­ta ja vuo­kra­ta sii­hen liit­ty­vän lii­ke­ra­ken­nus­ton­tin. Alu­eel­le on val­mis­tu­nut uusi ase­ma­kaa­va, johon kuu­luu pie­neh­kö Jää­lin­ma­jan lii­ke­ra­ken­nus­tont­ti sekä sitä ympä­röi­vä puis­to ja uimaranta.

Jää­lin­ma­jan alue on erit­täin tär­keä Jää­lin asuk­kai­den vir­kis­tys­käyt­töym­pä­ris­tö, jon­ka kes­kei­nen ele­ment­ti on Jää­lin­jär­vi. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on, että lii­ke­ra­ken­nus­ton­til­la jat­kos­sa har­joi­tet­ta­va toi­min­ta on sopusoin­nus­sa ympä­röi­vän puis­to- ja uima­ran­ta-alu­een ylei­sen käy­tön kans­sa ja tukee sen ase­maa tuot­ta­mal­la kokoon­tu­mis- ja vir­kis­tys­käyt­tö­pal­ve­lui­ta. Tämä voi­daan par­hai­ten var­mis­taa sil­lä, että Jää­lin­ma­jan kiin­teis­tö tulee pai­kal­li­sen, yleis­hyö­dyl­lis­tä toi­min­taa har­joit­ta­van toi­mi­jan omis­tuk­seen ja hal­lin­taan. Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­lä on tähän par­haat edellytykset.

Jää­li tar­vit­see asuk­kai­den kokoon­tu­mis­ti­lan. Jää­lis­sä ei ole asu­kas­tu­paa kuten monil­la Oulun suur­alueil­la. Jää­lin moni­toi­mi­ta­lon pie­ni asu­kas­ti­la pal­ve­lee asuk­kai­ta huo­nos­ti. Jää­lin­ma­ja sen sijaan on sekä ympä­ris­töl­tään että omi­nai­suuk­sil­taan moni­puo­li­nen ja tar­jo­aa pal­jon eri­lai­sia käyttömahdollisuuksia.

Yhdis­tys aikoo kun­nos­taa Jää­lin­ma­jaa ja tar­jo­ta sitä asuk­kai­den yhtei­sek­si kokoon­tu­mis­ti­lak­si sekä jär­jes­tää sin­ne käyt­tä­jien tar­vit­se­mat kokous- ja vir­kis­tys­pal­ve­lut. Nii­den tuo­ton se käyt­tää ensi­si­jai­ses­ti Jää­lin vesien hoi­toon, las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen sekä Jää­lin luon­to­ym­pä­ris­tön paran­ta­mi­seen asuk­kai­den viih­ty­vyy­den ja yhtei­söl­li­syy­den lisäämiseksi.

Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tys on har­joit­ta­nut mit­ta­vaa vesis­tö­kun­nos­tus­ta vuo­des­ta 2011 alkaen ja ollut kes­kei­nen toi­mi­ja muun muas­sa Jääli–Koiteli-vaellus- ja hiih­to­rei­tin ja sen pal­ve­lu­va­rus­tuk­sen toteut­ta­mi­ses­sa. Yhdis­tys on saa­nut usei­ta jul­ki­sia tun­nus­tuk­sia ja on muun muas­sa Vuo­den Vesis­tö­kun­nos­ta­ja 2023 Suomessa.

Jää­lin asuk­kaat ovat tuke­neet toi­min­taa lukui­sil­la lah­joi­tuk­sil­la, jois­ta useat ovat huo­mat­ta­via. Yhdis­tys tekee yhteis­työ­tä muun muas­sa Oulun kau­pun­gin, Jää­lin kou­lun, Jää­lin nuo­ri­so­toi­men, Kii­min­gin seu­ra­kun­nan ja mui­den jää­li­läis­ten toi­mi­joi­den kans­sa. Vesi­tut­ki­muk­sia on teh­ty usei­den tut­ki­mus­lai­tos­ten ja viran­omais­ta­ho­jen kanssa.