Hau­ki­pu­taan Pal­lo esimerkkinä

HauPan kunniapuheenjohtajaksi nimettiin Ilpo Virtanen (oik.) ja kunniajäseniksi Veli-Matti Hölttä, Jarmo Keränen ja Pekka Vilmunen.

Jal­ka­pal­lon eri­kois­seu­ran Hau­ki­pu­taan Pal­lon perus­ta­mi­nen 25 vuot­ta sit­ten oli roh­kea ja ennak­ko­luu­lo­ton teko, jos­ta kuu­luu kii­tos perus­ta­jil­le ja toi­mi­joil­le. Rat­kai­su oli oikea, sanoi Suo­men Pal­lo­lii­ton Poh­jois-Suo­men pii­rin puheen­joh­ta­ja ja Pal­lo­lii­ton liit­to­hal­li­tuk­sen jäsen Pet­te­ri Haa­pa­la Hau­Pan 25-vuo­tis­juh­las­sa per­jan­tai­na Nyymannissa.

Neu­vot­te­lu­ja ja asen­ne­muu­tos­ta­kin tar­vit­tiin, jot­ta muut seu­rat luo­pui­si­vat lajis­ta ja jal­ka­pal­lo kes­ki­tet­täi­siin omaan eri­kois­seu­raan. Sama hyvä rat­kai­su teh­tiin myös jää­kie­kos­sa Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen perus­ta­mi­sen myötä.

Hau­Pa  on ollut esi­mer­kil­li­nen seu­ra ja edel­lä­kä­vi­jä jat­kos­sa­kin, uskoo Haapala.

– Seu­ras­sa on jo pää­tet­ty tule­vas­ta panos­tuk­ses­ta  junio­ri­työ­hön ja val­men­ta­jien kou­lu­tuk­seen, kuten myös Pal­lo­lii­tos­sa on lin­jat­tu tavoitteista.

Haa­pa­la toi­mi Hau­Pan puheen­joh­ta­ja­na Rai­mo Hei­non ja Ilpo Vir­ta­sen jäl­keen. Hän ker­toi saa­neen­sa koti­seu­ras­taan hyvät eväät ja näkö­kul­maa lii­ton teh­tä­viin, jois­sa vai­ku­te­taan seu­ro­jen ase­maan ja jal­ka­pal­loi­lun tulevaisuuteen.

Pal­lo­lii­ton his­to­rian suu­rin uudis­tus  Seu­ro­jen Pal­lo­liit­to ‑han­ke muut­taa toi­min­ta- ja  hal­lin­to­mal­lia,  nykyi­ses­tä pii­rior­ga­ni­saa­tios­ta luo­vu­taan ja tavoit­tee­na on seu­ro­jen ase­man vah­vis­ta­mi­nen. Tavoit­tee­na on, että vuon­na 2020 jokai­ses­sa junio­ri­jouk­ku­ees­sa on kou­lu­tet­tu valmentaja.

Hyvän jalus­tan Hau­Pan toi­min­nal­le ja kas­vul­le toi oma har­joi­tus­hal­li, mikä oli Haa­pa­lan mukaan roh­kea ja mer­kit­tä­vä askel.

– Hau­Pa on roh­keas­ti oman tien­sä kul­ki­ja, luo­tet­ta­va ja rei­lu seu­ra, jos­sa on hyvä har­ras­taa ja jota ei tun­ne­ta rii­dois­ta eikä talou­del­li­sis­ta katastrofeista.

Pet­te­ri Haa­pa­la (vas.) ja Jar­mo Okkonen.

Täs­tä on hyvä jatkaa

Hau­Pan puheen­joh­ta­ja Jar­mo Okko­nen sanoi, että 25 vuot­ta on urhei­luseu­ral­le vie­lä vaa­ti­ma­ton ikä, mut­ta alku on hyvä, sii­tä on hyvä jat­kaa. Edes­sä on kak­si vaihtoehtoa.

– Joko jat­kam­me nykyi­sel­lään hiu­kan vaa­ti­mat­to­mi­na tai läh­dem­me uudis­tu­mi­sen polul­le kuten Suo­men Pal­lo­liit­to­kin. Kuin­ka se tulee vai­kut­ta­maan seu­ro­jen toi­min­taan, jää nähtäväksi.

– Mikä­li seu­rat eivät kyke­ne uudis­tu­maan, jää Pal­lo­lii­ton uudis­tu­mi­nen sor­mi­har­joi­tuk­sek­si. Tämä puo­les­taan joh­tai­si jal­ka­pal­lon suo­sion las­kuun, vai­keuk­sis­ta kil­pail­la par­hai­den lah­jak­kuuk­sien hou­kut­te­lus­ta jal­ka­pal­loon ja sen myö­tä kil­pai­lul­li­ses­ta menestyksestä.

Jäse­niä Hau­Pal­la on hie­man yli tuhat, rekis­te­röi­ty­jä pelaa­jia noin 700.

–Eri­tyi­ses­ti vii­me vuo­si­na olem­me kas­vat­ta­neet huo­mat­ta­van mää­rän tuo­ma­rei­ta. Vuo­sit­tain toi­min­nas­sa on muka­na pari­sa­taa val­men­ta­jaa, jouk­ku­een­joh­ta­jaa, huol­ta­jaa ja rahu­ria. Vai­ku­tus­pii­ris­säm­me on noin kak­si­tu­hat­ta hen­ki­löä, las­kes­ke­li Okkonen.

Tämän kau­den sal­do­na nai­set nousi ykkö­seen, mikä oli his­to­rial­li­nen saa­vu­tus. Mie­het oli­vat kol­mo­ses­sa kär­ki­si­joil­la, mut­ta eivät lähel­lä nousua. Mies­ten ja nais­ten kak­kos­jouk­ku­eet tar­jo­si­vat aikui­sil­le pelaa­jil­le pai­kan jat­kaa har­ras­tus­ta. Junio­reis­sa muu­ta­mat ikä­luo­kat menes­tyi­vät erin­omai­ses­ti sekä tytöis­sä että pojis­sa. Muu­ta­mis­sa ikä­luo­kis­sa oli suu­ria haas­tei­ta saa­da jouk­ku­eel­lis­ta pelaa­jia mukaan. Kaik­kein nuo­rim­mis­sa ikä­luo­kis­sa innos­tus on todel­la suur­ta.  Hau­Pa on myös muka­na SPL:n laatujärjestelmässä.

Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:n alue­joh­ta­ja Esko Has­si­nen ja PoPLi ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja Hau­ki­pu­taan Hei­ton puheen­joh­ta­ja Juk­ka Ukko­la toi­vat onnit­te­lut juh­li­val­le seu­ral­le. He kiit­ti­vät perus­ta­jia ja toi­mi­joi­ta hyväs­tä työstä.

– Täs­tä on hyvä jat­kaa, seu­ran 50-vuo­tis­juh­lia vie­te­tään varmasti.

Hau­ki­pu­taan seit­se­mäs ihme

25-vuo­tis­juh­las­sa muis­tel­tiin v. 1998–99 toteu­tet­tua jopa hul­lun­roh­ke­aa hal­li­han­ket­ta, mut­ta niin vain se kävi toteen. Hau­pa­lai­set pur­ki­vat van­han teol­li­suus­hal­lin Kem­pe­lees­tä ja pykä­si­vät sen Anna­lan­kan­kaal­le. Työ­tun­te­ja tar­vit­tiin 15 000 ja rahaa 700 000 mark­kaa. Hal­lin vih­ki­nyt SPL:n pää­sih­tee­ri sanoi, että hal­li on  Hau­ki­pu­taan seit­se­mäs ihme ja paik­ka­kun­nan suu­rin nuo­ri­so­ta­lo, muis­te­li his­to­ri­aa koon­nut Tais­to Isokangas.

Tais­to Iso­kan­gas on ollut yksi seu­ran aktii­veis­ta. Hän on koon­nut myös Hau­Pan historiikin.

Alun alkaen seu­raa perus­tet­taes­sa pää­tet­tiin läh­teä liik­keel­le omal­la kon­sep­til­la, jos­sa ovat myös nais- ja tyt­tö­jal­ka­pal­loi­lu vah­vas­ti muka­na. Avain­hen­ki­löi­tä uut­ta seu­raa perus­te­taes­sa oli­vat muun muas­sa Rai­mo Hei­no, Pent­ti Myl­ly­lä ja Atri Kui­va­la. Perus­ta­vas­sa kokouk­ses­sa  toi­min­ta­lin­jois­ta alus­tuk­sen piti Pek­ka Pietilä.

Uuden seu­ran tun­nus­li­pul­le pää­tet­tiin vali­ta iloi­set värit, kel­tai­nen ja vih­reä. Ensim­mäi­sen hau­pa­lai­sen maa­lin v. 1994 teki F‑juniori Juho-Pek­ka Pietilä.

Hau­Pas­sa elää haa­ve ja toi­ve toi­ses­ta hal­lis­ta, mut­ta toteut­ta­mi­syh­tä­lö ei ole help­po ja jok­seen­kin mah­do­ton, kun Oulu on lin­jan­nut anta­van­sa seu­ro­jen hank­kei­siin vain 10% investointituen.

Uusia kun­nia­jä­se­niä

Hau­pa pal­kit­si ansioi­tu­nei­ta yhtei­sön­sä jäse­niä. Aiem­min kun­nia­pu­heen­joh­ta­jak­si on nimet­ty Rai­mo Hei­no, seu­ran toi­sek­si kun­nia­pu­heen­joh­ta­jak­si nimet­tiin nyt  Ilpo Vir­ta­nen.

Kun­nia­jä­se­net:

Pek­ka Vil­mu­nen. Pek­ka on toi­mi­nut sekä junio­ri­jouk­kuei­den että mies­ten jouk­kuei­den huol­ta­ja­na lähes koko seu­ran toi­min­nan ajan.

Tuo­mo Kan­to­maa. Tuo­mo oli yksi aktii­vi­sim­mis­ta hen­ki­löis­tä hal­liu­ra­kan aikana.

Jar­mo Kerä­nen. Jar­mo on toi­mi­nut kat­ta­vas­ti seu­ran eri ikä­luok­kien tuke­na kehi­tyk­sen seu­ran­nan orga­ni­soi­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na sekä val­men­ta­ja­na sekä junio­ri­jouk­kui­es­sa että aikuis­ten joukkueessa.

Veli-Mat­ti Hölt­tä. Veli-Mat­ti on toi­mi­nut seu­ras­sa koko sen toi­min­nan ajan, ensin pelaa­jan, sit­tem­min val­men­ta­ja­na ja myös seu­ran ja pii­rin hallintoelimissä.

Kai­ja Wenn­ström (edes­men­nyt). Kai­ja toi­mi ansiok­kaas­ti seu­ran ensim­mäi­sen logon ja lipun suun­nit­te­li­ja­na sekä seu­ran alku­vai­heis­sa jouk­kuei­den taustajoukoissa.

Uudet nimi­laa­tat kiin­ni­te­tään myö­hem­min seu­ran kunniatauluun.

Seu­ran kun­nia­jä­se­nik­si on aiem­min nimet­ty Ant­ti Ala­luusua, Veik­ko Haa­pea, Tais­to Iso­kan­gas, Soi­le Kiven­te­rä, Atri Kui­va­la, Pent­ti Myl­ly­lä, Vil­ho Nik­ki­nen, Pek­ka Pie­ti­lä ja Arto Väisänen.

Juh­la­vä­keä Nyy­man­nis­sa. Etua­lal­la Hau­Pan vara­pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen (vasem­mal­la), vie­res­sä Pek­ka Vil­mu­nen, edes­sä oikeal­la Mik­ko Isokangas.

Pent­ti Myl­ly­lä, Kat­ri Vir­ta­nen, Tais­to Iso­kan­gas ja Rai­mo Heino.

Esko Has­si­nen (vas.) ja Juk­ka Ukko­la onnittelemassa.