Hau­ki­pu­taan joki­ran­nan vir­kis­tys­reit­ti­han­ke etenee

Näkymä Kiiminkijoen törmältä Haukiputaantien sillalle ja jokisuulle päin.

Kii­min­ki­joen var­teen Hau­ki­pu­taal­le suun­ni­tel­laan vir­kis­tys­reit­tiä. Reit­ti kul­ki­si joki­tör­mäl­lä Hau­ki­pu­taan kir­kon edus­tal­ta Hau­ki­pu­taan­tien sil­lan alit­se koh­ti Ukon­kai­vos­ta urhei­lu­ken­tän alu­ee­seen asti. Vir­kis­tys­reit­ti saa asuk­kail­ta kan­na­tus­ta, sil­lä sel­lais­ta on toi­vot­tu kau­an. Myös vas­tus­tus­ta löy­tyy, sil­lä aina­kin jot­kut ran­nan tun­tu­mas­sa asu­vat pel­kää­vät rau­hat­to­muu­den ja lisään­ty­vän rei­tin toteutuessa.

Alus­ta­vaa vir­kis­tys­rei­tin yleis­suun­ni­tel­maa esi­tel­tiin Hau­ki­pu­taal­la tiis­tai-ilta­na. Väkeä oli pai­kal­la pal­jon. Suun­nit­te­li­jat lupa­si­vat ottaa asuk­kai­den  mie­li­pi­tei­tä ja toi­vei­ta huo­mioon sun­nit­te­lun jatkuessa.

Seu­raa­vas­sa vai­hees­sa suun­ni­tel­ma menee yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­taan käsi­tel­tä­väk­si ja pää­tet­tä­väk­si. Tämän jäl­keen se lai­te­taan esil­le ja sii­tä voi esit­tää uudel­leen kom­ment­te­ja ja mie­li­pi­tei­tä. Vir­kis­tys­rei­tin toteu­tu­mi­sen tar­kem­mas­ta aika­tau­lus­ta ei vie­lä ole tietoa.

Joki­ran­nan virkistysreitti: 

• Pol­ku­mai­nen, kivi­tuh­ka­pin­tai­nen, 2 met­rin levyi­nen reit­ti. Ei tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa eikä valais­tus­ta, pait­si Ukon­tiel­lä, joka on katua­luet­ta. Vär­jä­no­jan yli vir­kis­tys­reit­ti kul­kee sil­taa pitkin.

• Joki­tör­mäl­lä jo ole­mas­sa ole­vaa pol­ku­ver­kos­toa. Kii­min­ki­jo­ki on Natu­ra 2000 ‑aluet­ta.

• Nuo­tio­pai­kat Mikae­lin­ran­nas­sa, sil­lan itä­puo­lel­la näkö­ala­paik­ka ja nuo­tio­paik­ka, van­hat los­si­lai­tu­rin raken­nel­mat Vär­jän­ran­nas­sa säi­ly­te­tään. Hie­noa puus­toa säi­ly­te­tään, joi­tain joki­nä­ky­miä ava­taan ja siis­ti­tään kasvillisuutta.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta huo­men­na tors­tai­na 30.8.

Näky­mä joki­ran­taan, jon­ne vir­kis­tys­reit­ti on tulos­sa. Kuva otet­tu vas­ta­ran­nal­ta Nie­me­län­tör­män uimarannalta.