Hau­ki­pu­taal­la hem­mo­tel­tiin sotiem­me vete­raa­ne­ja

Riitta Viinikanoja keskittyy veteraani Vilho Kaltakarin hiustenleikkuuseen. Vetereenien hemmotelupŠäiväŠnŠ halutaan antaa itsenŠäisyyttäŠ puolustaneille jotain takaisin.

Sotiem­me vete­raa­nit sekä hei­dän les­ken­sä pää­si­vät vii­me vii­kon tors­tai­na hem­mo­tel­ta­vak­si 12. ker­ran. Jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut Vete­raa­nien hem­mot­te­lu­päi­vä jär­jes­tet­tiin Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­nis­sa.

Pai­kal­le saa­pui kym­me­ni­sen kun­nia­vie­ras­ta. Luvas­sa oli ohjel­maa, ruo­kai­lu ja kah­vi­tus sekä hem­mot­te­lu­pal­ve­lui­ta. Vete­raa­nit ja les­ket sai­vat muun muas­sa ilmai­sen hius­ten­leik­kuun, kyn­si­hoi­don sekä vereen­pai­neen ja hemo­glo­bii­nin mit­tauk­sen.

Hius­ten­leik­kuus­ta ja kyn­si­hoi­dos­ta vas­ta­si Par­tu­ri-Kam­paa­mo Tiu­ku, jon­ka yrit­tä­jä Riit­ta Vii­ni­ka­no­ja kehit­ti tapah­tu­man 12 vuot­ta sit­ten.

– Halusin tar­jo­ta vete­raa­neil­le jotain takai­sin. Aja­tus oli, että jokai­nen tar­jo­aa jotain osaa­mi­sen­sa mukaan. Aluk­si muka­na oli­vat vain vete­raa­nit, mut­ta sit­tem­min laa­jen­sim­me tapah­tu­man kos­ke­maan myös hei­dän les­ki­ään, Vii­ni­ka­no­ja ker­too.

Hän tah­too kiit­tää kaik­kia tapah­tu­maan panok­sen­sa anta­nei­ta yri­tyk­siä sekä kam­paa­mon­sa työn­te­ki­jöi­tä Susan Kivi­mä­keä ja Sari Kiva­ria.

– Ilman sitä, että työ­ka­ve­ri­ni läh­te­vät tähän aina mukaan, ei päi­vää voi­si jär­jes­tää, Vii­ni­ka­no­ja kiit­tää.

Hänen oma isän­sä oli myös vete­raa­ni, mikä tekee hei­dän aut­ta­mi­ses­taan Vii­ni­ka­no­jal­le eri­tyi­sen tär­keän asian.

Musiik­kia ja hius­ten­leik­kuu

Heti tilai­suu­den alus­sa vie­raat sai­vat naut­tia omas­ta lap­suu­des­taan tutuis­ta lau­luis­ta, kun Län­si­tuu­len kou­lun 3. ja 4.-luokkalaiset esit­ti­vät musiik­kie­si­tyk­sen. Las­ten lau­lu sai ylei­söl­tä pal­jon kehu­ja, myös opet­ta­ja Mer­ja Barc­kin säes­tys hai­ta­ril­la kerä­si ylei­sön suo­sion.

LäŠnsituulen kou­lun oppi­laat viihdyttiväŠt kun­nia­vie­rai­ta heil­le tutuil­la lau­luil­la.

Yksi tilai­suu­den kun­nia­vie­rais­ta oli hau­ki­pu­taa­lai­nen vete­raa­ni Vil­ho Kal­ta­ka­ri, joka on osal­lis­tu­nut tapah­tu­maan aina kun kun­to on sen sal­li­nut. Vii­ni­ka­no­ja arve­lee, että tämä vuo­si oli Kal­ta­ka­rin 11. ker­ta hem­mo­tel­ta­va­na.

– Tääl­lä tapaa tut­tu­ja ja saa jutel­la ihmi­sil­le. Nämä ovat aina muis­to­rik­kai­ta tapah­tu­mia, 93-vuo­tias vete­raa­ni ker­too.

Kal­ta­ka­ri pää­si heti saa­vut­tu­aan hius­ten­leik­kuuseen ja tote­si sen jäl­keen, että kyl­lä kan­nat­ti taas tul­la pai­kal­le.

– Hiuk­set tuli kun­toon, kyl­lä tääl­lä on muka­vaa, kun tytöt pal­ve­lee, Kal­ta­ka­ri kehuu.

Pai­kal­la vete­raa­ne­ja pal­ve­le­mas­sa oli myös Hau­ki­pu­taan koti­hoi­to. Johan­na Kui­va­la ker­too, että he tar­joa­vat muun muas­sa veren­pai­neen mit­taus­ta.

– Mon­ta vuot­ta ollaan oltu muka­na. Halu­taan teh­dä edes jotain ikäih­mis­ten eteen, kun he ovat aikoi­naan teh­neet niin pal­jon mei­dän eteem­me, Kui­va­la tii­vis­tää.

Pai­kal­lis­ten yri­tys­ten lisäk­si Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta on ollut hem­mot­te­lu­päi­väs­sä aina vah­vas­ti muka­na. Ennen kuin tapah­tu­ma 3 vuot­ta sit­ten siir­ret­tiin Nyy­man­niin, pidet­tiin se seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Tänä vuon­na seu­ra­kun­nan puo­lel­ta pai­kal­la oli kirk­ko­her­ra Jaak­ko Tuis­ku, joka piti tilai­suu­des­sa puheen­vuo­ron. Hän ker­toi arvos­ta­van­sa muun muas­sa sitä, että vete­raa­nit eivät vali­ta tur­has­ta.

– Kun on näh­nyt yhteis­kun­nan hei­koim­mil­laan, ei nyky­ään ole tar­vet­ta valit­taa tur­has­ta. Täs­tä aja­tus­maa­il­mas­ta voi­si ottaa moni nuo­rem­pi suku­pol­vi mal­lia, Tuis­ku sanoo.

12 vuo­den aika­na hem­mot­te­lu­päi­vään osal­lis­tu­nei­den vete­raa­nien rivit ovat kovas­ti har­ven­tu­neet, päi­vä halu­taan kui­ten­kin jär­jes­tää niin kau­an kun osal­lis­tu­jia on.