Kes­tä­vän kehi­tyk­sen idea­kil­pai­lun voit­to Hau­ki­pu­taan lukio­lai­sil­le – prons­sia Pii­lo­met­sään

Ideakilpailun voiton ja 1000 euron palkinnon idean kehittämiselle vei Last call -sovellus, jota esittelivät Ella Kokko ja Inka Holma (vasemmalla). Mitalisijoille tulivat Mikko Veijola ideallaan ilma-autosta sekä Piilometsän päiväkodin Ekolato.

Rotu­aa­rin laval­la etsit­tiin rat­kai­su­ja ilmas­ton­muu­tok­sen hidas­ta­mi­sek­si Ilmas­ton­muu­tos ja maa­il­man­rau­ha -sym­po­siu­mis­sa. Ran­ta­poh­jan aluet­ta edus­ti­vat idea­ki­san finaa­lis­sa yhteen­sä nel­jä jouk­kuet­ta: kol­me ryh­mää Hau­ki­pu­taan lukios­ta sekä Pii­lo­met­sän päi­vä­ko­din ryh­mä.

Voi­ton kisas­sa vei­vät Hau­ki­pu­taan lukion opin­to-ohjaa­ja Mii­ka Sii­ro­nen sekä opis­ke­li­jat Inka Hol­ma ja Ella Kok­ko. Hol­man ja Kokon tuo­ma­ris­tol­le esit­te­le­mä idea Last call -nimi­ses­tä kän­nyk­kä­so­vel­luk­ses­ta, joka tar­jo­aa kau­poil­le vii­mei­sen mah­dol­li­suu­den teh­dä lii­ke­toi­min­taa niin kut­sut­tu­jen punais­ten hin­ta­lap­pu­jen tuot­teil­la.

Sym­po­sium ja idea­kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin osa­na Ilma­ki­ta­ran­soi­ton maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­so­ja. Kisan tuo­ma­ris­toon kuu­lui­vat Busi­nes­sOu­lun luo­vien alo­jen asian­tun­ti­ja Pet­ri Sir­viö sekä lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­jä Nii­na Kar­vi­nen sekä Oulun kau­pun­gin ilmas­to­asian­tun­ti­ja Maa­rit Tal­vi­tie.

Ruo­ka­hä­vik­ki kuriin

Idea Last call -sovel­luk­ses­ta syn­tyi opin­to-ohjaa­ja Sii­ro­sen mie­les­sä. Sovel­luk­ses­sa kau­pat voi­si­vat aset­taa paras­ta ennen -päi­vä­mää­rään­sä lähes­ty­vät tuot­teet myyn­tiin, paka­ta ne laa­ti­koi­hin kyl­mä­ti­loi­hin­sa ja kulut­ta­jat voi­si­vat nou­taa tuot­teet kau­pas­ta.

1000 euron pal­kin­tos­he­kin vas­taa­not­ta­neet Ella Kok­ko ja Inka Hol­ma ker­to­vat, että hank­keen seu­raa­vas­ta aske­lees­ta pitää vie­lä jutel­la opin­to-ohjaa­ja Sii­ro­sen kans­sa. Kes­tä­vän kehi­tyk­sen toteut­ta­mi­nen omas­sa elä­mäs­sä on oleel­lis­ta kum­mal­le­kin lukio­lai­sel­le.

– Meil­lä on koto­na aina kier­rä­tet­ty. Tun­tui­si oudol­ta olla kier­rät­tä­mät­tä, Inka Hol­ma ker­too.

Ella Kok­ko sanoo ympä­ris­tön ole­van tär­keä perus­te esi­mer­kik­si vaa­teos­tok­sia miet­ties­sä. Hän ker­too myös käyt­tä­vän­sä jul­ki­sia kul­ku­neu­vo­ja ja kul­ke­van­sa kou­lu­mat­kat pyö­räl­lä.

Kok­ko ja Hol­ma perus­te­li­vat Last cal­lin hyö­ty­jä tuo­ma­ris­tol­le muun muas­sa sil­lä, että juu­ri suu­rim­pia hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä aiheut­ta­vat mai­to- ja liha­tuot­teet aiheut­ta­vat kau­poil­le suu­ren osan nii­den ruo­ka­hä­vi­kis­tä. Kol­mi­hen­ki­nen tuo­ma­ris­to kehui ide­aa pit­käl­le suun­ni­tel­luk­si ja tote­si nuor­ten esi­tyk­sen herät­tä­neen kysy­myk­siä, joi­hin se myös vas­ta­si.

Yksi Hau­ki­pu­taan lukio­lais­ten ideois­ta oli koti­ta­louk­sil­le suun­ni­tel­tu sade­ve­si­voi­ma­la. Gene­raat­to­ri oli teh­ty rik­ki­näi­ses­tä pesu­ko­nees­ta.

Pii­lo­met­sän menes­tys jat­kuu

Kol­man­nek­si kisas­sa tuli Pii­lo­met­sän päi­vä­ko­din ryh­mä, jon­ka idea oli tuot­taa Eko­la­to­ja lähi­met­sän puis­ta ja lisä­tä nii­hin tölk­ki­au­rin­ko­ken­no­läm­mi­tys. Päi­vä­ko­din pihal­la sijait­see Eko­la­to, johon aurin­ko­ken­noa ale­taan pian tes­taa­maan.

Pii­lo­met­sä­läi­sil­lä on itsel­lään jo koke­mus­ta Eko­la­don toi­min­nas­ta, sil­lä päi­vä­ko­din lap­set nuk­ku­vat lados­ta päi­vä­unen­sa kevääs­tä syk­syyn asti. Eko­la­toa on käy­ty esit­te­le­mäs­sä jo pää­kau­pun­kia ja minis­te­ri Kim­mo Tii­li­kais­ta myö­ten val­ta­kun­nal­li­sen Jämä­ki­sa-idea­kil­pai­lun mer­keis­sä. (Ran­ta­poh­ja 26.6.2018)

Hau­ki­pu­taan lukios­ta oli­vat muka­na myös ideat kaup­po­jen tuot­tei­den ympä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä mit­taa­vas­ta luo­ki­tus­jär­jes­tel­mäs­tä sekä sade­ve­den ener­giak­si muut­ta­vas­ta koti­ta­louk­siin suun­ni­tel­lus­ta pien­ge­ne­raat­to­ris­ta.