Van­han kirk­ko­tien vael­lus kiinnostaa

Vanhan kirkkotien vaellus lähtee nyt Kellon Topinperältä kohti kirkonkylää. Kuva: Johanna Kerola

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään nyt tois­ta ker­taa Van­han kirk­ko­tien vael­lus lau­an­tai­na 1.9. kel­lo 12.30–17. Vael­luk­sel­la  kävel­lään Kel­lon suun­nas­ta Hau­ki­pu­taan kirkkoon.

Hau­ki­pu­taal­la on ollut sato­ja vuo­sia käy­tös­sä maas­tos­sa kul­ke­va kirk­ko­tie, jota pit­kin kel­lo­lai­set ovat aikoi­naan kul­ke­neet. Vii­me vuo­den kevääl­lä vael­luk­seen osal­lis­tui noin 60 kävelijää.

– Kos­ka kyse­ly­jä ja toi­vei­ta uudes­ta vael­luk­ses­ta tuli pal­jon, pää­tet­tiin jär­jes­tää sel­lai­nen uudes­taan. Nyt läh­tö­paik­kaa on vähän muu­tet­tu, ker­too jär­jes­te­lyis­sä muka­na ole­va dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Johan­na Kerola.

Noin kah­dek­san kilo­met­rin mit­tais­ta vael­lus­ta var­ten kokoon­nu­taan kel­lo 12.30 Hau­ki­pu­taan kir­kon pihal­le, jos­ta jär­jes­te­tään yhteis­kul­je­tus läh­tö­pai­kal­le Kel­lon Topin­pe­räl­le. Vii­me vuon­na läh­tö­paik­ka oli Virpiniemessä.

Van­han kirk­ko­tien var­rel­ta löy­tyy van­haa pol­kua ja hevos­kär­ry­jen jäl­kiä, mut­ta myös pyö­rä­tie­tä ja uut­ta oma­ko­ti­ta­loa­su­tus­ta. Mat­kan var­rel­la maas­tos­sa his­to­ria on läs­nä esi­mer­kik­si ter­va­hau­to­jen muodossa.

Perin­tei­ses­ti kel­lo­lai­set ovat tul­leet kirk­koon sisäl­le tapu­lin puo­lei­ses­ta oves­ta ja muut put­taa­lai­set urku­jen puo­lei­ses­ta oves­ta. Kel­lo­lai­sil­la on myös ollut tapa­na istua kir­kon pen­keis­sä lähel­lä “omaa” ovea.

Kirk­ko­tie­vael­luk­sel­le kan­nat­taa varus­tau­tua käve­lyyn sovel­tu­vil­la ken­gil­lä ja vaa­te­tuk­sel­la. Mikään hiki­lenk­ki ei ole kui­ten­kaan kysees­sä, vaan yhdes­sä kul­ke­mis­ta kii­reet­tä. Rei­tin var­rel­la pysäh­del­lään tie­don ja tari­noi­den äärelle.

Vael­luk­sen päät­teek­si vie­te­tään har­taus­het­ki Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa ja nau­ti­taan keit­to­ruo­ka seurakuntakeskuksessa.

Vael­luk­sen tapah­tu­ma­mak­su  on vii­si euroa, joka kerä­tään läh­tö­pai­kal­la. Hin­ta sisäl­tää kul­je­tuk­sen, ruo­kai­lun ja tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen. Jär­jes­te­ly­jä var­ten vael­luk­sel­le voi ilmoit­tau­tua vie­lä tänään tors­tai­na (johanna.kerola@evl.fi tai teks­ti­vies­til­lä nume­roon 045 139 3993).  Vael­luk­sen jär­jes­te­lyis­sä ovat muka­na myös  Kel­lon kyläyh­dis­tys ja Tak­ku­ran­nan Martat.