Hau­ki­pu­taan A-kil­ta kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­jäk­si

Tommy Granlud, Birgit Tyykiluoto, Margit Pyykkö, Tuulikki Soini ja Sari Granlund suunnittelmassa tulevaa toimintaa. A-killan uusissa tiloissa on hyvät mahdollisuudet niin killan omalle toiminnalle kuin työtoiminnan ohjaamiseen ja järjestämiseen.

Hau­ki­pu­taan A-kil­ta ry on aloit­ta­nut tämän vuo­den alus­ta kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­sen. Aiem­min sii­tä vas­ta­si Link­ki-kirp­pis­tä yllä­pi­tä­nyt Hau­ki­pu­taan työt­tö­mien yhdis­tys, mut­ta toi­min­nan loput­tua päät­tyi­vät myös työl­lis­tä­mis­toi­met.

Nyt ohjak­siin on tart­tu­nut A-kil­ta, joka jär­jes­tää kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa muun toi­min­tan­sa ohes­sa. Kil­ta tukee päih­deon­gel­mai­sia pää­se­män irti riip­pu­vuu­des­ta ja tar­jo­aa toi­min­taa ja ver­tais­tu­kea päih­de­toi­pu­jil­le.

Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan pii­riin ohjau­tuu pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä, sai­ras­toi­pi­lai­ta ja syr­jäy­ty­mi­su­han alla ole­via, joil­le kun­tout­ta­va  työ­toi­min­ta voi olla myös askel takai­sin työ­elä­mään.

Ihmi­sil­lä on eri­lai­sia elä­män­ti­lan­tei­ta, kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa työ­teh­tä­vät rää­tä­löi­dään kun­kin oman kun­non ja läh­tö­koh­tien mukaan.

Työ­toi­min­ta voi sisäl­tää myös taval­li­sia arjen hal­lin­taan liit­ty­viä asioi­ta, kuvai­lee kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ohjaa­ja Sari Gran­lund.

A-kil­las­sa ollaan tyy­ty­väi­siä uudes­ta toi­min­ta­ku­vios­ta. Sari Gran­lund oli perus­ta­mas­sa A-kil­taa Hau­ki­pu­taal­le vuon­na 2016 ja toi­mi myös sen puheen­joh­ta­ja­na.

Perus­ta­ja oli myös myös yhdis­tyk­sen sih­tee­ri­nä ja rahas­ton­hoi­ta­ja­na toi­mi­va Bir­git Tyy­ki­luo­to. Nai­set ovat iloi­sia sii­tä, että toi­min­ta on löy­tä­nyt paik­kan­sa ja osoit­ta­nut tar­peel­li­suu­ten­sa. Liik­keel­le läh­det­tiin nol­las­ta.

Kun­tout­ta­vaan työ­toi­min­taan on Hau­ki­pu­taal­la­kin suu­ri tar­ve ja se kas­vaa edel­leen, sil­lä Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­ton Point­ti-pis­te lak­kaa ja työl­lis­tä­mis­toi­met siel­lä lop­pu­vat.

Toi­mi­paik­ka Simp­pu­lan­mäel­lä

A-kil­las­sa puhal­ta­vat hyvät tuu­let myös toi­mi­ti­lan suh­teen, sil­lä teh­tä­vien laa­jen­nut­tua yhdis­tys sai vuo­kral­le oman toi­mi­pai­kan Simp­pu­lan­mäel­lä. Omis­sa tilois­sa voi­daan jär­jes­tää enem­män yhteis­tä toi­min­taa ja pitää ovet avoi­mi­na tuli­joil­le useam­min.

A-kil­lan puheen­joh­ta­ja­na vii­me syk­sys­tä läh­tien toi­mi­nut Tom­my Gran­lund näkee, että niin yhdis­tyk­sen toi­min­nal­la kuin työ­toi­min­nal­la on laa­jaa posi­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta ehkäis­tä syr­jäy­ty­mis­tä ja edis­tää kun­tou­tu­mis­ta.

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta tapah­tuu A-kil­lan tilois­sa tai lähel­lä sijait­se­van hyvin­voin­ti- ja van­hus­pal­ve­lui­den pis­teis­sä. Työ­teh­tä­vät voi­vat olla sii­vous­ta ja siis­ti­mis­tä tai apu­na ole­mis­ta van­hus­ten ulkoi­lus­sa. Yhteis­työ­tä teh­dään myös vie­rei­sen ODL:n kans­sa, joka myös jär­jes­tää työ­toi­min­taa.

A-kil­ta saa työl­lis­tä­mis­toi­min­taan palk­ka­tu­kea. Moniam­ma­til­lis­ta yhteis­työ­tä teh­dään työl­lis­tä­mis­pal­ve­lui­den sekä sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kans­sa. Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jak­so on mini­mis­sään kol­me kuu­kaut­ta, mut­ta voi jat­kua joi­den­kin koh­dal­la useam­man­kin vuo­den.

Kun­tout­ta­vaan  työ­toi­min­nas­sa muka­na ole­va Mar­git Pyyk­kö on innois­saan työ­pai­kas­ta. Hän on voi­nut osal­lis­tua monen­lai­siin työ­teh­tä­viin ja ollut apu­na hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen kah­vio­ti­lois­sa ja  apu­vä­li­ne­vuo­kraa­mos­sa.

Käden­tai­ta­ja­na hän on teh­nyt myös käsi­töi­tä, joi­ta myy­mäl­lä yhdis­tys saa varo­ja yhtei­seen toi­min­taan. Käsi­töi­tä on syn­ty­nyt yhdes­sä myös mui­den teki­jöi­den  kans­sa.

Pyy­kös­tä on ollut hie­noa käy­dä töis­sä. Hän uskoo, että mui­den­kin mie­les­tä on mer­ki­tyk­sel­lis­tä pääs­tä teke­mään työ­tä, joka tuo arkeen ryt­miä.

Jo tähän saak­ka saa­dut koke­muk­set osoit­ta­vat, että työ­toi­min­taan osal­lis­tu­vil­la on pal­jon osaa­mis­ta ja tai­to­ja, joi­ta voi­daan vah­vis­taa, kehu­vat Sari Gran­lud ja Bir­git Tyy­ki­luo­to.

– Meil­lä on tääl­lä aivan lois­ta­va yhteis­hen­ki.

Ver­tais­tu­kea ja toi­min­taa

A-kil­lan toi­min­nan arvot ovat yhdis­tyk­sen kat­to­jär­jes­tön mukaan päih­teet­tö­myys, koke­muk­sel­li­suus, toi­min­nal­li­suus, vapaa­eh­toi­suus, yhteis­toi­min­ta ja yhtei­söl­li­syys.

A-kil­ta saa omaan toi­min­tan­sa kau­pun­gil­ta jär­jes­tö­avus­tus­ta, mut­ta pit­käl­ti vapaa­ehoi­suu­teen perus­tu­va toi­min­ta tukeu­tuu jäsen­mak­su­jen ja lah­joi­tus­ten varaan. Uudet jäse­net ja lah­joi­tuk­set ovat ter­ve­tul­lei­ta.

Toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen ei kui­ten­kaan edel­ly­tä jäse­nyyt­tä, vaan mukaan voi­vat tul­la kaik­ki haluk­kaat.

A-kil­lan toi­mi­jat ovat kii­tol­li­sia pai­kal­lis­ten yri­tys­ten tues­ta ja myön­tei­ses­tä suh­tau­tu­mi­ses­ta. Kil­las­sa usko­taan, että kun toi­min­ta tulee tutum­mak­si, myös ennak­ko­luu­lot kari­se­vat. Yhdis­tys halu­aa­kin tie­dot­taa ja ker­toa toi­min­nas­taan avoi­mes­ti. Jos itsel­lä ei ole päih­deon­gel­maa, lähi­pii­ris­sä voi olla, ja sil­loin toi­min­nan mer­ki­tys tie­dos­te­taan.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta on yksi tär­keis­tä kil­lan yhteis­työ­kump­pa­neis­ta. Seu­ra­kun­ta tar­jo­si alkuun myös kokoon­tu­mis­ti­lan. Yhdes­sä seu­ra­kun­nan kans­sa osal­lis­tu­taan myös vähä­va­rai­sil­le tar­koi­te­tun kau­pois­ta saa­ta­van yli­jää­mä­ruu­an kul­je­tuk­seen ja jake­luun. Yhtei­nen keit­tiö -hank­kees­sa ollaan myös muka­na.

Aktii­vi­ses­ti A-kil­lan toi­min­nas­sa muka­na ole­va yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Tuu­lik­ki Soi­ni ker­too, että yhdis­tyk­ses­tä on vuo­ro­päi­vin muka­na joku aut­ta­mas­sa ruo­ka­jaos­sa. Hän itse rou­daa ruo­kia kau­pas­ta autol­laan.

Soi­ni on myös inno­kas neu­lo­ja. Idea­na on, että syk­syn tul­len van­huk­sil­le voi­tai­siin alkaa yhdes­sä kutoa suk­kia ja lapa­sia, jot­ka tule­vat tar­pee­seen ulkoil­taes­sa.

A-kil­las­sa suun­ni­tel­laan­kin paras­ta aikaa alka­van syk­syn toi­min­taa.  Se voi olla vapaa­muo­tois­ta jutus­te­lua ja yhdes­sä­oloa, tie­tyn tee­man käsit­te­lyä tai vaik­ka bin­gon­pe­luu­ta. Uusien tilo­jen ”olo­huo­nee­seen” saa­tiin vas­ti­kään lah­joi­tuk­se­na iso kul­ma­soh­va. Keit­tiös­sä voi­daan istua kah­vi­ku­pin ääres­sä ja pari ker­taa vii­kos­sa lai­te­taan yhdes­sä ruo­kaa.

Mukaan voi tul­la jokai­nen oma­na itse­nään ja osal­lis­tua halua­mal­laan taval­la. Ohjel­mas­sa on myös ret­kiä ja koko per­heen tapah­tu­mia.

– A-kil­ta on paik­ka, mis­sä käy­dyt kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia ja jää­vät näi­den sei­nien sisäl­le, roh­kai­se­vat toi­mi­jat.

Toi­mi­paik­ka sijait­see Simp­pu­lan­mäen­tiel­lä.