Hau­ki­pu­taal­la viri­tel­lään Yhteis­tä keittiötä

Veteraanipäivä Haukipudas 2016

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta on Oulun seu­ra­kun­nis­ta ensim­mäi­se­nä läh­te­nyt liik­keel­le toteut­ta­maan Yhtei­nen keit­tiö ‑han­ket­ta. Kysees­sä on yhdes­sä teke­mi­sen ja ole­mi­sen toi­min­ta­muo­to, jon­ka tavoit­tee­na on lisä­tä osal­li­suut­ta ja lie­vit­tää yksinäisyyttä.

Yhtei­ses­sä keit­tiös­sä voi­daan vaik­ka lait­taa ruo­kaa, syö­dä yhdes­sä, jär­jes­tää kurs­se­ja ja tapahtumia.

Yhtei­nen keit­tiö ‑hank­keen puit­teis­sa Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään neli­päi­väi­nen Kaapeli-yhteisövalmennus.

Val­men­nus­ryh­mään etsi­tään yhdes­sä teke­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­ta ihmi­siä eri­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta —  taval­li­sia kun­ta­lai­sia, jär­jes­töis­sä toi­mi­via ihmi­siä ja amma­tik­seen aut­ta­mis­työ­tä teke­viä tai ryh­mien kans­sa toimivia.

Val­men­nus­päi­vät ovat Kel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dil­la tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin 3.4., 4.4., 24.4. ja 25.4. Val­men­nuk­sen rahoit­taa val­tio ja toteut­taa Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tos. Ilmoit­tau­tu­mi­sai­kaa val­men­nuk­siin on 22.3. saakka.

Yhtei­nen keit­tiö ‑hank­kei­ta on toteu­tet­tu muun muas­sa ete­län seurakunnissa.

Yhtei­sen keit­tiön pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jaa­na Ala­sen­tie vie­rai­li Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa Aamupuuro-akatemiassa.

– Muka­na aamu­puu­rol­la kävi­jöi­den lisäk­si oli väkeä eri yhdis­tyk­sis­tä. Sen jäl­keen olem­me tavan­neet pie­nem­mäl­lä poru­kal­la ker­ran ja 26.3. on seu­raa­va pala­ve­ri, johon kut­su­taan jäl­leen asias­ta kiin­nos­tu­nei­ta hah­mot­te­le­maan Hau­ki­pu­taan Yhtei­nen keit­tiö ‑toi­min­taa. Kaa­pe­li ‑yhtei­sö­val­men­nus on yksi osa hank­keen val­mis­te­lua, ker­too dia­ko­nis­sa Johan­na Kerola.

Pal­jon ideoi­ta ilmassa

Vie­lä ei Kero­lan mukaan tie­de­tä tar­kal­leen mitä kaik­kea Yhtei­nen keit­tiö voi­si pitää sisäl­lään, joten kokei­le­maan läh­de­tään eri­lai­sia yhdes­sä­te­ke­mi­sen tapo­ja. Aamu­puu­ro-aka­te­mia on yksi osa Yhteis­tä keit­tiö­tä. Mie­tit­tä­vä­nä on, mitä yhdes­sä teke­mis­tä voi­si tapah­tua kylil­lä jo ole­mas­sa ole­vis­sa paikoissa.

– On toi­vot­tu yhdes­sä kok­kai­lua ja ruo­ka­kurs­se­ja. Voi­si­ko jos­sain olla Yhtei­sen keit­tiön kas­vi­maa? Yhdes­sä teh­dyt tapah­tu­mat oli­si­vat myös yhtei­sen keit­tiön toi­min­taa, entä­pä oli­si­ko keit­tiön lisäk­si jos­sain vaik­ka yhtei­nen auto­tal­li, herät­te­lee Johan­na Kero­la ajatuksia.

– Uusiin sei­niin ja tiloi­hin ei täs­sä koh­das­sa han­ket­ta raken­ne­ta, vaan poh­di­taan sitä, mitä näil­lä resurs­seil­la saa­tai­siin lie­vi­tet­tyä yksi­näi­syyt­tä ja lisät­tyä osal­li­suu­den koke­mus­ta yhdes­sä teke­mi­sen kaut­ta. Myös eri­lai­sia kokei­lu­ja voi­daan teh­dä, eikä tar­vit­se aja­tel­la, mis­tä toi­min­nas­ta tuli­si perin­ne tai miten pit­käl­lä täh­täi­mel­lä toi­mi­taan, sel­ven­tää Kero­la. Tilan­teet, ajat ja muka­na ole­vat ihmi­set ja toi­min­ta­ta­vat voi­vat muuttua.

Tämän kevään Yhteis­vas­tuu-keräyk­sen tuo­tos­ta Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­taan jää 20%, mikä käy­te­tään yhtei­seen keit­ti­öön. Lisäk­si ollaan hake­mas­sa tukea syr­jäy­ty­mi­sen ehkäi­syn rahastosta.

Yhtei­nen keit­tiö kuu­luu myös sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön köy­hyy­den, eriar­voi­suu­den ja syr­jäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­sen toimenpideohjelmaan.