Elä­mä­ni­loi­nen rukous­kir­ja Siu­naa just nyt ilmestyi

Satu Kreivi-Palosaari ja Uuno Palosaari. Äiti ja poika julkaisivat yhdessä iloisen rukouskirjan. Kuva: Henna LohinivaSatu Kreivi-Palosaari ja Uuno Palosaari. Äiti ja poika julkaisivat yhdessä iloisen rukouskirjan. Kuva: Henna Lohiniva

Siu­naa just nyt (Kir­ja­pa­ja) on iloi­nen kii­tos­ru­kous­kir­ja, joka hen­kii tämän ajan kiel­tä ja elä­mää. Lyhyet rukouk­set kul­ke­vat vuo­den­kier­ron muka­na. Ne poh­jau­tu­vat Satu Krei­vi-Palo­saa­ren Face­boo­kis­sa jul­kai­se­miin teksteihin.

Teos sopii niin yksi­tyi­seen har­tau­den­har­joi­tuk­seen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den ja vapaa­eh­tois­ten käyt­töön kuin lahjakirjaksi.

– Kir­ja on tämän ajan kiel­tä tämän ajan ihmi­sel­le, joka halu­aa vähän pysäh­tyä ja hil­jen­tyä, mie­tis­kel­lä kuvan ja rukouk­sen äärel­lä, sanoo Kreivi-Palosaari.

Kir­jan väri­käs ja elä­mä­ni­loi­nen kuvi­tus on Sadun pojan Uuno Palo­saa­ren käsia­laa. Uuno sai­ras­taa vai­ke­aa agu-tau­tia ja on sai­rau­des­taan huo­li­mat­ta valoi­sa tai­tei­li­ja­per­soo­na, jon­ka kän­ny­käl­lä luo­maa gra­fiik­kaa on saa­ta­vil­la muun muas­sa postikortteina.

Satu Krei­vi-Palo­saa­ri on oulu­lai­nen pap­pi, someak­tii­vi, kolum­nis­ti, blo­gis­ti ja omais­hoi­ta­ja. Hän on jul­kais­sut usei­ta kir­jo­ja, kuten Siu­naa ja var­je­le vau­vaa sekä Uunos­ta ker­to­van Onko jos­kus nyt Sadun poi­ka Uuno Palo­saa­ri on 17-vuo­tias nuo­ri taiteilija.

Ilta­ru­kous

Sinun puo­les­ta­si, joka et

jak­sa rukoilla.

Ja minun, joka en

tämän enem­pää jak­sa minäkään.