Alen­nus­myyn­nis­tä oste­taan tarpeeseen

Yhdys­val­lois­ta meil­le levin­nyt Black Fri­day ‑alen­nus­myyn­ti­päi­vä on laa­jen­tu­nut Black Wee­ken­dik­si ja Black Wee­kik­si. Kau­pat ovat tart­tu­neet päi­vän tai vii­kon viet­toon vaih­te­le­vas­ti. Niin näyt­tä­vät teke­vät myös kulut­ta­jat. Suu­rin osa Ran­ta­poh­jan gal­lup­piin osu­neis­ta ker­toi osta­van­sa tava­roi­ta vain tar­pee­seen. Alen­nus­myyn­ti­päi­vää pidet­tiin kui­ten­kin hyvä­nä asiana.

Ari Suor­sa

Ari Suor­sa Iis­tä ostaa tava­raa sil­loin kun sitä tarvitsee.

– Olen kyl­lä kuul­lut Black Fri­days­ta, mut­ta se ei ole minun juttuni.

Suor­sa uskoo, että alen­nus­myyn­ti­päi­vä tai ‑viik­ko on joil­le­kin tarpeellinen.

– Enem­män­hän tämä on tie­tys­ti kau­pan jut­tu­ja samal­la taval­la kuin jou­lu­kaup­pa. Sen avul­la kau­pat saa­vat myy­tyä tava­raa enemmän.

 

Kirs­ti Väätäjä

Kirs­ti Vää­tä­jä Iis­tä ei tar­tu Black Fri­dayn tar­joa­miin alennusmyynteihin.

– Ei minul­la ole min­kään tar­vet­ta, kun ikää­kin on jo näin pal­jon. Ostam­me mie­hen kans­sa vain sen mitä tarvitsemme.

Vää­tä­jä näkee, että alen­nus­myyn­ti­päi­väl­lä on kohderyhmänsä.

– Raha voi olla tiu­kas­sa vaik­ka lap­si­per­heil­lä, joten onhan se hyvä, jos he saa­vat hal­vem­mal­la tavaraa.

 

Heli­nä Toiviala

Heli­nä Toi­via­la Iis­tä ei ollut kuul­lut Black Fridaysta.

– Pitää­pä kat­soa, mitä oli­si tar­jol­la jos sel­lais­ta päi­vää vietetään.

Alen­nus­myyn­ti­päi­vä kuu­los­taa Toi­via­las­ta hyvältä.

– Tot­ta kai kaik­ki alen­nuk­set ovat mukavia.

 

Miko Niku­la

Miko Niku­la Hau­ki­pu­taal­ta aikoo kat­soa per­jan­tain alen­nus­myyn­tien tarjontaa.

– En ole vie­lä osta­nut per­heel­le jou­lu­lah­jo­ja, joten ehkä tulee nyt kat­sel­tua nii­tä. Menen var­maan käy­mään kaupungilla.

Niku­las­ta on hyvä, että Black Fri­day­ta vietetään.

– Hyvä, jos saa hal­vem­mal­la tuotteita.

 

Eeva Kar­vo­nen

Eeva Kar­vo­nen Hau­ki­pu­taal­ta ei osal­lis­tu alennusmyynteihin.

– Ostan tuot­teet ja tava­rat sil­loin kuin nii­tä satun tarvitsemaan.

Alen­nus­myyn­ti­päi­vää Kar­vo­nen pitää hyvä­nä asiana.

– Onhan se hyvä sekä osta­jil­le että kauppiaille.

 

Pin­ja Vänttilä

Pin­ja Vänt­ti­lä Hau­ki­pu­taal­ta aikoo käyt­tää alen­nus­myyn­nit hyväksi.

– Ajat­te­lin kat­soa netis­tä, mitä on tar­jol­la. Per­jan­tai­na menen sis­ko­ni kans­sa myös kau­pun­kiin kat­se­le­maan tarjouksia.

Black Fri­dayn viet­to on Vänt­ti­läl­le mieluisaa.

– On hyvä, jos saa ostaa hal­vem­mal­la tarvitsemaansa.