Pol­ku­pyö­rä­kaup­pa ava­si Haukiputaalla

Putaan pyö­rä ja huol­to Bike & Fixin Hau­ki­pu­taal­le perus­ta­nut Mar­kus Luk­ka­ri­la on huo­man­nut, että pak­su­ren­kai­set fat­bi­ket eli niin sano­nut läs­ki­pyö­rät ovat tul­leet Suo­meen jäädäkseen.

– Ne ovat juu­ri mei­dän lumi­siin, hiek­kai­siin ja soi­siin maas­toi­hin sovel­tu­via pol­ku­pyö­riä, joil­la voi ajaa ympä­ri vuo­den. Jos halu­aa omis­taa vain yhden pol­ku­pyö­rän, niin sit­ten mie­les­tä­ni oikea valin­ta on säh­kö­avus­tei­nen fat­bi­ke, jol­lai­sel­la itse­kin enim­mäk­seen pyöräilen.

Luk­ka­ri­la kiin­nos­tui enem­mäl­ti pol­ku­pyö­räi­lys­tä juu­ri säh­kö­pyö­räi­lyn kautta.

– Se imai­si täy­sin mukaan­sa. Kyn­nys läh­teä pyö­räi­le­mään on sii­nä niin mata­la, pyö­räi­ly­mat­kat pite­ne­vät ja pyö­räi­le­mään voi läh­teä vaik­ka joka päi­vä. Maas­tos­sa läs­ki­pyö­räi­ly on vähän kuin endu­roa ajai­si. Moot­to­ri­pyö­räi­li­jät syt­ty­vät­kin säh­kö­pyö­rään yleen­sä aika nopeas­ti, Luk­ka­ri­la sanoo.

Hyväl­lä pyö­räl­lä ajaa mielellään

Luk­ka­ri perus­ti pol­ku­pyö­rän huol­to­liik­keen Anna­lan­kan­kaal­le lop­pu­ke­säs­tä. Nyt hän on siir­tä­nyt sen Ran­ta­poh­jan enti­siin toi­mi­ti­loi­hin Huvi­po­lul­le. Samal­la lii­ke laa­je­ni huol­los­ta myy­mä­läk­si, jos­sa myy­dään pol­ku­pyö­rien ja nii­den varus­tei­den lisäk­si suksia.

– Put­taal­la ei ollut ennes­tään kun­non pol­ku­pyö­riä myy­viä liik­kei­tä, joten ajat­te­lin täl­le ole­van paik­kan­sa. Kun­non pol­ku­pyö­räl­lä tar­koi­tan muu­ta kuin mar­ket­ti­pyö­rää. Kun pol­ku­pyö­rään lai­taa rahaa 200–300 euroa nii­tä enem­män, saa pyö­rän, jol­la tulee läh­det­tyä aja­maan muu­ten­kin kuin pakol­li­sel­le kauppareissulle.

Lii­ke on Kros­sin ja Le Gran­din ensim­mäi­nen edus­ta­ja Poh­jois-Suo­mes­sa. Nii­den lisäk­si myy­tä­vä­nä on myös mui­ta merk­ke­jä. Huol­ta­mol­la on päte­vyys Boschin ja Shi­ma­non diag­nos­tiik­kaan ja päi­vi­tyk­siin, mut­ta siel­lä huol­le­taan kai­ken merk­ki­set polkupyörät.

Myyn­nis­sä on myös tar­vik­kei­ta ja varao­sia, kuten vaik­ka­pa nas­ta­ren­kai­ta. Verk­ko­kaup­paa uudel­la pyö­rä­liik­keel­lä ei ole tar­koi­tus ava­ta, mut­ta tuot­tei­den lähet­tä­mi­nen onnistuu.

Suk­sia ja äänitteitä

Suk­set tuli­vat Bike & Fixin vali­koi­miin, kun Luk­ka­ri­la miet­ti tal­vi­kau­dek­si pyö­rien rin­nal­le sopi­vaa tuotetta.

– Edus­tan Pel­to­sen suk­sia. Tätä kaut­ta saa esi­mer­kik­si omien mit­to­jen mukai­set suk­set paris­sa päi­väs­sä. Myyn­nis­sä on suk­sia myös junio­reil­le. Suk­sien huol­to­te­li­ne sei­soo täl­lä het­kel­lä pos­tin varas­tos­sa, mut­ta saa­daan var­maan sekin pian tänne.

Luk­ka­ri­lal­la on myös toi­nen yri­tys, ääni­tyss­tu­dio Music & Mix Oy. Koko­nais­val­tais­ta musiik­ki­tuo­tan­toa stu­dio­pal­ve­luis­ta soi­tin­ope­tuk­seen ja lau­lun­te­koon tar­joa­va yri­tys siir­tyy sekin lähiai­koi­na samoi­hin tiloi­hin pyö­rä­liik­keen kans­sa Huvipolulle.