Ret­kel­le lähiluontoon

Luon­nos­sa ja met­säs­sä ole­mi­nen tekee tut­ki­tus­ti hyvää. Liik­ku­mi­nen yli­pää­tään on hyväk­si ter­vey­del­le, mut­ta met­säs­sä ole­mi­nen myös aut­taa palau­tu­maan stres­sis­tä, kohot­taa mie­lia­laa ja aut­taa irtau­tu­maan arjes­ta. Ter­veys­hyö­dyt tule­vat par­hai­ten esil­le, kun käve­lyt met­säs­sä tule­vat sään­nöl­li­sek­si osak­si arkea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Dam­la­tas paah­taa vah­va­na eteen­päin uusien omis­ta­jien voimin

Dam­la­tas on Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tiel­lä sijait­se­va ravin­to­la, joka on saa­vut­ta­nut omis­tau­tu­neen kan­nat­ta­ja­kun­nan her­kul­lis­ten pizzo­jen­sa ja asia­kas­pal­ve­lun­sa ansios­ta. Uusit­tu menu ravis­te­lee pai­kal­lis­ta ravin­to­la­kil­pai­lua ja on aut­ta­nut yri­tys­tä hou­kut­te­le­maan uusia asiak­kai­ta. Uudis­tuk­siin kuu­lu­vat nyt myös Foo­do­ran ja Wol­tin tilauk­set sekä aktii­vi­nen läs­nä­olo Tik­To­kis­sa, mikä tavoit­taa eri­tyi­ses­ti nuo­rem­paa asiakaskuntaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ook­ko nää kuul­lu: Vana­ran­nan mys­tee­ri ja mui­ta kesäkuulumisia

Ran­ta­poh­jas­ta 17.11. 1977

Nuo­ri­mies halusi tun­nus­taa hää­päi­vän aamu­na mor­sia­mel­leen seik­kai­lut, joi­ta hänel­lä oli ollut mui­den tyt­tö­jen kanssa.

– Mut­ta kul­ta­se­ni, vas­ta­han sinä kol­me päi­vää sit­ten ker­roit naisseikkailuistasi.

– Niin…, mut­ta haluai­sin pitää sinut ajan tasal­la, vas­ta­si sulho.

M.N. Onka­mo


Tyh­jä Syli, San­na Koi­vis­ton pie­nois­veis­tos Simon­nie­men hautausmaalle

Iiläi­sen tai­tei­li­jan, San­na Koi­vis­ton pie­nois­veis­tos, Tyh­jä syli, jul­kis­tet­tiin ja siu­nat­tiin Simon­nie­men uudel­la hau­taus­maal­la vii­me sun­nun­tai­na. Siu­nauk­sen suo­rit­ti Simon kirk­ko­her­ra Lau­ra Kin­nun­nen Juma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen. Myös sii­nä huo­mioi­tiin tilai­suus. Lau­ra Kin­nu­nen ker­toi tilai­suu­den jäl­kei­ses­sä juh­las­sa Mäki­mat­ti­las­sa, että ensim­mäi­nen tapaa­mi­nen heil­lä San­nan kans­sa oli vii­me vuon­na Simon kirkossa. 
Tik­Tok lisää epä­var­muut­ta mut­ta avar­taa maailmankuvaa

Sosi­aa­li­sen median alus­ta Tik­Tok on var­mas­ti suu­rim­mal­le osal­le tut­tu viih­de­so­vel­lus. Alle minuu­tin mit­tai­set videot vaih­tu­vat sekun­neis­sa toi­seen, haus­kat kis­sa­vi­deot muut­tu­vat kok­kaus­vin­keik­si ja ruo­ka­vi­deot poliit­ti­sek­si mai­non­nak­si. Vii­me vuo­si­na Tik­To­kis­ta on käy­ty pal­jon jul­kis­ta kes­kus­te­lua, ja jois­sain mais­sa se on jopa kiel­let­ty, toi­sis­sa sen kiel­tä­mis­tä har­ki­taan. Sen­pä vuok­si onkin siis hyvä pureu­tua syvem­mäl­le sovel­luk­sen sisäl­le ja näh­dä sii­tä niin huo­not kuin hyvät­kin puolet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Niklas ja Anton Moi­la­nen val­ta­si­vat Illin keulapaikat

Kyl­lä riit­ti kun­nan juhu­la­vii­kol­la rah­vas­ta Illin kir­kon­pen­kil­le ja pen­koil­le. Holm­strö­mit­kin jou­tui­vat kat­te­le­maan, mis­tä löy­tyy sen ver­ran väli­jää, että ses­sat voi­vat istah­taa. Kir­kon­pen­kil­lä oli­vat maa­li­man kiri­jat seka­sin. Päk­ki­kan­kaan suf­fra­geet­ti-nais­ten isku­po­ruk­ka Halo-Lii­san johol­la ja Rekon täti-Annen tuke­ma­na oli val­lan­nut ukko­po­ru­kal­ta kir­kon­pen­kin ete­lä­pään. Pen­koil­la ihi­me­tel­tiin, että onko Lii­san poruk­ka ruven­nu Elo­ka­pi­nal­li­sik­si. — Nii­tä ei saa pois istu­mas­ta pol­lii­si­kaan, tie­si Ala­ran­nan mies. Quiz man Kor­va­lan Mat­so­ni jou­tui pijät­te­le­mään, ettei Tuu­la kar­kaa vie­rel­tä kapi­na­sak­kiin. Klaa­vu­nie­men emän­tä ei kapi­nas­ta piitannu.Nuo­ri tar­vit­see van­hem­man tukea ja har­joi­tus­ta mön­ki­jää hankkiessa

Monien nuo­rien ensim­mäi­nen ajo­neu­vo on nyky­ään trak­to­ri­mön­ki­jä mopon tai mopoau­ton sijaan. Vaik­ka nuo­ri ei sitä itse vält­tä­mät­tä myön­täi­si, tar­vit­see hän van­hem­man tukea mön­ki­jää hank­kies­sa. Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa van­hem­pia huo­leh­ti­maan, että nuo­ren meno­pe­li, ajo­kort­ti ja val­miu­det toi­mia kul­jet­ta­ja­na ovat lii­ken­tee­seen sopivat.