Han­nuk­ses­sa moni­puo­li­set syyshulinat

Ei lop­pu­nut Han­nuk­sen syys­hu­li­nois­sa kävi­jöil­tä teke­mi­nen, sil­lä enti­sel­lä kou­lul­la riit­ti ohjel­maa ja teke­mis­tä koko lau­an­tai­päi­väk­si. Kyläyh­tei­sö oli jär­jes­tä­nyt päi­vän, jon­ka aika­na saat­toi käy­dä par­tu­ris­sa, joo­ga­ta, saa­da ennus­tuk­sen tai har­tia­hoi­don. Hei­tet­tiin­pä tapah­tu­mas­sa tik­kaa ja frisbeetäkin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLap­si­per­hei­den koke­mus­tie­don kar­toi­tus Jäälissä

Jää­lis­sä koo­taan lap­si­per­hei­den aja­tuk­sia arki­sis­ta asiois­ta. Nyt on mah­dol­li­suus vas­ta­ta Oulun kua­pun­gin ja MLL:n toteut­ta­maan kyse­lyyn, joka päät­tyy 24.9. Tulok­sia tul­laan hyö­dyn­tä­mään alu­een lapsi‑, nuo­ri­so- ja per­he­pal­ve­lui­den sekä yhtei­söl­li­sen toi­min­nan edel­leen kehittämisessä.


Päät­tä­jäl­tä: Entä jos jotain onkin ihan hyvin

Tors­tai-ilta­na aje­lin kan­sa­lais­opis­ton joo­ga­tun­nil­le Iisi-Aree­nal­le ja mie­tin tämän kir­joi­tuk­sen aihet­ta. Sil­lä het­kel­lä pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä oli kii­tol­li­suus sii­tä, että pää­sen teke­mään minul­le iloa tuot­ta­vaa asi­aa tääl­lä Iis­sä, puit­teet sii­hen ovat kun­nos­sa, eikä se mak­sa­kaan ihan kama­las­ti. Ehkä meil­lä jotain on ihan hyvin.


Lap­sen etu vai kenen etu?

Olha­van kou­lun pro­ses­si on jäl­leen vai­hees­sa, jos­sa kylä­läi­set kut­su­taan kuul­ta­vak­si, aivan kuten vii­me huh­ti­kuus­sa­kin. Tou­ko­kuus­sa­han kun­nan­hal­li­tus jo päät­ti, että kou­lu ava­taan syk­syl­lä 2024 ja sel­vi­te­tään pien­ten las­ten kou­lun jär­jes­tä­mis­vaih­toeh­dot. Jo seu­raa­vas­sa kokouk­ses­saan kun­nan­hal­li­tus kui­ten­kin pyör­si pää­tök­sen­sä ja päät­ti aloit­taa koko sel­vi­tys­pro­ses­sin alus­ta. Niin­pä olem­me edel­leen tilan­tees­sa, jos­sa Olha­van kou­lua ei ole lak­kau­tet­tu, mut­ta lap­set kul­je­te­taan sil­ti päi­vit­täin Kui­va­nie­mel­le kouluun. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sor­vis­ton kak­so­set kak­sois­voit­toon Illinjuoksuissa

Kesän kol­man­nek­si vii­mei­siä Illin­juok­su­ja sävyt­ti naa­pu­rin Svea-mam­man maan juhu­lat. Aikaan­sa seu­raa­va Kir­kon­pen­kin väki oli katel­lu vas­taa­not­ti­mis­taan Kal­le-Kus­taan hal­lin­non 50-vuo­tis­ju­hu­lia. Päk­ki­kan­kaal­la oli­vat kat­to­jat men­neet liki ruu­tua kol­laa­maan, että onko sii­nä tosi­aan kunin­gas vai Häy­ry­sen Tuke. Niin oli­vat yhennäkösiä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Reser­vi­läi­set ampui­vat kil­paa Iissä

Reser­vi­läis­ten perin­tei­nen Iin ja Simon väli­nen pie­nois­pis­too­li­kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin sun­nun­tai­na 10.9. hämä­räh­kös­sä sääs­sä sateen uha­tes­sa. Lopul­ta kisa ehdit­tiin kui­ten­kin vie­dä läpi kui­vis­sa olo­suh­teis­sa yhdek­sän­tois­ta kil­pai­li­jan voi­min. Yhdis­tys­ten väli­ses­sä kil­pai­lus­sa ammu­taan aina hen­ki­lö­koh­tai­nen kisa, mis­tä kun­kin seu­ran kol­men par­haan tulos las­ke­taan jouk­ku­een yhteistulokseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kylä­verk­koi­hin varo­ja haettavissa

Laa­ja­kais­tain­ves­toin­tien rahoi­tuk­sen haku EU-rahoi­tus­kau­del­le 2023–27 alkaa Hyr­rä-asioin­ti­pal­ve­lus­sa. Rahoi­tus­ta myön­ne­tään ELY-kes­kuk­sis­ta, ja haku on mah­dol­lis­ta aikai­sin­taan 19.9. Tar­kem­man haun aloi­tusa­jan omal­la alu­eel­la saat tie­toon­sa seu­raa­mal­la ELY-kes­kuk­sen tie­do­tus­ta. EU:n maa­seu­tu­ra­hoi­tuk­sel­la tue­taan kylä­verk­ko­jen raken­ta­mis­ta sel­lai­sil­le alueil­le, joil­le huip­pu­no­pei­ta tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siä ei mark­ki­naeh­toi­ses­ti rakennu.