Han­nuk­ses­sa moni­puo­li­set syyshulinat

Ei lop­pu­nut Han­nuk­sen syys­hu­li­nois­sa kävi­jöil­tä teke­mi­nen, sil­lä enti­sel­lä kou­lul­la riit­ti ohjel­maa ja teke­mis­tä koko lau­an­tai­päi­väk­si. Kyläyh­tei­sö oli jär­jes­tä­nyt päi­vän, jon­ka aika­na saat­toi käy­dä par­tu­ris­sa, joo­ga­ta, saa­da ennus­tuk­sen tai har­tia­hoi­don. Hei­tet­tiin­pä tapah­tu­mas­sa tik­kaa ja frisbeetäkin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMarian palat­sit kie­too kat­so­jan mys­ti­sen tosi­ta­ri­nan pauloihin

Teat­te­ri­kuo­pan laval­la näh­dään tule­vi­na vii­kon­lop­pui­na jäl­leen uusi näy­tel­mä, kun Marian palat­sit ja teat­te­ri Levo­luu­tio val­loit­ta­vat tilan niin vah­val­la aiheel­la kuin tul­kin­nal­laan, jota sävyt­tä­vät tun­teet surus­ta pel­koon. Näy­tel­män ohjaa­ja Jen­ni Met­so ker­too, että näy­tel­mää on har­joi­tel­tu vuo­si, jon­ka lisäk­si näy­tel­män valit­se­mi­seen käy­tet­tiin aikaa useam­pi kuukausi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLuon­to kaa­to­paik­ka­na Kellossa

Ran­ta­poh­jan luki­ja oli yhtey­des­sä toi­mi­tuk­seen ja ker­toi ikä­väs­tä ilmiös­tä, joka ei ole uusi, mut­ta käsit­tä­mät­tö­mäl­lä taval­la jat­kuu Kel­los­sa ja muil­la­kin alueil­la. Maas­tos­ta löy­tyy mil­loin van­ho­ja huo­ne­ka­lu­ja, kodin­ko­nei­ta ja muu­ta kaa­to­pai­kal­le kuu­lu­vaa jätettä.


Kalas­ta­jil­ta pai­na­via ter­vei­siä ministeriöön

Perä­me­rel­tä ran­ni­kol­le sekä jokiin nouse­vat hyl­keet tuot­ta­vat yhä enem­män hait­taa vael­lus­ka­lo­jen, kuten vael­lus­sii­an, lohen ja tai­me­nen, lisään­ty­mi­sel­le ja kala­kan­noil­le sekä ran­ni­kol­la ammat­ti­aan har­joit­ta­vil­le kalastajille.


Kii­re koh­ti kol­mat­ta ikää

Jutel­tiin nuo­ri­son kans­sa sii­tä, että nykyi­sin kol­man­nen ikä­kau­den, eli eläk­keel­le jään­tiä seu­raa­vien vuo­sien lisäk­si on nel­jäs ikä­kausi. Nel­jäs ikä on…


Valo­kui­tu raken­tuu Ylikiiminkiin

Yli­kii­min­gin valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­nen ete­nee edel­leen. Kone­ryh­mät ovat töis­sä Nie­mi­ky­läs­sä, Puo­lan­gan­tien var­res­sa ja Yli­vuo­tol­la. Toden­nä­köi­ses­ti kaik­ki alu­eet saa­daan kaa­pe­loi­tua jo nyt syys­kuun aika­na, ker­too Kai­ran Kui­tu Oy tie­dot­tees­saan. Liit­ty­miä asen­ne­taan par­hail­laan käyt­töön. Tämän jäl­keen kui­tu­hit­saa­jat teke­vät taas välis­sä maan­va­rai­sia jat­kok­sia ja kaappeja.


Lap­si­per­hei­den koke­mus­tie­don kar­toi­tus Jäälissä

Jää­lis­sä koo­taan lap­si­per­hei­den aja­tuk­sia arki­sis­ta asiois­ta. Nyt on mah­dol­li­suus vas­ta­ta Oulun kua­pun­gin ja MLL:n toteut­ta­maan kyse­lyyn, joka päät­tyy 24.9. Tulok­sia tul­laan hyö­dyn­tä­mään alu­een lapsi‑, nuo­ri­so- ja per­he­pal­ve­lui­den sekä yhtei­söl­li­sen toi­min­nan edel­leen kehittämisessä.