Kylä­verk­koi­hin varo­ja haettavissa

Laa­ja­kais­tain­ves­toin­tien rahoi­tuk­sen haku EU-rahoi­tus­kau­del­le 2023–27 alkaa Hyr­rä-asioin­ti­pal­ve­lus­sa. Rahoi­tus­ta myön­ne­tään ELY-kes­kuk­sis­ta, ja haku on mah­dol­lis­ta aikai­sin­taan 19.9. Tar­kem­man haun aloi­tusa­jan omal­la alu­eel­la saat tie­toon­sa seu­raa­mal­la ELY-kes­kuk­sen tie­do­tus­ta. EU:n maa­seu­tu­ra­hoi­tuk­sel­la tue­taan kylä­verk­ko­jen raken­ta­mis­ta sel­lai­sil­le alueil­le, joil­le huip­pu­no­pei­ta tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siä ei mark­ki­naeh­toi­ses­ti rakennu.

Kylä­ver­kol­la tar­koi­te­taan tilaa­jayh­teys­ver­kon raken­ta­mis­ta tar­vit­ta­vi­ne yhteys­verk­koi­neen kylään tai kylä­ryh­miin. Kylä­verk­ko­hank­keel­la ei voi­da raken­taa pit­kiä run­ko­verk­ko­ja, joten se edel­lyt­tää val­mis­ta ja kapa­si­tee­til­taan riit­tä­vää run­ko­verk­koa tai yhteis­työ­tä run­ko­verk­koa raken­ta­vien hank­kei­den tai toi­mi­joi­den kanssa.

Maa­seu­dun laa­ja­kais­tain­ves­toin­tei­hin on rahoi­tus­kau­del­le varat­tu noin 53 mil­joo­naa euroa. 

– Uskom­me kysyn­nän ole­van suur­ta ja hank­keet kan­nat­taa­kin suun­ni­tel­la hyvin, jot­ta ne pär­jää­vät valin­ta­me­net­te­lys­sä ja saa­vat rahoi­tus­ta, sanoo Mer­ja Pah­ka­sa­lo Ruokavirastosta.

Tuen ehto­na on, että raken­net­ta­van ver­kon tulee taa­ta 1 Gbit/s nopeu­del­la toi­mi­va yhteys. Kylä­verk­ko jää tuen­saa­jan omis­tuk­seen ja tuen­saa­ja sitou­tuu pitä­mään ver­kon käy­tös­sä tuen ehto­jen mukaisesti.

Rahoi­tus­ta laa­ja­kais­tain­ves­toin­tei­hin voi­vat saa­da yksi­tyis- ja jul­ki­soi­keu­del­li­set yhtei­söt, esi­mer­kik­si kyläyh­dis­tyk­set tai muut yhdis­tyk­set, kun­nat, osuus­kun­nat ja paikallisoperaattorit.

Tukea voi saa­da kor­kein­taan 65 pro­sent­tia hyväk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta, ja se mak­se­taan jäl­ki­kä­teen. Osa hank­keen rahoi­tuk­ses­ta voi olla talkootyötä.

Laa­ja­kais­tain­ves­toin­te­ja rahoi­te­taan EU:n maa­seu­tu­ra­has­tos­ta ja kan­sal­li­sis­ta varoista.