OSAOn talon­ra­ken­ta­ja­kou­lu­tus siir­tyy pois Haukiputaalta

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO kes­kit­tää talon­ra­ken­ta­ja­kou­lu­tuk­sen yhdek­si koko­nai­suu­dek­si ja se siir­tyy pois Hau­ki­pu­taan yksi­kös­tä. Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­vat jo aloi­te­tut koh­teet raken­ne­taan val­miik­si, sen jäl­keen kou­lu­tus ja raken­nus­koh­teet ovat vuo­teen 2040 saak­ka pää­osin Kem­pe­leen Piri­läs­sä. Sin­ne siir­tyy myös OSAOn Kau­ko­vai­nion yksi­kön talonrakentajakoulutus.

Lue lisää

Hoi­de­tuis­sa jalois­sa on hyvä olla

Jalois­ta on tär­keä huo­leh­tia ympä­ri vuo­den, mut­ta var­sin­kin kesän koit­taes­sa var­pai­den pal­jas­tues­sa ken­gis­tä ja sukis­ta, huo­mio koh­dis­tuu jal­koi­hin. Jal­ko­jen hoitamisesta…


Sek­su­aa­li­nen häi­rin­tä ja epä­ta­sa-arvo­nuor­ten murheena

Tun­ne­tai­to­jen opet­ta­mi­nen ja sek­su­aa­li­kas­va­tus ovat vii­me vuo­si­na lisään­ty­neet ja ne etsi­vät uusia muo­to­ja niin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa kuin kou­lu­maa­il­mas­sa eri ikäis­ten kes­kuu­des­sa. Tun­ne­tai­to­jen avul­la opi­taan pie­nes­tä pitäen tun­te­maan oma itsen­sä sekä ymmär­tä­mään parem­min myös toisia.


Nelos­tien tavoi­te­ti­la ei vakuu­ta kuntalaisia

Kui­va­nie­men Kie­va­ris­ta oli­vat istu­ma­pai­kat lop­pua, kun siel­lä jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kol­la ylei­sö­ti­lai­suus suun­ni­tel­mis­ta nelos­tien kehit­tä­mi­sek­si. Pai­kal­la suun­ni­tel­mia esit­te­le­mäs­sä oli väkeä Iin kun­nal­ta, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sel­ta sekä Des­tial­ta, joka toi­mii hank­kees­sa kon­sult­ti­na. Ylei­sön jou­kos­sa istui eni­ten kui­va­nie­me­läi­siä, mut­ta pai­kal­le oltiin saa­vut­tu myös muun muas­sa Olhavasta.


Ilmas­toA­ree­na ilta­nuo­tiol­la etsii yhteistyökumppaneita

Ilmas­to­fes­ti­vaa­li Ilmas­toA­ree­na jär­jes­te­tään tänä kesä­nä totut­tua pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa. Ilmas­toA­ree­na ilta­nuo­tiol­la ‑tapah­tu­maa vie­te­tään vajaan vuo­ro­kau­den mit­tai­se­na 25.–26. elo­kuu­ta, ja se lin­ki­te­tään Nuku yö ulko­na ‑tapah­tu­maan ja Suo­men luon­non päi­vään. Tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mii Kar­hun leirikeskus.


Onko onnel­li­suu­tem­me lai­nas­sa tulevaisuudelta?

Onnel­li­suu­den tut­ki­jat ovat tut­ki­muk­sis­saan saa­neet sel­vil­le, että varak­kuu­den ja onnel­li­suu­den välil­lä val­lit­see vah­va posi­tii­vi­nen kor­re­laa­tio. Tämä nousee eri­tyi­ses­ti esil­le kan­so­jen ver­tai­lus­sa. Yksi­lö­ta­sol­la hen­ki­löil­lä, joil­la raha on eri­tyi­sen tär­keä, tyy­ty­väi­syys elä­mään on alem­mal­la tasol­la. Heil­lä on unoh­tu­nut, että elä­mäs­sä on mui­ta­kin tär­kei­tä puo­lia, kuten ihmis­suh­tei­den hoito.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPal­jon var­ti­jat — Kil­pi­rau­ha­nen ja lisäkilpirauhanen

Kil­pi­rau­ha­nen on koko eli­mis­tön aineen­vaih­dun­taa ja elin­toi­min­to­ja sää­te­le­viä kil­pi­rau­has­hor­mo­ne­ja val­mis­ta­va, varas­toi­va ja veren­kier­toon vapaut­ta­va rau­ha­nen. Tämä per­ho­sen­muo­toi­nen, noin 25 gram­maa pai­na­va rau­ha­nen kur­kun­pään ala­puo­lel­la vai­kut­taa hyvin koko­nais­val­tai­ses­ti koko eli­mis­tön toi­min­taan ja hyvinvointiin. 


Wan­han ajan kevät­juh­las­sa pää­see kajaut­ta­maan suvivirren

Muis­tat­ko lap­suu­te­si kou­lun kevät­juh­lien tun­nel­man, näy­tel­mät, runot ja lau­lut? Muis­tat­ko sen pirs­kah­te­le­van tun­teen, jon­ka suvi­vir­ren lau­la­mi­nen ja sitä seu­ran­nut loma­lai­tu­mil­le ryn­tää­mi­nen mie­les­sä­si herät­ti? Olet­ko pit­kään aikaan pääs­syt viet­tä­mään kevät­juh­laa ja lau­la­maan suvivirttä?