Poh­teen verk­ko­ky­se­ly sote-pal­ve­luis­ta on kerän­nyt run­saas­ti vastauksia

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue eli Poh­de kerää par­hail­laan mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­taan, jos­sa käsi­tel­lään sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten kehit­tä­mis­tä ja mää­rää. Asuk­kail­le suun­nat­tu verk­ko­ky­se­ly on auki 17.5. saak­ka osoit­tees­sa https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/sote-jarjestamissuunnitelma/tarpeenmukainen-sote-keskus/


Jää­lin ensim­mäis­tä fris­bee­gol­fra­taa raken­ne­taan jo

Jää­lin ensim­mäi­sen, aloit­te­li­joil­le ja lap­sil­le sopi­van, 9‑väyläinen fris­bee­gol­fra­dan ava­jai­sia vie­te­tään tule­van kesän aika­na. Peli­kun­toon rata val­mis­tuu jo tou­ko­kuus­sa. Par­hail­laan urhei­lu­ken­tän ja kau­ka­lon takai­ses­sa met­si­kös­sä rataa raken­ne­taan tal­koo­voi­min. Väy­lien heit­to­pai­kat raken­ne­taan puu­la­vois­ta, jot­ka ovat tar­vit­taes­sa hel­pos­ti siir­ret­tä­vis­sä ja pois­tet­ta­vis­sa. Radan raken­ta­mi­sen vuok­si met­säs­tä ei tar­vit­se kaa­taa yhtään isoa puu­ta, ainoas­taan pie­nim­piä risu­ja siis­ti­tään väy­lil­tä. Myös­kään maa­ta ei alu­eel­la tar­vit­se muokata. 


Kaa­sa­ri aloit­ti toi­min­tan­sa Hau­ki­pu­taal­la hyväl­lä fiiliksellä

Bike­fix Kaa­sa­ri ava­si oven­sa uusis­sa tilois­sa Hau­ki­pu­taan Revon­tiel­lä Anna­lan­kan­kaal­la maa­nan­tai­na. Hau­ki­pu­taal­la jo entuu­des­taan tut­tu pyö­rä­lii­ke Bike & Fix laa­jen­tui moot­to­ri­puo­lel­le ja näin syn­tyi sisa­ryh­tiö Kaa­sa­ri tavoit­tee­naan pal­vel­la asiak­kai­ta myös moot­to­ri­puo­lel­la. Saman katon alla Kaa­sa­ris­sa enti­sen Hau­ki­pu­taan Kalus­teen hal­lis­sa toi­mii myös pyö­rien, moot­to­ria­jo­neu­vo­jen ja konei­den huol­to ja varaosamyynti.

Hynt­tyyt yhteen lyö­neet yrit­tä­jät Pek­ka Qvist ja Mar­kus Luk­ka­ri­la ker­to­vat aloit­ta­neen­sa yhteis­yri­tyk­sen todel­la hyvil­lä fiiliksillä. 


Yrit­tä­jä mat­ka­si Vaa­las­ta Vatunkiin

Kui­va­nie­mel­le Vatun­kiin saa­daan tauon jäl­keen jäl­leen eloa mat­kai­lun ja ravin­to­la­toi­min­nan mer­keis­sä. Yrit­tä­jä Tep­po Tuo­vi­la avaa Ravin­to­la Suvi­ran­nan ja Vatun­gin Mat­ka­par­kin asiak­kail­le kesä­kuun alussa.


Lähi­kou­lu on periaatekysymys

Oulun kau­pun­gis­sa on käy­ty kevään ajan kes­kus­te­lu­ja kou­lu­ver­kos­ta ja sii­hen suun­ni­tel­luis­ta muu­tok­sis­ta. Lis­ta on Oulun kylil­le karua luet­ta­vaa, sil­lä täl­lä erää kau­pun­ki ajaa Keis­kan kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­la, Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen lak­kau­ta­mis­ta Kii­min­gis­sä, Tak­ku­ran­nan kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Kel­los­sa, sekä San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lu­jen lakkauttamista.


Jokai­sel­la on vas­tuu kerä­tä roskia

Hyvä luki­ja! Olet luul­ta­vas­ti tänään­kin näh­nyt ros­kan loju­mas­sa tur­han­päi­ten maas­sa kadun var­rel­la tai met­säs­sä. Olet­ko miet­ti­nyt iki­nä, mik­si se on jou­tu­nut sin­ne? Olet ehkä aja­tel­lut: “Eikö se ros­ka ollut sen ros­kaa­jan vas­tuul­la?”, ja jät­tä­nyt ros­kan koskematta.


Olet­ko juu­ri sinä ollut jos­kus kiusaa­ja tai kiusattu?

Hyvä luki­ja! Minus­ta kiusaa­mi­nen on tyh­mää, idioot­ti­mais­ta ja jär­je­tön­tä. Sii­tä voi seu­ra­ta itse­tu­hoi­suut­ta, itse­vi­haa ja ahdis­tu­nei­suut­ta. Kiusaa­mi­nen ei kan­na­ta, kos­ka se jät­tää ihmi­seen jäl­kiä koko lop­pue­lä­mäk­si ja voi aiheut­taa todel­la paho­ja luot­ta­muson­gel­mia. Minus­ta onkin todel­la hyvä, että nyky­ään kiusaa­mi­sen lopet­ta­mi­sek­si teh­dään pal­jon enemmän.


Ekoe­vi Tome­ty hal­lit­si Pirk­ka-Tur­naus kehään

Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon kas­vat­ti Ekoe­vi Tome­ty iski tyy­lik­kään voi­ton Tam­pe­reen Pirk­ka-Tur­nauk­ses­sa. Voi­ton arvoa nos­taa se, että Tome­tyn alku­pe­räi­ses­sä, C 70 kg:n sar­jas­sa ei ollut ketään, ja hän nousi perä­ti kak­si sar­jaa ylem­mäs. Kii­min­ki­läi­nen koh­ta­si suo­ras­sa finaa­lis­sa här­kä­mäi­sen vah­van viro­lai­sen Daniil Losits­kiyn.