Poh­teen verk­ko­ky­se­ly sote-pal­ve­luis­ta on kerän­nyt run­saas­ti vastauksia

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue eli Poh­de kerää par­hail­laan mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­taan, jos­sa käsi­tel­lään sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten kehit­tä­mis­tä ja mää­rää. Asuk­kail­le suun­nat­tu verk­ko­ky­se­ly on auki 17.5. saak­ka osoit­tees­sa https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/sote-jarjestamissuunnitelma/tarpeenmukainen-sote-keskus/


Jää­lin ensim­mäis­tä fris­bee­gol­fra­taa raken­ne­taan jo

Jää­lin ensim­mäi­sen, aloit­te­li­joil­le ja lap­sil­le sopi­van, 9‑väyläinen fris­bee­gol­fra­dan ava­jai­sia vie­te­tään tule­van kesän aika­na. Peli­kun­toon rata val­mis­tuu jo tou­ko­kuus­sa. Par­hail­laan urhei­lu­ken­tän ja kau­ka­lon takai­ses­sa met­si­kös­sä rataa raken­ne­taan tal­koo­voi­min. Väy­lien heit­to­pai­kat raken­ne­taan puu­la­vois­ta, jot­ka ovat tar­vit­taes­sa hel­pos­ti siir­ret­tä­vis­sä ja pois­tet­ta­vis­sa. Radan raken­ta­mi­sen vuok­si met­säs­tä ei tar­vit­se kaa­taa yhtään isoa puu­ta, ainoas­taan pie­nim­piä risu­ja siis­ti­tään väy­lil­tä. Myös­kään maa­ta ei alu­eel­la tar­vit­se muokata. 


Kaa­sa­ri aloit­ti toi­min­tan­sa Hau­ki­pu­taal­la hyväl­lä fiiliksellä

Bike­fix Kaa­sa­ri ava­si oven­sa uusis­sa tilois­sa Hau­ki­pu­taan Revon­tiel­lä Anna­lan­kan­kaal­la maa­nan­tai­na. Hau­ki­pu­taal­la jo entuu­des­taan tut­tu pyö­rä­lii­ke Bike & Fix laa­jen­tui moot­to­ri­puo­lel­le ja näin syn­tyi sisa­ryh­tiö Kaa­sa­ri tavoit­tee­naan pal­vel­la asiak­kai­ta myös moot­to­ri­puo­lel­la. Saman katon alla Kaa­sa­ris­sa enti­sen Hau­ki­pu­taan Kalus­teen hal­lis­sa toi­mii myös pyö­rien, moot­to­ria­jo­neu­vo­jen ja konei­den huol­to ja varaosamyynti.

Hynt­tyyt yhteen lyö­neet yrit­tä­jät Pek­ka Qvist ja Mar­kus Luk­ka­ri­la ker­to­vat aloit­ta­neen­sa yhteis­yri­tyk­sen todel­la hyvil­lä fiiliksillä. 


Yrit­tä­jä mat­ka­si Vaa­las­ta Vatunkiin

Kui­va­nie­mel­le Vatun­kiin saa­daan tauon jäl­keen jäl­leen eloa mat­kai­lun ja ravin­to­la­toi­min­nan mer­keis­sä. Yrit­tä­jä Tep­po Tuo­vi­la avaa Ravin­to­la Suvi­ran­nan ja Vatun­gin Mat­ka­par­kin asiak­kail­le kesä­kuun alussa.


Pitäi­si­kö vähän remontoida?

Oman kodin remon­toin­ti ja sisus­ta­mi­nen ovat aina muo­dis­sa oli sit­ten kevät, kesä, syk­sy tai tal­vi, nousu­kausi tai las­ku­kausi. Tai oli sit­ten kysees­sä oma­ko­ti­ta­lo tai osa­ke. Keit­tiö uusik­si, tuon­ne uut­ta maa­lia, sau­naan toi­sen­lai­set panee­lit. Ja pihal­la­kin oli­si teke­mis­tä. Mil­loin tuo aita uusi­taan? Voi­si­ko nuo ulko­ka­lus­teet vie­dä mökil­le. Ja siel­lä­kin pitäi­si se teras­si uusia.


Päät­tä­jäl­tä: Oulu – met­sien kaupunki

Oulus­sa on pal­jon met­siä ja met­sät ovat oulu­lai­sil­le lähi­luon­toa, taka­pi­ha, lähi­met­siä, suo­ja­met­siä, mar­ja­paik­ko­ja, ret­kei­ly­au­luei­ta ja ‑paik­ko­ja, luon­non­suo­je­lua, luon­non moni­muo­toi­suut­ta, met­säs­ty­sa­luei­ta, hii­li­nie­lu­ja ja ‑varas­to­ja, talou­del­lis­ta kas­vua ja varal­li­suut­ta, elä­myk­siä, raa­ka-ainet­ta, työ­paik­ko­ja, lii­kun­ta­paik­ko­ja ja kaik­kea mah­dol­lis­ta. Luul­ta­vas­ti jokai­sel­ta oulu­lai­sel­ta löy­tyy oman­lai­sen­sa mer­ki­tys metsille.


Hau­ki­pu­taan nuok­ka­ril­ta kan­tau­tuu tuo­rei­ta säveliä

Hau­ki­pu­taan nuo­ri­so­ti­la Jatu­lin kupees­sa on hil­jat­tain saa­nut musi­kaa­lis­ta lisäys­tä akti­vi­teet­ti­puo­leen­sa. Jo vuon­na 2007 suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu ilmai­nen musiik­ki­ti­la Musacor­ner on saa­nut tun­tu­van päi­vi­tyk­sen soi­tin­tar­jon­taan­sa. Vari­aa­tio­ta riit­tää jokai­seen musiik­ki­ma­kuun, sil­lä mah­dol­li­suuk­sia löy­tyy aina bän­di­soit­ti­mis­ta kone­musii­kin tekoon.


Lisää elin­voi­maa kyliin

Lisää elin­voi­maa kyliin, mut­ta miten? Aihe on vai­kea, kun kaik­ki puhu­vat kovaan ääneen: Talous Kun­toon! Se onkin tee­ma, joka antaa vai­ku­tel­man, että nyt ollaan oikeal­la asial­la. Mis­tä lei­ka­taan ja miten? Sul­je­taan kaik­ki pie­net kou­lut ja sääs­te­tään mil­joo­na per kou­lu per vuo­si. Näin vir­ka­mies­ten las­kel­mis­sa esi­te­tään. Tai­na Pel­to­sen tut­ki­mus­ten mukaan toteu­tu­nut kes­ki­mää­räi­nen sääs­tö on ollut vain 70 000 euroa per vuo­si per koulu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lähi­kou­lu on periaatekysymys

Oulun kau­pun­gis­sa on käy­ty kevään ajan kes­kus­te­lu­ja kou­lu­ver­kos­ta ja sii­hen suun­ni­tel­luis­ta muu­tok­sis­ta. Lis­ta on Oulun kylil­le karua luet­ta­vaa, sil­lä täl­lä erää kau­pun­ki ajaa Keis­kan kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­la, Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen lak­kau­ta­mis­ta Kii­min­gis­sä, Tak­ku­ran­nan kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Kel­los­sa, sekä San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lu­jen lakkauttamista.