Oulun alu­eel­la 23 ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa, Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kuusi

Edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na 22. maa­lis­kuu­ta ja päät­tyy tiis­tai­na 28.3. Ennak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­la 23 pai­kas­sa. Oulun poh­jois­puo­lel­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la äänes­tys­paik­ko­ja on kuusi. Ennak­koon äänes­tää voi mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennakkoäänestyspaikassa. 

Lue lisää

Las­sen Metal­li on kas­va­nut auto­tal­li­fir­mas­ta isok­si metal­lia­lan yritykseksi

Sii­tä tulee nyt 43 vuot­ta, kun Mer­vi Yli­kär­pän isä Lau­ri Pel­ko­nen perus­ti Las­sen Metal­lin auto­tal­liin­sa Väli­ky­län ja Kor­ven­ky­län raja­mail­le. Yli­kärp­pä on luot­san­nut yri­tys­tä mie­hen­sä Ilpo Yli­kär­pän kans­sa jo vuo­des­ta 1997. Muka­na yri­tyk­sen toi­min­nas­sa on paris­kun­nan poi­ka Her­man­ni Yli­kärp­pä. Myös tytär Hen­riik­ka Yli­kärp­pä on ollut ajoit­tain Las­sen Metal­lin palkkalistoilla. 


Palo­kun­ta har­joit­te­li savusu­kel­lus­ta Ran­ta­poh­jan van­hois­sa toimitiloissa

Ran­ta­poh­jan käy­tös­tä pois­te­tun Huvi­po­lun kiin­teis­tön pihal­le park­kee­ra­tut paloau­tot ja sisä­ti­lois­ta nouse­va savu herät­ti­vät monien hau­ki­pu­taa­lais­ten huo­mion viik­ko sit­ten tiis­tai­na. Tuli­pa­lon sijaan kysees­sä oli kui­ten­kin Hau­ki­pu­taan palo­kun­nan savusu­kel­lus­har­joi­tus, jol­lai­seen palo­lai­tok­sen hen­ki­lös­tö kokoon­tuu kol­mes­ti vuodessa.Alu­eel­li­sis­ta toi­min­ta­ra­hois­ta pää­tök­set. 10 pro­sent­tia nipis­tet­tiin vie­lä kai­kis­ta loppusummista

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta päät­ti yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­lis­ten toi­min­ta­ra­ho­jen jaos­ta kokouk­ses­saan hel­mi­kuun lopul­la. Pää­tök­set teh­tiin esi­tys­ten poh­jal­ta, jot­ka oli sor­vat­tu alu­eel­li­sis­sa asu­ka­sil­lois­sa. Kai­kis­ta hyväk­syt­ty­jen esi­tys­ten lop­pusum­mas­ta nipis­tet­tiin lopul­ta vie­lä 10 pro­sent­tia asias­ta teh­dyn lin­jauk­sen mukai­ses­ti. Leik­kauk­sis­ta ker­ty­vä koko­nais­sum­ma koh­den­ne­taan lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nan myön­tä­miin lop­pu­vuo­den koh­dea­vus­tuk­siin koko alueella.


Pilk­kiop­pia suo­raan mestarilta

Tiis­tai­na Ran­ta­kes­ti­län sata­ma-altaas­sa on kes­kit­ty­nyt tun­nel­ma. Vii­ti­sen­tois­ta pien­tä pilk­ki­jää istuu avan­to­jen äärel­lä ja odot­taa kalan tart­tu­van syöt­tiin. Käyn­nis­sä on Iin kun­nan ja Iin kala­mies­ten yhteis­työs­sä jär­jes­tä­mä hiih­to­lo­man pilk­ki­ta­pah­tu­ma. Iin kala­mies­ten jäse­nis­tö on opas­ta­nut lap­sia ja nuo­ria pilk­ki­mi­sen saloi­hin, ja nyt opit on lai­tet­tu testiin.Tar­vit­sem­me väki­lu­ku­aan suu­rem­mat alle 10 000 asuk­kaan kunnat

“Miks sä sit­ten asut tääl­lä?” Kysyi ete­läs­tä tul­lut vie­ras vil­pit­tö­mäs­ti minul­ta koti­ti­lal­la­ni Pudas­jär­ven Panu­mal­la, kun ker­roin että opis­ke­len Lapin ja Oulun yli­opis­tois­sa ja teen etä­töi­tä Hel­sin­kiin. Tämä ei ollut ensim­mäi­nen eikä vali­tet­ta­vas­ti myös­kään vii­mei­nen ker­ta, kun saan seli­tel­lä asu­mis­ta­ni väki­lu­vul­taan pie­nes­sä kun­nas­sa ja vie­lä­pä maal­la. Maal­la asu­mi­nen ja kor­kea­kou­lut­tau­tu­mi­nen on vie­lä 2020-luvul­la ihmet­te­lyn aihe. Kuin­ka­han moni isoon kau­pun­kiin muut­ta­nut saa seli­tel­lä asumistaan? 


Vuo­den 2023 kult­tuu­ria­vus­tuk­set on jaettu

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut tukee vuo­sit­tain avus­tuk­sil­la tai­teen ja kult­tuu­rin toi­mi­joi­ta sekä tai­teen ammat­ti­lai­sia ja hei­dän muo­dos­ta­mi­aan ryh­miä. Vuon­na 2023 avus­tuk­sia jaet­tiin yhteen­sä 412 209 euroa 151 haki­jal­le. Pää­tök­sen avus­tuk­sen saa­jis­ta teki kulttuurijohtaja.


Kes­kus­te­lua, rave­ja, pyö­räi­lyä ja muuta

Ran­ta­poh­jas­ta 21.3.1974: Tie­dät­kö mik­si kuk­ko usein sei­soo yhdel­lä jalal­la? En minä kyl­lä tie­dä. No, jos kuk­ko nos­tai­si toi­sen­kin jalan ylös, niin sehän kaa­tui­si! E.P. Korvenkylä

Ja sit­ten tähän päivään:

Onne­las­sa tapahtuu.