MuRu-han­ke on päi­vän piris­tys ja antaa uusia eväi­tä keittiöön

Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ko­din keit­tiös­sä käy hyö­ri­nä. Elma Inka­la, Tuu­la Rehu, Yrjö Vep­sä, Han­nu Hie­tik­ko ja Sirk­ka Kal­lio-Hie­tik­ko kok­kaa­vat uuni­loh­ta, uuni­juu­rek­sia, salaat­tia ja pan­nacot­taa. Kaik­ki teke­vät osan­sa, puhe sori­see ja ohjei­ta lue­taan. Uunin teh­des­sä teh­tä­vän­sä kate­taan pöy­tä, jot­ta pääs­tään yhdes­sä her­kut­te­le­maan osin uusil­la­kin mauil­la. On käyn­nis­sä Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys Ry:n Muis­ti ja Ruo­ka ‑ryh­mä, joka on tar­koi­tet­tu muis­ti­sai­raan hen­ki­lön ja hänen lähei­sen­sä osal­li­suu­den, hyvin­voin­nin ja toi­min­ta­ky­vyn edis­tä­mi­seen ravit­se­muk­seen keskittyen. 


Poh­teen suun­ni­tel­mis­sa kesä­sul­ku­ja terveyspalveluihin

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een Poh­teen suun­ni­tel­mis­sa on kesä­sul­ku­ja ter­veys­pal­ve­lui­hin kesän ajal­le ja hei­nä­kuuk­si. Esi­mer­kik­si Oulun alu­eel­la Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Kaak­ku­rin ja Oulun­sa­lon akuut­ti­vas­taa­no­tot oli­si­vat kiin­ni näil­lä näky­min nel­jä viik­koa hei­nä­kuus­sa, jol­loin akuut­ti­vas­taan­ot­to kes­ki­te­tään Tui­raan ja Kon­tin­kan­kaal­le Ouluun. Kun­nan joh­to­ryh­mää ja yrit­tä­jiä ver­kos­toi­tui aamiaispöydässä

Tämän­ker­tai­ses­sa aamiais­kes­kus­te­lus­sa esiin nousi eri­tyi­ses­ti vah­va tah­to vah­vis­taa ja moni­puo­lis­taa kun­nan ja pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien välis­tä yhteis­työ­tä. Jo heti kes­kus­te­lun alku­vai­heil­la tuo­tiin esiin, kuin­ka saman­kal­tai­sel­la kokoon­pa­nol­la tuli­si istah­taa sään­nöl­li­sem­min­kin yhdes­sä kah­vin ja voi­lei­pien ääreen jut­te­le­maan. Eni­ten kan­na­tus­ta sai ehdo­tus parin kuu­kau­den välein tois­tu­vas­ta tapaamisesta.


Lin­nan­maan uima­hal­lin ura­koit­si­ja on valittu

Lin­nan­maan uima­hal­lin koko­nai­su­ra­koit­si­jak­si on valit­tu NCC. Uusi uima­hal­li raken­ne­taan Ouluun Lin­nan­maal­le nykyi­sen lii­kun­ta­hal­lin yhtey­teen. Uima­hal­liin tulee 25 met­rin kun­to­uin­tial­las, ope­tusal­las, las­ten allas sekä monitoimiallas.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ren­nol­la mie­lel­lä taik­ka kie­li vyön alla

Yli-Iin kou­lul­ta Hala­jär­vel­le suun­tau­tu­va Kal­le Jus­si­la ‑kun­to­hiih­to siva­koi­tiin lau­an­tai­na pil­vi­ses­sä sääs­sä ja hie­noi­ses­sa lumi­sa­tees­sa, joka ker­ryt­ti ladul­le ohues­ti uut­ta lun­ta. Keli pysyi tapah­tu­man ajan pak­ka­sel­la, min­kä ansios­ta suk­set kui­ten­kin luis­ti­vat liuk­kaas­ti, ja ladun yllä­pi­tä­jät sai­vat osal­lis­tu­jil­ta kii­tos­ta hyvin hoi­de­tus­ta latu-urasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Seu­ran­ta­lo­jen ener­gia-avus­tus­ten haku on avattu

Suo­men Koti­seu­tu­liit­to on avan­nut ener­gia-avus­tus­ten haun ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön toi­mek­sian­nos­ta. Monil­le seu­ran­ta­loil­le elin­tär­keä tuki mah­dol­lis­tui, kun edus­kun­ta myön­si avus­tuk­sil­le mää­rä­ra­han lisä­ta­lous­ar­vios­sa kes­ki­viik­ko­na 1. maaliskuuta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus