Porocup tuo Yli-Iihin säpi­nää – Usei­ta pai­kal­li­sia kus­ke­ja näh­dään 11.–12.3. Kie­ri­kin kilparadalla

Jo jou­lu­kuus­sa alkoi­vat tal­koo­työ suol­la Kie­ri­kis­sä, kun Porocu­pin val­mis­te­lut käyn­nis­tyi­vät. Tuol­loin alet­tiin suol­le pol­kea rataa, jota on sen jäl­keen työs­tet­ty kel­koil­la ja mön­ki­jöil­lä, sit­tem­min myös trak­to­rein ja latu­ko­nein. Radal­le on raken­net­tu aitaa ja monen­lai­sia kisa­ra­ken­nel­mia nousee pai­kal­le ennen cup-tapahtumaa. 

Lue lisää

Val­ta­kun­nan Viral­lis­ta Kylä­hul­lua etsi­tään jälleen

Val­ta­kun­nan Viral­li­sen Kylä­hul­lun tit­te­li on tul­lut aika luo­vut­taa eteen­päin. Tit­te­liä kah­den vuo­den ajan kan­ta­nut iiläi­nen Ani­ta Sie­vä­nen julis­ti maa­nan­tai­na Val­ta­kun­nan Viral­li­sen Kylä­hul­lun hakua­jan alka­neek­si maa­il­man­laa­jui­ses­sa leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa, joka toi­mi­tet­tiin live­lä­he­tyk­se­nä Museo­kah­vi­la Huilingista.Apu­ra­ho­ja väli­nei­siin tai näyttelykustannuksiin

Val­to Per­nun Sää­tiö jakaa vuo­sit­tain tai­tei­li­joil­le apu­ra­ho­ja, jot­ka tänä vuon­na luo­vu­tet­tiin saa­jil­leen Vil­la Kaup­pi­lan tilois­sa päi­vä­nä, jol­loin oli kulu­nut tasan 37 vuot­ta Val­to Per­nun kuo­le­mas­ta. Sää­tiö perus­tet­tiin paria vuot­ta myö­hem­min, ja alus­ta läh­tien tai­teen vaa­li­mi­nen sekä koti­seu­tu­työn tuke­mi­nen ovat kuu­lu­neet sää­tiön teh­tä­viin, kuten Val­to itse tes­ta­men­tis­saan mää­rä­si. Toi­nen Val­tol­le tär­keä asia oli­vat koti­ti­lan met­sät, joi­den hak­kaa­mi­sen hän kiel­si. Perus­tus­vai­hees­sa sää­ti­öön nimet­tiin tai­de­asian­tun­ti­jak­si Kai­ja Elo ja met­sä­asian­tun­ti­jak­si Eero Ala­raa­sak­ka, jot­ka nykyi­sin ovat­kin sen ainoat alku­pe­räis­jä­se­net. Teh­tä­vään­sä tai­teen vaa­li­ja­na sää­tiö toteut­taa muun muas­sa juu­ri jaka­mal­la tai­tei­li­joil­le apu­ra­ho­ja, joi­ta täl­lä ker­taa sai nel­jä tai­tei­li­jaa, kii­min­ki­läi­nen Pau­la Hak­ka­rai­nen ja hau­ki­pu­taa­lai­nen Tep­po Tirk­ko­nen sekä iiläi­set San­na Koi­vis­to ja Vesa-Pek­ka Vei­jo­la.Eko­be­to­ni­sia kir­jai­mia ihas­tel­laan jat­kos­sa Hupisaarilla

Oulu­lai­set sai­vat äänes­tää hel­mi­kuus­sa, mikä paik­ka oli­si hei­dän mie­les­tään sopi­vin pal­jon kes­kus­te­lua syn­nyt­tä­neil­le kau­pun­ki­kir­jai­mil­le. Kirk­kaas­ti eni­ten ääniä kerä­si Hupi­saar­ten sijoi­tus­paik­ka­vaih­toeh­to. Hupi­saa­ril­le satoi yhteen­sä 1 566 ään­tä, ja kaik­ki­aan ääniä annet­tiin hui­mat 3 588 kappaletta.

Pot­ter-tapah­tu­ma oli menestys

Har­ry Pot­ter –tee­ma sai kii­min­ki­läis­lap­set ja ‑nuo­ret liik­keel­le. Syke-talon tai­ka­sau­va­pa­jaan, ennus­ta­jal­le, askar­te­luun ja muu­hun aihee­seen kuu­lu­vaan tutus­tui jopa 500 kävijää.