Porocup tuo Yli-Iihin säpi­nää – Usei­ta pai­kal­li­sia kus­ke­ja näh­dään 11.–12.3. Kie­ri­kin kilparadalla

Reijo Kynkäänniemi, Jouni Kyrönniemi ja Jouni Kynkäänniemi odottavat luottavaisin mielin tulevaa porocupin osakilpailua Yli-Iin Kierikissä. Rata on hyvässä kunnossa ja väkeä on tulossa paikalle runsaasti. Osakilpailu kisataan 11.–12.3. (Kuva: Teea Tunturi)Reijo Kynkäänniemi, Jouni Kyrönniemi ja Jouni Kynkäänniemi odottavat luottavaisin mielin tulevaa porocupin osakilpailua Yli-Iin Kierikissä. Rata on hyvässä kunnossa ja väkeä on tulossa paikalle runsaasti. Osakilpailu kisataan 11.–12.3. (Kuva: Teea Tunturi)

Jo jou­lu­kuus­sa alkoi­vat tal­koo­työ suol­la Kie­ri­kis­sä, kun Porocu­pin val­mis­te­lut käyn­nis­tyi­vät. Tuol­loin alet­tiin suol­le pol­kea rataa, jota on sen jäl­keen työs­tet­ty kel­koil­la ja mön­ki­jöil­lä, sit­tem­min myös trak­to­rein ja latu­ko­nein. Radal­le on raken­net­tu aitaa ja monen­lai­sia kisa­ra­ken­nel­mia nousee pai­kal­le ennen cup-tapahtumaa.

Tulok­se­na on komea, kilo­met­rin mit­tai­nen rata, joka on tal­koo­väen mukaan jäl­leen erit­täin nopea. Eikä nopeus ole Yli-Iin koh­dal­la pelk­kää puhet­ta, sil­lä siel­lä on vuon­na 2012 juos­tu kilo­met­rin maa­il­ma­nen­nä­tys, 1.13.01. Ajan vii­let­ti tuol­loin Timon Tum­ma ohjak­sis­saan Han­na Mik­ko­la. Jotain ajan nopeu­des­ta ker­too se, että Porocu­pin kuu­maan sar­jaan pää­see nor­maa­lis­ti ajal­la 1.19.00, jol­loin porot ete­ne­vät mat­kan 40–50 kilo­met­rin tun­ti­vauh­tia. Täl­lä kau­del­la aika­ra­ja, jon­ka alle on ajet­ta­va kuu­maan pääs­täk­seen, on poik­keuk­sel­li­ses­ti 1.19.50.

Poro­kil­pai­lu­ja on jär­jes­tet­ty Suo­mes­sa jo vuo­des­ta 1932 saak­ka. Poro­ku­nin­kuu­des­ta­kin on ajet­tu ensim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1950.

Porocu­pia käy­dään tänä tal­ve­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la sekä Nuo­rit­tal­la, jos­sa osa­kil­pai­lu oli jo hel­mi­kuun lopus­sa, että Kie­ri­kis­sä. Porocup koos­tuu kuu­des­ta eri osa­kil­pai­luis­ta, joi­den hui­pen­nus on kunin­kuus­ajot Ina­ris­sa. Kunin­kuu­des­ta pää­see aja­maan 24 eni­ten cupis­sa pis­tei­tä kerän­nyt­tä poroa.

Lyhyen, hel­mi­kuul­ta huh­ti­kuun alkuun sijoit­tu­van kisa­kau­den aika­na porot kisaa­vat myös kar­sin­ta-ajois­sa, joten tapah­tu­mia riit­tää. Kil­pai­lut kul­jet­ta­vat suur­ta palis­kun­tien edus­ta­jien jouk­koa pit­kin poh­jois­ta Suomea.

– Yhdes­sä­olo ja kuu­lu­mis­ten vaih­ta­mi­nen on lähes­tul­koon tär­kein­tä koko hom­mas­sa. Maho­ton hyvä hen­ki sii­nä on. Pos­ket on vii­kon­lo­pun jäl­keen kipeäm­mät, kuin muut pai­kat, Rei­jo Kyn­kään­nie­mi sanoo.

Kisa­ta­pah­tu­mien lisäk­si per­jan­tai­na jär­jes­te­tään karao­ke­tans­sit Kai­sun kah­vi­lal­la, jos­sa tapah­tu­man kun­niak­si pys­ty­te­tään pihal­le telt­ta lisä­ti­lak­si. Lau­an­tai-ilta­na samas­sa pai­kas­sa on kiso­jen viral­li­nen juhlatilaisuus.

Kisa­jär­jes­te­ly­jä teh­dään yhdes­sä lähi­pal­kis­ten kans­sa. Kaik­ki­aan tal­koo­vä­keä on kisa­päi­vis­sä muka­na noin 30.

Tule­van kisa­vii­kon­lo­pun aika­na Yli-Iin asu­kas­mää­rä monin­ker­tais­tuu, sil­lä pai­kal­le odo­te­taan kisa­vie­rai­ta tuhan­nen kah­ta puol­ta. Suu­rin osa heis­tä majoit­tuu alu­eel­la joko Kie­ri­kis­sä, Kota­lan kou­lul­la tai eri taloissa.

Poro­ja Yli-Iin osa­kil­pai­luun odo­te­taan lähem­mäs 200. Osa­kil­pai­lu aje­taan 11.–12.3. Lau­an­tai­na ovat alkue­rät ja sun­nun­tai­na välie­rät ja finaa­lit. Sun­nun­tai­na radal­le pää­se­vät myös junio­rit, eli alle 14-vuo­ti­aat kus­kit. Nuo­rim­mat kus­kit ovat 6–7‑vuotiaita. Kil­pai­li­joi­ta tulee mukaan laa­jal­ta alu­eel­ta aina Uts­joel­ta Kiiminkiin.

Poro­kil­pai­luil­la on Yli-Iis­sä­kin vuo­si­kym­men­ten mit­tai­set perin­teet. Aluk­si kiso­ja jär­jes­tet­tiin joen jääl­lä ja eri kylis­sä sijait­se­vil­la pel­loil­la. Poro­ku­nin­kuus on mat­kan­nut Yli-Iihin vii­mek­si, kun Jou­ni Kyrön­nie­mi voit­ti kunin­kuus­ajot vuon­na 2015 Otteen kans­sa. Tämän­kin jäl­keen hän onnis­tui kisois­sa Otteen kans­sa hyvin, mut­ta poron ura lop­pui, kun joku oli ampu­nut sitä ilma­ki­vää­ril­lä jalkaan.

Kunin­kuus on ajet­tu Ran­ta­poh­jan alu­een palis­kun­tiin useam­man­kin ker­ran vuo­sien var­rel­la. Vii­me vuon­na voit­toon ylsi Rei­jo Kent­tä­län ja Esa Kale­van omis­ta­ma Säm­py­lä jak­ku­ky­lä­läi­sen Sari Ket­tusen ohjastamana.

Kuten muis­sa­kin hiih­to- tai val­jak­ko­la­jeis­sa niin myös poroil­la ajet­taes­sa suk­set ja voi­te­lu ovat tär­keäs­sä osas­sa menes­tys­tä haet­taes­sa. Monil­la kil­pai­li­joil­la on mat­kas­saan iso tii­mi val­men­ta­ji­neen ja huol­ta­ji­neen sekä useat suk­si­pa­rit eri jäykkyyksiä.

Muu­ta­man tal­vi­vii­kon­lo­pun eteen teh­dään töi­tä koko muu vuo­si. Poro­ja ei tree­na­ta radal­la, vaan nii­tä esi­mer­kik­si talu­te­taan ja aje­taan kel­kan kans­sa tai käve­lyt­tä­mäl­lä. Hyvän kisa­po­ron valin­ta on yli-iiläis­mies­ten mukaan pit­käl­ti tuu­ri­pe­liä. Se, että poro on komea ja kiil­tä­vä­kar­vai­nen ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta sitä, että se on hyvä juoksija.

– Poroa ei voi tree­naut­taa kel­lon kans­sa hevo­sen tapaan. Poro kun läh­tee häkis­tä, niin sil­lä on heti kaa­su poh­jas­sa niin kau­an, kun tul­laan maa­liin. Maa­liin­tu­lo onkin kir­nuun, jot­ta vauh­ti saa­daan pysäh­ty­mään, Jou­ni Kyrön­nie­mi kertoo.

Yli-Iis­tä tai sen lähia­lu­eel­ta kil­pa­sar­jas­sa aja­vat muun muas­sa Tom­mi Kyn­kään­nie­mi, Len­ni Kyn­kään­nie­mi, Eero Päk­ki­lä, Sari Ket­tu­nen ja Jan­ne Ala­ta­lo. Junio­reis­sa aja­vat muun muas­sa Lyy­dia Kyn­kään­nie­mi, Susan­na Kyn­kään­nie­mi, Hugo Päk­ki­lä ja Fiia Päk­ki­lä.

Kil­pa­po­ro­ja voi­vat yhtä lail­la ohjas­taa sekä mie­het että nai­set. Kisa­kus­kien ikä­haa­ruk­ka on kuu­des­ta aina noin vii­teen­kym­me­neen vuo­teen. Lap­set kas­va­vat poron­hoi­toon ja sen muka­naan tuo­maan elä­män­ta­paan mukaan pie­nes­tä pitäen ja yhteis­toi­min­ta eri suku­pol­vien välil­lä on tiivistä.

Yli-Iin porocu­pis­sa on kat­sel­ta­vaa ja teke­mis­tä koko per­heel­le. Pai­kal­la pää­see tie­ten­kin poroa­je­lul­le ja pulk­ka­mä­keen. Molem­pi­na päi­vi­nä tar­jol­la on keit­to­lou­nas­ta ja muu­ta syö­tä­vää. Kil­pai­lun­joh­ta­ja­na toi­mii Jou­ko Kyn­kään­nie­mi. Lau­an­tai­na kisat avaa Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Ris­to Päk­ki­lä. Lau­an­tai­na 11.3. tapah­tu­ma käyn­nis­tyy kel­lo 12 ja sun­nun­tai­na 12.3. kel­lo 11.