Iso osa Jää­lin talouk­sis­ta koh­ta valokuidutettu

Oulun seu­dun säh­kö oy:n valo­kui­tu asen­ne­taan val­miik­si saak­ka usei­siin jää­li­läis­ta­louk­siin helmi–huhtikuun aika­na. Edul­li­sen ennak­ko­liit­ty­mi­sen aika on ohi kaik­kial­la pait­si Lapin­ti­kan­tiel­lä, Lep­pi­lam­men­tiel­lä ja Hon­gik­ko­kaar­tees­sa. Näil­lä teil­lä pää­see kui­tuun käsik­si edel­leen sadal­la eurol­la, muil­la alueil­la mukaan pää­sys­tä pitää mak­saa 500 euron jälkiliittymishinta. 

Lue lisää

Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Kam­pan­ja käyn­tiin musii­kin tahtiin

Kii­min­ki­läi­sil­le ja oulu­lai­sil­le tut­tu polii­si ja kun­nal­lis­po­lii­tik­ko Lau­ri Niku­la käyn­nis­ti edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan­sa vii­me kes­ki­viik­ko­na Oulun Alek­sin­kul­mas­sa. Tilai­suus veti tuvan täy­teen väkeä, vaik­ka Niku­laa itse­ään oli­kin jän­nit­tä­nyt, saa­puu­ko kan­sa paikalle.

– Iki­nä ei osaa olla var­ma, että kuin­ka pal­jon ihmi­siä saa­puu. Tämä väki­mää­rä näyt­tää kui­ten­kin oikein hyväl­tä, tote­si Niku­la ennen illan ohjel­man alkua.


Veden ole­mus­ta, kan­sal­lis­mai­se­mia ja essei­tä – Kii­min­ki­läis­kir­jai­li­joi­den ilta oli menestys

Juu­ri­syy sii­hen, mik­si kii­min­ki­läi­nen Ismo Kar­hu kir­joit­ti tämän kir­jan, löy­tyy hänen lap­suu­des­taan. Sii­tä, että hänen lap­suus­ko­tin­sa oli kir­kas­ve­ti­sen jär­ven ran­nal­la, jon­ka kalo­jen elä­mää hän seu­ra­si kiin­nos­tu­nee­na. Kiin­nos­tuk­sen herät­ti myös lähei­nen rus­kea­ve­ti­sem­pi jär­vi sekä näi­den kah­den jär­ven välil­le met­sän­var­ti­jan kai­va­ma oja, jota saat­toi kul­kea veneel­lä ja jos­ta saat­toi kalas­taa. Vie­res­sä vir­ta­si myös pie­ni taimenjoki. 


Iihin perus­tet­tiin kult­tuu­ri­asioi­den keskustelufoorumi

Iin kun­ta on perus­ta­nut Kult­tuu­ria­siain­neu­vot­te­lu­kun­nan. Kult­tuu­ri­asian­neu­vot­te­lu­kun­nan tavoit­tee­na on kehit­tää kult­tuu­rin ase­maa kun­nas­sa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä luo­mal­la kes­kus­te­lu­foo­ru­mi kult­tuu­ri­asioil­le kun­nas­sa ja kehit­tä­mäl­lä kult­tuu­riyh­dis­tys­ten ja kun­nan välis­tä yhteistyötä. 


Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Jus­si Arpo­sen vaa­li­työ sai myrs­kyi­sän alun

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa ensi ker­taa ehdol­la ole­va jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen aloit­ti vaa­li­kam­pan­jan­sa koti­kon­nuil­taan vii­me lau­an­tai­na. Tai­vaal­ta tuli lun­ta ja tuu­li oli kova, kun Arpo­nen poru­koi­neen pys­tyt­ti vaa­li­telt­taa Jää­lin ostos­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­le. Jää­lis­tä hän suun­ta­si vie­lä Kii­min­kiin jat­ka­maan vaalityötään.


Myrs­ky hidas­ti testijuoksijoita

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­jan tam­mi­kuun osa­ki­sois­sa on aiem­pi­na vuo­si­na saa­tu yleen­sä jän­nit­tää, kuin­ka kova pak­ka­nen tulee juok­si­joi­den kiusak­si. Täl­lä kau­del­la ei ole ollut hait­taa kyl­mäs­tä, vaan tuu­li on otta­nut pak­ka­sen roo­lin hait­ta­te­ki­jä­nä. Jo jou­lu­kuun kisas­sa puhal­te­li nava­kas­ti lou­naas­ta. Täl­lä ker­taa säi­den­hal­ti­ja pani vie­lä parem­mak­si. Uuden rei­tin paluu­mat­kal­la Poh­jois-Iis­tä Illiin oli ennen näke­mä­tön vas­ta­pu­hu­ri, jon­ka hait­ta­vai­ku­tus­ta lisä­si lumituisku.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Mikä sii­nä on, että autoa pitää tyh­jä­käyt­tää jat­ku­vas­ti? Ihmi­set käyt­tää puo­li­kin tun­tia autoa tyh­jä­käyn­nil­lä oli kesä tai tal­vi. Ihmet­te­lyä ker­rak­seen Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mis­tä lisää kiin­nos­tus­ta yhtei­söl­li­seen toimintaan?

Yli-Iin asu­ka­sil­las­sa kes­kus­te­lu kau­pun­gin myön­tä­män toi­min­ta­ra­han jaka­mi­ses­ta ei kau­aa vie­nyt, sil­lä haki­joi­ta rahal­le oli vain yksi. Siten käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa rahaa jäi hie­man yli­kin, kos­ka asu­kas­mää­rään perus­tuen varo­ja oli jaet­ta­vis­sa hie­man alle 1 200 euroa, ja yhdel­le haki­jal­le myön­net­tä­vä mak­si­mi­sum­ma on tuhat euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus