Iso osa Jää­lin talouk­sis­ta koh­ta valokuidutettu

Oulun seu­dun säh­kö oy:n valo­kui­tu asen­ne­taan val­miik­si saak­ka usei­siin jää­li­läis­ta­louk­siin helmi–huhtikuun aika­na. Edul­li­sen ennak­ko­liit­ty­mi­sen aika on ohi kaik­kial­la pait­si Lapin­ti­kan­tiel­lä, Lep­pi­lam­men­tiel­lä ja Hon­gik­ko­kaar­tees­sa. Näil­lä teil­lä pää­see kui­tuun käsik­si edel­leen sadal­la eurol­la, muil­la alueil­la mukaan pää­sys­tä pitää mak­saa 500 euron jälkiliittymishinta. 

Lue lisää

Veden ole­mus­ta, kan­sal­lis­mai­se­mia ja essei­tä – Kii­min­ki­läis­kir­jai­li­joi­den ilta oli menestys

Juu­ri­syy sii­hen, mik­si kii­min­ki­läi­nen Ismo Kar­hu kir­joit­ti tämän kir­jan, löy­tyy hänen lap­suu­des­taan. Sii­tä, että hänen lap­suus­ko­tin­sa oli kir­kas­ve­ti­sen jär­ven ran­nal­la, jon­ka kalo­jen elä­mää hän seu­ra­si kiin­nos­tu­nee­na. Kiin­nos­tuk­sen herät­ti myös lähei­nen rus­kea­ve­ti­sem­pi jär­vi sekä näi­den kah­den jär­ven välil­le met­sän­var­ti­jan kai­va­ma oja, jota saat­toi kul­kea veneel­lä ja jos­ta saat­toi kalas­taa. Vie­res­sä vir­ta­si myös pie­ni taimenjoki. 


Iihin perus­tet­tiin kult­tuu­ri­asioi­den keskustelufoorumi

Iin kun­ta on perus­ta­nut Kult­tuu­ria­siain­neu­vot­te­lu­kun­nan. Kult­tuu­ri­asian­neu­vot­te­lu­kun­nan tavoit­tee­na on kehit­tää kult­tuu­rin ase­maa kun­nas­sa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä luo­mal­la kes­kus­te­lu­foo­ru­mi kult­tuu­ri­asioil­le kun­nas­sa ja kehit­tä­mäl­lä kult­tuu­riyh­dis­tys­ten ja kun­nan välis­tä yhteistyötä. 


Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Jus­si Arpo­sen vaa­li­työ sai myrs­kyi­sän alun

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa ensi ker­taa ehdol­la ole­va jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen aloit­ti vaa­li­kam­pan­jan­sa koti­kon­nuil­taan vii­me lau­an­tai­na. Tai­vaal­ta tuli lun­ta ja tuu­li oli kova, kun Arpo­nen poru­koi­neen pys­tyt­ti vaa­li­telt­taa Jää­lin ostos­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­le. Jää­lis­tä hän suun­ta­si vie­lä Kii­min­kiin jat­ka­maan vaalityötään.


Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Kam­pan­ja käyn­tiin musii­kin tahtiin

Kii­min­ki­läi­sil­le ja oulu­lai­sil­le tut­tu polii­si ja kun­nal­lis­po­lii­tik­ko Lau­ri Niku­la käyn­nis­ti edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan­sa vii­me kes­ki­viik­ko­na Oulun Alek­sin­kul­mas­sa. Tilai­suus veti tuvan täy­teen väkeä, vaik­ka Niku­laa itse­ään oli­kin jän­nit­tä­nyt, saa­puu­ko kan­sa paikalle.

– Iki­nä ei osaa olla var­ma, että kuin­ka pal­jon ihmi­siä saa­puu. Tämä väki­mää­rä näyt­tää kui­ten­kin oikein hyväl­tä, tote­si Niku­la ennen illan ohjel­man alkua.


Enem­mis­tö met­sä­sään­te­lyä vastaan

Suo­ma­lai­sis­ta 64 pro­sent­tia on sitä miel­tä, että Suo­men pitää vas­tus­taa EU:n pyr­ki­myk­siä sään­nel­lä ja rajoit­taa Suo­men met­sien käyt­töä, käy ilmi Elin­kei­noe­lä­män val­tuus­kun­ta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Raha­pe­lit: Viik­ko 4

Lot­to: 1,6, 9, 10, 18, 22, 33. Lisä­nu­me­ro: 11. Plus­nu­me­ro: 26. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 2 kpl 74 754,00 e, 6 oikein 1 185,06 e, 5 oikein 32,18 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.