Iso osa Jää­lin talouk­sis­ta koh­ta valokuidutettu

Jäälin asukasilta ei ollut väkimäärältään menestys, sillä paikalla oli vain pari kourallista kuulijoita. (Kuva Teea Tunturi)

Oulun seu­dun säh­kö oy:n valo­kui­tu asen­ne­taan val­miik­si saak­ka usei­siin jää­li­läis­ta­louk­siin helmi–huhtikuun aika­na. Edul­li­sen ennak­ko­liit­ty­mi­sen aika on ohi kaik­kial­la pait­si Lapin­ti­kan­tiel­lä, Lep­pi­lam­men­tiel­lä ja Hon­gik­ko­kaar­tees­sa. Näil­lä teil­lä pää­see kui­tuun käsik­si edel­leen sadal­la eurol­la, muil­la alueil­la mukaan pää­sys­tä pitää mak­saa 500 euron jälkiliittymishinta.

Myös Jää­lin­rai­tin alue raken­ne­taan vas­ta ensi kesä­nä, sil­lä alu­een katu­re­mont­ti on ollut raken­ta­mi­sen estee­nä. Kes­ke­ne­räi­sil­tä osin kai­vu­työt jat­ku­vat ensi kesä­nä, jol­loin myös tien­var­ret ennal­lis­te­taan. Ennal­lis­ta­mi­ses­ta huo­leh­tii Oulun kaupunki.

OSS:n valo­kui­tu­han­ke kat­taa suu­ren osan Jää­lin taa­ja­ma-alu­ees­ta, ja asiak­kuus­vas­taa­va Vesa Ver­ro­nen ker­toi Jää­lin asu­ka­sil­las­sa, että han­kea­lu­een oma­ko­ti­ta­lois­ta yli puo­let ovat muka­na hank­kees­sa. Talo­yh­tiöis­tä lähes puo­let ovat myös liit­ty­neet mukaan OSS:n valo­kui­tu­verk­koon. Liit­ty­mä­as­te on siis var­sin hyvä, sil­lä Jää­lis­sä on jo ennes­tään muun muas­sa Oulun seu­dun laa­ja­kais­tan raken­ta­maa valokuituverkkoa.

Jää­lin asu­ka­sil­las­sa kysel­tiin, onko mah­dol­lis­ta saa­da valo­kui­tua myös Väli­ky­län suun­taan. Ver­ro­nen ker­toi, että aihees­ta on kes­kus­tel­tu ja varo­vais­ta vih­re­ää valoa sil­le näytetty.

– Nyt on tär­keä­tä, että kaik­ki asias­ta kiin­nos­tu­neet ovat mei­hin yhtey­des­sä, jot­ta kiin­nos­tus alu­eel­la tulee sel­väk­si, Ver­ro­nen sanoi.

Jää­lin asu­ka­sil­las­sa oli vii­me vii­kol­la kool­la har­vi­nai­sen vähän väkeä kes­kus­te­le­mas­sa Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan myön­tä­mien toi­min­ta­ra­ho­jen jaka­mi­ses­ta. Pai­kal­la ei juu­ri­kaan ollut edes hake­muk­sia jät­tä­nei­den yhdis­tys­ten edus­ta­jia, vaik­ka se usein hel­pot­tai­si päätöksentekoprosessia.

Oulun yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka ja kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­sen koor­di­naat­to­ri Vir­pi Jääs­kö oli­vat pai­kal­la esit­te­le­mäs­sä hake­mus­pro­ses­sia sekä tule­vaa avus­tus­ten säh­köis­tä hakemista.

Kau­pun­ki myön­tää yhtei­sö­toi­min­nan toi­min­ta­ra­haa kul­le­kin suur­alu­eel­le 80 sent­tiä asu­kas­ta koh­den. Jää­lis­sä asu­kas­lu­ku oli vii­me vuo­den lopus­sa 5 001, ja sii­nä oli vuo­den 2021 lop­puun vähen­nys­tä 14 asuk­kaan ver­ran. Asu­ka­sil­las­sa esi­tet­tiin, että jää­li­läis­ten yhdis­tys­ten toi­min­taan tar­koi­te­tut noin 4 000 euroa jae­taan yhdek­sän haki­jan kes­ken pää­osin siten, että kai­kil­ta vähen­ne­tään saman ver­ran, jot­ta sum­ma saa­tiin riit­tä­mään. Kaik­ki­aan hake­muk­sia oli tul­lut yhdek­sän ja enim­mäk­seen avus­tus­ten avul­la jär­jes­te­tään kai­ken ikäi­sil­le jää­li­läi­sil­le suun­nat­tu­ja tapahtumia.

Oulun lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta tekee toi­min­ta­ra­ho­jen jaka­mi­ses­ta lopul­li­sen pää­tök­sen kokouk­ses­saan helmikuussa.