Luo­la-aapa asu­tet­tiin aikan­sa tie­tä­myk­sel­lä –Tuval­li­nen väkeä juh­lis­ti kylän kir­jan julkaisua

Työ­tä työt­tö­mil­le, maa­ta maat­to­mil­le ‑kir­jan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus sai Luo­­la-aavan kylä­tu­van täy­teen vii­me lau­an­tai­na. Kyläl­lä itse­kin asu­neen Aaro Tii­li­kai­sen kir­joit­ta­ma teos kertoo.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Fit­ness-prons­sia Iihin

Iiläi­nen Eeri­ka Kehus­maa on saa­nut SM-prons­­sia Van­taan Fit­ness Cupis­ta well­ness fit­ness ‑tulok­kai­den sar­jas­ta. Kehus­maa kil­pai­li alle 163-sent­­tis­­ten sar­jas­sa, jos­sa mitalisijoja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvä vai paha netti?

Mar­tin­nie­men kou­lun hyvin­voin­ti-ilta­päi­vän panee­li­kes­kus­te­lus­sa poh­dit­tiin netin ja somen käyt­töä ja sen hyviä ja huo­no­ja puo­lia. Vas­tauk­sia etsit­tiin sii­hen miten las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­tia voi­tai­siin lisä­tä vähen­tä­mäl­lä net­ti­maa­il­man muka­naan tuo­mia hait­to­ja, jot­ka ovat yhä nuo­rem­pien las­ten ulottuvilla. 


Tuo­mo Häy­ry­sel­le mita­li miinanraivauksesta

Iiläi­sel­le mii­nan­rai­vaa­ja­ve­te­raa­ni Tuo­mo Kal­le Häy­ry­sel­le on luo­vu­tet­tu Suo­men Val­koi­sen Ruusun rita­ri­kun­nan I luo­kan mita­li. Tasa­val­lan pre­si­dent­ti myön­si 97:lle mii­nan­rai­vaa­ja­ve­te­raa­nil­le kunniamerkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kivi­kou­lun pur­ku­työ on val­mis­tu­mas­sa etuajassa

Kesä­kuun lopus­sa aloi­tet­tu Kivi­kou­lun eli Hau­ki­pu­taan enti­sen ala­kou­lun pur­ku­työ on suju­nut suun­ni­tel­mien mukaan ja niin jou­he­vas­ti, että val­mis­ta arvel­laan syn­ty­vän jo ennen mää­rä­ai­kaa jou­lu­kuun loppua.

– Mah­dol­li­ses­ti jo ensi vii­kol­la kaik­ki sei­nä­ra­ken­teet saa­daan puret­tua maan tasal­le, jon­ka jäl­keen pääs­tään pur­ka­maan perus­tuk­sia ja kul­jet­ta­maan pur­ku­jä­tet­tä Rus­kon Kier­to­kaa­reen, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Olli-Pek­ka Itä­lä Lotus Demo­li­tion Oy:stä.


Hau­ki­pu­taan kes­kuk­sen itä­osaan suun­nit­teil­la täydennysrakentamista

Ukon­kai­vok­sen alu­eel­le kaa­vail­laan täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta kol­mel­le raken­ta­mat­to­mal­le alu­eel­le Hau­ki­pu­taan kes­kuk­sen itä­puo­lel­la. Alu­eel­le on käyn­nis­tet­ty ase­ma­kaa­van muu­tos, johon liit­ty­vä osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­ma on paras­ta aikaa näh­tä­vil­lä mie­li­pi­tei­den esit­tä­mis­tä var­ten 7.10. saak­ka. Kaa­va­muu­tos on tul­lut vireil­le Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tusyk­si­kön aloitteesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­nan hal­lin­no­nuu­dis­tus lop­pusuo­ral­la –Työn­te­ki­jöil­le polkupyöräetu

Kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, että Iin kun­nan hal­lin­no­nuu­dis­tus tulee voi­maan ensi vuo­den alus­ta alkaen. Kun­nan­hal­li­tus käsit­te­li uudis­tuk­sen aika­tau­lua maa­nan­tai­na ja esittää.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nais­ten kausi start­taa Sievissä

Hau­ki­pu­taan Hei­ton nais­ten sali­ban­dyn edus­tus­jouk­ku­een toi­nen kausi 1. divi­sioo­nas­sa start­taa tule­va­na vii­kon­lop­pu­na 25.9. Sie­vis­sä. Vii­me kau­del­la HaHen edus­tus­nai­set ylsi­vät upeas­ti 1. divi­sioo­nan lop­pusar­jan B‑lohkon voit­toon ja his­to­rial­li­ses­ti lii­ga­kar­sin­taan saakka. 


Mart­ti Asun­maan kolum­ni: Venä­jä ja mui­ta suur­val­to­ja Suo­men näkökulmasta

Venä­jä on ydin­a­se­val­tio ja pin­ta-alal­taan laa­ja, noin 50 ker­taa Suo­mea suu­rem­pi. Suu­ren kokon­sa luo­mi­sen se aloit­ti jo 1500-luvul­la liit­tä­mäl­lä raja­naa­pu­rei­taan val­ta­kun­taan­sa ja joi­ta se sit­ten pys­tyi val­vo­maan ja sulat­ta­maan itseensä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus