Kivi­kou­lun pur­ku­työ on val­mis­tu­mas­sa etuajassa

Kivikoulusta on jäljellä ja pystyssä enää yksi pääty.Kivikoulusta on jäljellä ja pystyssä enää yksi pääty.

Kesä­kuun lopus­sa aloi­tet­tu Kivi­kou­lun eli Hau­ki­pu­taan enti­sen ala­kou­lun pur­ku­työ on suju­nut suun­ni­tel­mien mukaan ja niin jou­he­vas­ti, että val­mis­ta arvel­laan syn­ty­vän jo ennen mää­rä­ai­kaa jou­lu­kuun loppua.

– Mah­dol­li­ses­ti jo ensi vii­kol­la kaik­ki sei­nä­ra­ken­teet saa­daan puret­tua maan tasal­le, jon­ka jäl­keen pääs­tään pur­ka­maan perus­tuk­sia ja kul­jet­ta­maan pur­ku­jä­tet­tä Rus­kon Kier­to­kaa­reen, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Olli-Pek­ka Itä­lä Lotus Demo­li­tion Oy:stä.

Kun sei­nät ja poh­ja­ra­ken­teet on puret­tu, teh­dään pai­kal­la täyt­tö­jä ja tasa­taan maa.

– Jou­lu­kuus­sa olem­me toden­nä­köi­ses­ti jo murs­kaa­mas­sa beto­ni­pur­ku­jä­tet­tä Rus­kos­sa, arve­lee Itälä.

Pur­ku­jä­te laji­tel­laan ja kaik­ki mah­dol­li­nen aines kier­rä­te­tään uusiokäyttöön.

Kivi­kou­lu on mas­sii­vi­nen yli 5000 ker­ros­ne­liö­met­rin suu­rui­nen, kol­me ker­ros­ta ja kel­la­rin käsit­tä­vä kivi- ja beto­ni­kou­lu. Se on raken­net­tu vuon­na 1954 ja perus­pa­ran­net­tu ja laajennettu1984. Vuo­des­ta 2016 asti kou­lu on ollut tyh­jil­lään Hau­ki­pu­taan uuden yhte­näis­kou­lun val­mis­tut­tua vastapäätä.

Pur­ku­työn ura­koi­val­la Lotuk­sel­la on pur­ku­koh­tei­ta oma­ko­ti­ta­lois­ta isoi­hin teh­das­ra­ken­nuk­siin ympä­ri Suomen.

– Purim­me esi­mer­kik­si Oulus­sa Nuot­ta­saa­res­sa van­han latek­si­teh­taan, Sodan­ky­läs­sä koh­tee­na on ter­veys­kes­kus ja Hel­sin­gis­sä iso­ja pur­ku­työ­mai­ta. Töi­tä on kalen­te­ris­sa ensi vuo­del­le­kin jo pitkälle.

Hau­ki­pu­taan Kivi­kou­lun pur­ku­työ­maal­la ei ole tul­lut vas­taan mitään ennal­ta arvaa­mat­to­mia yllätyksiä.

– Ei edes sei­nien sisäl­tä sin­ne tar­koi­tuk­sel­la pii­lo­tet­tu­ja yllä­tyk­siä, joi­ta jos­kus löy­tyy, ker­too Olli-Pek­ka Itälä.

Kivi­kou­lun pur­ku­työ­maa työl­lis­ti sisä­puo­len pur­ku­vai­hees­sa 4–6 hen­ki­löä, asbes­ti­töis­sä 2–6 ja nyt ulko­sei­nien purus­sa on yksi kone­mies plus apumies.

Kau­pun­ki valit­si pur­ku-ura­koit­si­jan kil­pai­lu­tuk­sen perus­teel­la. Ura­kan kus­tan­nuk­set ovat 430 000 euroa.

Oulun kau­pun­gin suun­ni­tel­mis­sa on kaa­voit­taa Kivi­kou­lun alue asui­na­lu­eek­si. Raken­ta­mi­nen koh­tee­seen voi­si toteu­tua mitä ilmei­sem­min vas­ta vuo­den 2025 jälkeen.

Kau­pun­ki yrit­ti etsiä kou­lul­le ja maa-alu­eel­le osta­jaa tai vuo­kraa­jaa, mut­ta kiin­nos­tus­ta ei ollut. Alue sijait­see Joke­lan­tien var­rel­la Kii­min­ki­joen tör­mäl­lä Hau­ki­pu­taan kes­kuk­sen itäpuolella.

Kivi­kou­lun vie­rei­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän tilan­ne rat­ken­nee tänä syk­sy­nä pää­tet­täes­sä kau­pun­gin tule­vis­ta suun­ni­tel­mis­ta ja inves­toin­neis­ta. Vaa­ka on val­mis­te­luis­sa kal­lis­tu­nut nykyi­sen kes­kus­ken­tän kun­nos­ta­mi­seen ja uuden huol­to­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mi­seen sen sijaan, että urhei­lu- ja lii­kun­ta­toi­min­ta oli­si kes­ki­tet­ty Torpanmäelle.