Kirk­ko­hau­ta­museo avaa uut­ta ja kiin­nos­ta­vaa tie­toa menneestä

Kaut­ta aiko­jen on tie­det­ty, että Hau­ki­pu­taan kir­kon alle on teh­ty hau­tauk­sia 1700-luvun lopul­ta vuo­teen 1822, mut­ta tar­kem­paa tie­toa hau­taus­pe­rin­tees­tä tai vai­na­jis­ta on ollut käy­tös­sä hyvin vähän. Hau­to­ja on tut­kit­tu kol­meen ottee­seen 1990- ja 2010-luvuil­la ja nyt Hau­ki­pu­taan kirk­koon ava­tus­sa kirk­ko­hau­ta­museos­sa hyö­dyn­ne­tään Oulun yli­opis­ton tutkimustietoa.Suo­men tuu­li­voi­ma­kun­tien ver­kos­to perustettiin

Suo­men tuu­li­voi­ma­kun­tien ver­kos­to perus­tet­tiin kun­ta­mark­ki­noi­den yhtey­des­sä 14.9. kuu­den­tois­ta kun­nan­joh­ta­jan voi­min. Ver­kos­ton yhtei­se­nä tavoit­tee­na on tuu­li­voi­ma­kun­tien yhtei­sen edun­val­von­nan lisäk­si jakaa kuntien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Nyt sat­tuu syvältä

Syk­syn pime­ne­viin iltoi­hin ja syn­ke­ään uutis­vir­taan toi irtiot­toa, mut­ta myös lisää lii­ku­tus­ta Vain Elä­mää ‑ohjel­man uuden kau­den avaus per­jan­tai­na. Komeas­ti alkoi­kin tämän suo­si­tun sar­jan 13. tuo­tan­to­kausi “koko kan­san ja mei­dän Mikon”, iko­ni­sen Mik­ko Ala­ta­lon illal­la. Kun näh­tiin näin tun­tei­kas ja vah­va aloi­tus, alkoi jopa mie­ti­tyt­tää, tyh­je­ni­kö pajat­so heti alka­jai­sik­si. Vähän myös har­mit­taa, että leh­dis­sä ker­ro­taan ohjel­man “par­haat pal­jas­tuk­set” jo ennak­koon, arva­ten­kin markkinamielessä.


K‑Marketien kiusaa­mis­va­paa vyö­hy­ke palkittiin

K‑Mar­ket-kau­pat julis­tau­tui­vat kiusaa­mis­va­paak­si vyö­hyk­keek­si vii­me syk­sy­nä. Nyt toi­min­ta­ta­val­le myön­net­tiin vuo­den 2022 kan­san­ter­veys­pal­kin­to. Tun­nus­tuk­sen jakaa Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­väs­tä kan­san­ter­vey­den hyväk­si teh­dys­tä työs­tä. THL:n pääjohtaja 


Oulu­lai­sil­le työt­tö­mil­le liikuntaetu

Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa oulu­lai­sil­le työt­tö­mil­le työn­ha­ki­joil­le lii­kun­tae­tu­na päi­vä­liik­ku­jan kun­to­kor­tin, jol­la he voi­vat käy­dä kol­men kuu­kau­den ajan mak­sut­ta uimas­sa, vesi­voi­mis­te­lus­sa tai kun­to­sa­lil­la kau­pun­gin liikuntapaikoissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jopol­la Ina­riin ‑tem­paus näkyi Oulun pohjoispuolella

Ensi­hoi­ta­ja-palo­mies Toni Nyström toteut­ti vii­me vuon­na ensim­mäi­sen ker­ran pyö­räi­ly­tem­pauk­sen, jon­ka avul­la hän taus­ta­jouk­koi­neen kerä­si varo­ja Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton kiusaa­mi­sen­vas­tai­seen työ­hön. Vii­me vuo­den koke­muk­set Jopo-pyö­räl­lä tai­val­le­tus­ta mat­kas­ta Hel­sin­gis­tä Rova­nie­mel­le sekä tem­pauk­sen saa­mas­ta posi­tii­vi­ses­ta näky­vyy­des­tä innos­ti­vat koko Jopo-tii­min uusi­maan reissun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKivien kuor­rut­ta­mat tiet

Mikä ihme iiläi­siä tiehoitokuntia/tieisännöijiä vai­vaa kun joka ainoa syk­sy, juu­ri kun mar­ja­poi­min­ta on par­haim­mil­laan, niin kaik­ki Iis­sä sijait­se­vat met­sä­au­to­tiet täy­te­tään val­ta­van kokoi­sel­la terä­vä­reu­nai­sel­la kivimurskeella!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus