Maa­il­man suu­rim­mas­sa mart­tail­las­sa mais­tel­tiin sadon­kor­juun herkkuja

Maailman suurin marttailta Kiimingissä.

Mar­tat eri puo­lil­la Suo­mea kokoon­tui­vat yhtei­seen, Maa­il­man suu­rim­paan mart­tail­taan juh­li­maan sadon­kor­juu­juh­laa ja marttailua.

Myös Kii­min­gin mar­tat osal­lis­tui­vat tähän tem­pauk­seen kut­su­mal­la juh­laan mukaan myös ystä­vi­ään. Rei­lut 20 nais­ta sai illan aika­na mais­tel­la muun muas­sa mus­tik­ka­si­maa, kur­pit­sa­keit­toa, sie­ni­lei­pää ja porkkanapiirakkaa.

Tar­jol­la oli myös monen­lai­sia kas­vik­sia sekä mais­tu­via yrt­ti­le­vit­tei­tä lei­vän pääl­le. Myös pöy­tä­ko­ris­teet oli­vat syö­tä­viä, ja nii­den mate­ri­aa­le­ja arvuu­tel­tiin illan aikana.

Kii­min­gin mart­to­jen puheen­joh­ta­ja Eija Oja­la ker­toi, että tänä vuon­na mar­toil­la on yhden­ver­tai­suu­den ja koh­taa­mi­sen teemavuosi.

– Tois­tem­me tapaa­mi­nen on jo itses­sään juh­lan aihe. Olem­me kai­kil­le voi­mia, kuu­lem­me toi­siam­me tas­a­puo­li­ses­ti, meil­lä val­lit­see keho- ja ruo­ka­rau­ha sekä puu­tum­me epä­ta­sa-arvoi­seen koh­te­luun, hän sanoi avauspuheessaan.

Sadon­kor­juun aika on perin­tei­ses­ti ollut yhdes­sä teke­mi­sen aikaa, ja sen kal­tais­ta tois­ten­sa huo­mioi­mis­ta ja vas­ta­vuo­roi­suut­ta mar­tat halua­vat pitää yllä.

Ensi vuon­na mar­tois­sa vie­te­tään varau­tu­mi­sen tee­ma­vuot­ta. Kon­kreet­tis­ten toi­mien, kuten oma­va­rai­suu­den lisää­mi­sen sekä tai­to­jen ja resep­tien jaka­mi­sen lisäk­si mar­tat halua­vat kiin­nit­tää huo­mion miel­tem­me koti­va­ran vahvistamiseen.

– Vaa­li nii­tä asioi­ta, jot­ka paran­ta­vat sinun hyvin­voin­tia­si, Eija Oja­la totesi.

Kii­min­gin mart­to­jen vii­me tiis­tai­ses­sa mart­tail­las­sa poh­dit­tiin myös sitä, miten yhdis­tys­väen kes­ki-iän nous­tes­sa saa­tai­siin nuo­ret­kin innos­tu­maan mart­tai­lus­ta Kii­min­gis­sä. Ilol­la todet­tiin, että nuo­ret ovat nykyi­sin kiin­nos­tu­nei­ta käsi­töis­tä, ruu­an­lai­tos­ta, lei­von­nas­ta ja vaik­ka­pa mar­jas­tuk­ses­ta. Mart­to­jen net­ti­si­vut ja sovel­lus ovat myös nuor­ten kes­kuu­des­sa suosittuja.

– Toi­vo­tam­me nuo­ret mukaan moni­puo­li­seen toi­min­taam­me, Eija Oja­la sanoi.

Kii­min­gin mar­tat kokoon­tu­vat noin kol­men vii­kon välein. Ruu­an hävi­kin vähen­tä­mi­nen on saa­nut ja saa edel­leen huo­mion­sa mart­to­jen toi­min­nas­sa. Tänä syk­sy­nä on vie­lä luvas­sa muun muas­sa ryi­jyi­hin kes­kit­ty­vät ilta, puu­ro­kuu, soi­ja­va­ha­kynt­ti­löi­den val­mis­tus­ta, myy­jäis­ten lei­von­ta­tal­koot sekä pik­ku­jou­lu. Kii­min­gin mar­toil­la jäse­niä on täl­lä het­kel­lä rei­lut 40.

Maa­il­man suu­rim­man mart­tail­lan herk­ku­jen resep­tit löy­ty­vät mart­to­jen net­ti­si­vuil­ta. Maa­il­man suu­rin mart­tail­ta jär­jes­tet­tiin jo kol­mat­ta kertaa.